Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Milli Kütüphane yer altýna taþýnýyor

 

 

Yer altý arþivi fikrinin sahibi Milli Kütüphane Baþkaný Tuncel Acar.

Milyonlarý bulan eser koleksiyonuyla 'Türkiye'nin hafýzasý' niteliðinde olan Milli Kütüphane, arþivini yer altýna taþýyor.

 

Türkiye'de ilk defa, Milli Kütüphane arþivi için kurulacak olan yer altý deposu toprak seviyesinin altýnda 3 katlý inþa edilecek. 72 odanýn bulunacaðý yer altý deposunun kapalý kullaným alaný 24 bin 450 metrekare olacak.

 

Türkiye'nin en büyük kütüphanesi konumundaki Milli Kütüphane, yaklaþýk 3 milyon esere ev sahipliði yapýyor. Kitap, süreli yayýn ve kitap dýþý materyallerden oluþan koleksiyonda ayrýca el yazmasý ve nadir eserler de bulunuyor. Bu eserler, güvenlik ve iklimlendirme açýsýndan özel olarak inþa edilmiþ depolarda korunuyor. Ancak giderek artan koleksiyona, mevcut depolar yetersiz kalmaya baþladý. Milli Kütüphane yetkilileri, sorunu, kütüphanenin bahçesinde yer altýna yapýlacak bir depo ile çözmeye karar verdi.

 

Milli Kütüphane Baþkaný Tuncel Acar'ýn teklifi ile ortaya çýkan yer altý arþivi için Devlet Planlama Teþkilatý'na (DTP) baþvuru yapýldý. DTP baþvuruyu kabul ederek depo yapýmýný 2008 yýlý yatýrým programýna dahil etti. Deponun ihale ve hafriyat çalýþmalarýna da 2008 yýlý bitiminden önce baþlanacak. Söz konusu depoda, iklimlendirme ve güvenlik sistemlerinin yaný sýra, asansör ve raylý taþýma sistemleri gibi modern teknolojinin tüm imkânlarý yer alacak.

 

Araþtýrmacýlar için büyük bir hazine

 

Milli Kütüphane'de yurtiçi ve yurtdýþýndan temin edilen her türlü yazýlý ve basýlý eserleri birarada bulmak mümkün. Kurulduðu tarihten bu yana Türkiye'de çýkan her türlü yazýlý eserin toplandýðý Milli Kütüphane, araþtýrmacýlar için büyük bir hazine niteliðinde. Her yýl binlerce araþtýrmacý ve öðrenci Milli Kütüphane'deki kaynaklardan yararlanýyor.

 

Aslýhan Aydýn

06 Eylül 2008, Cumartesi

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...