Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

'CERN' Allah ve ýþýnsal varlýklar

 

 

Avrupa Nükleer Araþtýrma Merkezi (CERN) 8 milyar dolar bütçeli 14 yýldýr süren 1400 parçacýk fizikçisinin çalýþtýðý büyük projenin deney aþamasýný baþlattý.

 

 

 

Amaç ýþýk hýzýndan daha hýzlý parçacýk akýmýný test edebilmek… Baþarýlý olmasýný dilemek herkesin görevi olmalý. Çünkü teknoloji bizatihi tarafsýzdýr, iyi insanlarýn elinde iyi, kötü insanlarýn elinde kötüye yarar.

 

Uzaydaki soðuk düzeyinde ýþýk hýzýndan daha hýzlý bir hýza ulaþmýþ atom altý parçacýklarýnýn varlýðý, hareketi ve büyük enerji taþýdýðý Bing Bang teorisinin temel bilgisidir.

 

En küçük atom olan Helyumun Karbon olabilmesi, büyük enerji yüklenmesi ile olabilmiþti. Bir dýþ güç bu enerji yüklenmesini yaptý ise nasýl yapmýþtý? Deney enerjiyi açýða çýkararak bunu bulmaya çalýþýyor.

 

Eðer deney baþarýlý olabilirse Alp daðlarýnda bütün Avrupaya yetecek enerji santralý oluþturulabilecek. Elektronlarla protonlarý çarpýþtýrarak nükleer enerjiyi bulan insan aklý protonlarý daha küçün parçacýklarla çarpýþtýrarak yeni enerji kaynaðýný da keþfedebilir.

 

Bu keþif deneyüstü bir gerçekliðin var olduðunu mu gösterecek? Diðer sorulan soru da budur. Bu deney evrende bizim görme elektromanyetik aktivasyonumuz dýþýnda bilinç sahibi ýþýnsal varlýklarý gösterebilir mi? Iþýk hýzýndan daha büyük hýz yoktur diyenler bu deneyle düþüncelerini deðiþtirmiþ olacaklardýr.

 

Psikon kimyasal ve elektrofizyolojik çalýþan beynimizin üstünde tabir caizse sürücü koltuðunda oturan yönetici paralel beyine kuantum fizikçilerin verdiði isimdir. Madde olmayan bir zihindir.

 

Madde olmayan zihinsel birimler holografik olarak da tanýmlanýr. Üç boyutlu frekans kodlarýndan oluþur. Bilindiði gibi lazerde fotonlar eþduyumlu davranýr, ayný ritme uyar, bireysellik kaybolur, fakat güç artar.

 

Hologram görüntü kaydetme yöntemi olarak etiketlemede kullanýlýyor. Aslýnda kaydedilen görüntü deðil amblemin frekans kodlarýdýr. Yakýn zamanda insanýn üç boyutlu görüntüsü ekran yerine ortamda bizimle konuþabilecek.

 

Bilinçli bellek uzay-zaman bileþeninde yer alýr. Bilinç belki de madde cinsinden olmayan, beyinde yer almayan ama egonun altýnda yürütücü, zaman ve mekaný olamayan, hologram gibi elektromanyetik aktivasyondur.

 

Beyin, holografik evren hipotezine göre, vitrin ve dýþ görünümdür. Madde cinsinden olamayan psikon,kuantum sýçramalarý ile sinirleri uyarýr. Niyet ve düþünce psikonu ateþler, psikon dendronlar yani sinir aðlarý yoluyla seçilen sinir hücrelerini ateþler. Kol kaldýrmaya niyet ettiðimiz zaman veya zihinde canlandýrma yaptýðýmýz zaman algýlar kaynaþýr; algýlarýn birliði oluþur, sinir hücrelerindeki voltaja baðýmlý iyon kanallarý çalýþmaya baþlar.

 

Klasik fizik bütünü, parçalarýn toplamýndan fazla olmasý nedeniyle açýklayamýyor. Kuantum fiziði ile madde altý parçacýklar tanýndý.

 

Madde altý veya antimadde kuantum mekaniksel özelliðini oluþturur. Kuantum bakýþý ile önsezileri daha iyi anlamaya baþladýk. Kuantum rönesansý zihni anlamaya çalýþýyor. Kuantum elektrodinamiði insanlarýnda içinde olduðu bir sistemde söz ediyor. Ýnsan beyni alternatif seçimlerin tümünü bir arada bulundurur.

 

Kuantum düþüncesi ilhamýn uzun ve baþarýsýz araþtýrmalarý arasýnda gelmesini nasýl açýklýyor? Kuantum benzeri evrende genel düþünce ve bilgi kaynaðý olmalý. Bu zekaya ‘kozmik zeka’da denilebilir. Ýþte dinlerin açýkladýðý tapýnmaya layýk varlýk yani Allah’ýn varlýðýna bir kanýt ta böyle ortaya çýkacak gibi gözüküyor.

 

Zihin ve madde arasýnda keskin ayýrým olmadýðý için yoðun düþünce, duygusal odaklaþma zihinsel yoðunlaþma esnasýnda dalga fonksiyonu yoðunlaþýr. Iþýktan hýzlý giden bir evrensel akýþla temas kurulur ve bilgi arþivlerine ulaþýlýr. Ýþte ýþýnsal varlýklarýn olabileceðine bir kanýtta böyle ortaya çýkýyor.

 

Bütüncül evren, bütüncül elektromanyetik fonksiyonu, bütüncül elektromanyetik fonksiyon bütüncül uzay madde varlýðýný gösteriyor.

 

Bütüncül uzay madde de bilgi kaynaðý bilgi dosyalarýný bilinçli belleklere yükleyebilir. Ýnsan madde cinsinden bir bilinçli bellek ise ýþýk hýzýnda veya ýþýk hýzýndan daha hýzlý bilinçli bellekler neden olmasýn?

 

Bilinçli evren yani ALLAH’ýn her an insan veya ruhani varlýklar biçiminde ki bilinçli belleklerle alýþveriþ içinde olmasý çok akla yakýndýr. Kur’an-ý Kerim’deki tevhid akidesine çok uygun bir bilimsel yol CERN ile daha iyi anlaþýlacak diyebiliriz.

 

Ýlahi irade bütüncül sinirsel aktivitenin parçasý olan beyinle alýveriþ içindedir. Beyin alternatif seçimlerin tümünü bir arada bulundurur. Uygun uyarýlardan birini seçer. Böylece insanýn cüz-i iradesi anlaþýlmýþ olur.

 

Evrenin rüya gibi bir farklý gerçeklik olduðunu söyleyen kuantum fizikçileri, ruh ve madde arasýnda belkide bir köprü kurmak üzereler.

NEVZAT TARHAN - HABER 7

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...