Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Peygamber Efendimiz'e saygýsýzlýk!

Ýsrail'li bir þirket ürettiði tiþörtlere Hz. Peygamber'in karikatürünü bastý.

 

Danimarka ve Ýsviçre'den sonra, bu kez Ýsrail'li bir þirket, ürettiði gömlek ve tiþörtlere Ýslam ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.S.)'e hakaret içeren karikatürler bastý.

 

Ýslami Hareket, fanatik Yahudilere ait bir þirketin gömlek ve tiþörtlere Ýslam dinine ve Hz. Peygambere hakaret içeren karikatürler basmasýný þiddetle kýnadý.

 

Ýslam'i Hareket, Ýslam düþmanlarýnýn bu türden hakaretlerine karþý ümmetin Hz. Peygamber'e sahip çýkmasýný isedi.

 

Ýslami Hareket'in baþkan yardýmcýsý Þeyh Re'fet Uveyda konuylu ilgili olarak yayýnladýðý bildiride, Siyonist bir basým þirketinin, fanatik Yahudilerin iþlettiði bir þirketin isteði üzerine gömlek ve tiþörtlere Hz. Peygamber'e hakaret içeren karikatürler bastýðýný belirtti. Karikatürlerin birinde Hz. Peygamber'in elinde silah, etrafýnda da koyunlar görünüyor. Altýnda da "Muhammed daða gelmeyecekse, iþte bu iyidir" yazýyor.

 

Asýl katillerin, Hz. Peygamber'e hakaret etmek amacýyla bu karikatürleri basan insanlar olduðunu belirten Ýslami Hareket'in baþkan yardýmcýsý, Siyonistlerin bu çirkin eylemlerinin; kindar ve fitneci insanlar tarafýndan Hz. Peygamber (s.a.s)'e yapýlan çirkin eylemlerin ilki olmadýðýný söyledi. Þeyh Uveyda, Siyonistlerin bu çirkin eylemleriyle dünyanýn dört bir yanýndaki Müslümanlarýn duygularýyla oynadýklarýný, Müslümanlarýn da gereken cevabý; ortaya koyacaklarý eylemlerle vereceklerini ifade etti.

 

Bildiride, Hz. Peygamber (s.a.s)'i savunmak için; içinde iman, Ýslam ve Peygamber sevgisi olan herkes var gücüyle eylem yapmaya ve Danimarka ile baþlayan bu sürece karþý etkin bir tepki göstermek için harekete geçmeye çaðýrýldý.

 

 

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi

 

 

samanyolu haber

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...