Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

 

Allah'ýn verdiði akýlla para ve mal kazandýðýmýz için, Allah'ýn emrine uyarak zekât vermek imanýn alametidir. Müslümanlar içinde maddeten Ýslam'a hizmet edenler daha çok feyiz alýr.

Osmanlý'nýn son zamanlarýnda zenginler zekâtýný verseydi, fakiri bulunmayan bir ülke olurduk. O zaman din düþmanlarý bile Müslüman olurdu.

 

Mümkün olsa da geri dönüp zekâtýný vermeyenlere baksak, ya ocaklarý sönmüþ yahut baþýna bir taþ dikilmiþ. Özellikle büyük þehirlerin þirin köþelerindeki villalara, kasýrlara, köþklere dikkatle bakýlacak olursa bunlarýn ekserisinin sahipsiz kaldýðý, yuvalarýnýn söndüðü açýkça görülecektir.

 

Alýn dünyalar sizin olsun alýn

 

Türbeler söyleyin sermayenizi.

 

Orada topraða dokunan alýn,

 

Burada karýnca içer denizi...

 

Kýymetli þeyleri elde etmek zordur. Çakýl taþý istiyorsanýz ondan bol bulursunuz. Ýnci istiyorsanýz denizin dibine ineceksiniz. Çok büyük paralar verip ev alanlar bozuk paralarla cenneti almak istiyorsa, aldanýr!

 

Allah her þeyin hayýrlýsýný versin. Fakirlik de zenginlik de çetin bir imtihandýr. Tanýdýðým birçok dindar vefat etti, gitti. Býraktýklarý servet çocuklarýný baþtan çýkardý. Her zengin malýný, servetini, her þeyini dünyada býrakýp kabre girecektir. Eðer zekâtýný vermiþ ise sevap, vermemiþse günah götürür.

 

Allah'ýn verdiði beyinle kazanýyoruz, Allah'ýn verdiði akýlla tahsil yapýp sanat öðreniyoruz, o sanat sayesinde para kazanýyoruz. Para kazanacak kadar zeki olanlar, kendilerine zekâ veren Allah'a itaat edip, elbette zekâtlarýný vermeliler.

 

Peygamberimiz buyurmuþ ki: "Kim bir müminin dünyevi kederlerinden birini giderirse, Allah da onun kýyamet günü kederlerinden birini giderir. Kim bir fakire kolaylýk gösterirse, Allah da ona dünyada ve ahirette kolaylýk gösterir. Kiþi, kardeþinin yardýmýnda olduðu müddetçe Allah da onun yardýmýndadýr."

 

Fakirlik suç doðurur, fakirlik felakettir. Huzur isteniyorsa, fakiri olmayan bir millet olmalýyýz.

 

Zekâtýný vermeyen, sadece servetini dünyada býrakmakla kalmaz bir de onun vebalini ve günahýný yüklenir gider. Kendisi ahirette azap çekerken, dünyada kalan yakýnlarý, o serveti nasýl kullanacaktýr? Bugün en güzel yerlerde en büyük günahlarýn iþlendiði ve günah deryasýnda para ile yüzüldüðü açýktýr. Zekâtýný vermeyen, Ýslam'ýn þuuruna ermeyen servetiyle çocuklarýný cehenneme atar.

 

En çok mal mülk firavunlarda vardý. En yüksek makamlar, en yüksek servet onlarýndý amma firavun olarak ahirete gittiler. Ýlkbaharda çekirdekleri, tohumlarý, odunlarý dirilten Allah, rýzýk olarak bize meyveler ve sebzeler gönderiyor; fakir kullarýna da bunlarýn bir kýsmýný vermemizi istiyor. Verdiklerimizin yerine bu sefer de sevap veriyor, cenneti veriyor.

 

Para, mal bir gün mutlaka gidecek... Dünyanýn parasýný zevkimiz için veriyoruz, o paranýn onda birini cennet için veriyor muyuz?..

 

 

HEKÝMOÐLU ÝSMAÝL

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...