Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Mýsýrlý Ahmed Naina, dünyada en güzel Kur'an-ý Kerim okuyanlarýn baþýnda geliyor. Kur'an-ý Kerim'i okumayý 3 yaþýnda öðrenen, 6 yaþýnda da hafýz olan Naina aslýnda bir çocuk doktoru.

 

"Dünyada Kur'an okumaktan daha güzel, daha anlamlý hiçbir þey yok." diyen 54 yaþýndaki hafýz, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'nin düzenlediði Ramazan etkinliklerinde kendisini dinleyenlere müthiþ bir Kur'an ziyafeti çekti. 70'e yakýn ülkeye giderek Kur'an okuyan Ahmed Naina'nýn babaannesi ise bir Türk. Bu nedenle Türkiye'ye büyük bir sempati duyan Hafýz, Türkiye'nin Müslümanlarýn kalbinde çok özel bir yere sahip olduðunu düþünüyor.

 

Dünyada Kur'an tilavetinde en önde gelen hafýzlardan olan Ahmed Naina, Kur'an-ý Kerim'i manasýna göre on ayrý kýraat üzerine okuyabilen ender hafýzlardan biri olma özelliði taþýyor. Ayný zamanda çocuk doktoru olan Naina, Kur'an'ý iyi bilmenin müspet ilimleri anlamada büyük bir kolaylýk saðladýðýný düþünüyor. Kur'an-ý Kerim'i okumayý 3 yaþýnda öðrenen Ahmet Naina, çok küçük yaþlardan itibaren Kur'an'a büyük bir ilgi duyduðunu anlatýyor. Çocuk bünyesinin elverdiði ölçüde camilere giderek Kur'an dinleyen Naina, "Çoðunlukla camide uyuyakalýrdým. Ama Kur'an'ýn ruhuma yaptýðý izlerin etkilerini yýllar sonra bile taþýdýðýmý düþünüyorum. Bu nedenle aileler mutlaka çocuklarýna küçük yaþlardan itibaren Kur'an dinletsinler." diye konuþuyor. Altý yaþýna geldiðinde Kur'an'ýn tamamýný ezberleyerek hafýz olan Naina, on yaþýnda kýraat ilmini, gelmiþ geçmiþ en önemli hafýz olarak anýlan Þeyh Mustafa Ýsmail'den öðrenir. Daha sonra Ýskenderiye Üniversitesi Týp Fakültesi'nden mezun olur. Her ne kadar hafýzlýðý asýl mesleðinin önüne geçse de hâlâ hekimlik vazifesini devam ettiriyor.

 

Naina, ayný zamanda Mýsýr'ýn 1979'dan beri resmî hafýzlýðýný da yapýyor. Kendisine bu görev Mýsýr eski Devlet Baþkaný Enver Sedat tarafýndan verilmiþ. Kur'an okuma konusunda 4 dünya birinciliði olan Naina, Ýslam dünyasýnca çok iyi tanýnýyor. Ýstanbul'da Ramazan geçirmenin çok özel olduðunu söyleyen Naina, en çok iftar saati boþalan sokaklarýn kendisini mutlu ettiðini belirtiyor. "Boþ sokaklar bana insanlarýn Ramazan'ý yaþadýðýný söylüyor. Bu nedenle bu manevi ortam bana ayrý bir lezzet veriyor." diyen Ahmed Naina, bu ayýn þenlik havasýnda geçmesinin kendisini mutlu ettiðini anlatýyor.

 

Nergihan Çelen

08 Eylül 2008, Pazartesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...