Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Balçiçek Pamir bunlarý ‘yandaþ medya’da yazmadý

 

 

Yandaþýz ya biz; itibar görmüyor yazdýklarýmýz! Mesela, baþý örtülü iki kadýnýn Bodrum’da tacize uðradýðýný yazsam, Mustafa Mutlu inanmaz bana!

 

Ýçkili bir lokantaya sevgilisiyle elele giden baþörtülü genç bir kýzýn çirkin bir saldýrýya uðradýðýný yazsam Tufan Türenç yazdýklarýma itibar etmez!

 

Bekir Coþkun da...

 

Bir siteye yeni taþýnan kiracýnýn annesi baþörtülü diye, yapýlanlarý anlatsam, Ertuðrul Özkök kýlýný kýpýrdatmaz! O ‘bir kadeh’i býraktý, ‘Yeni Türkiye’ ile meþgul þimdilerde.

 

Bize inanmazlar...

 

Yandaþýz çünkü!

 

Peki..

 

Balçiçek Pamir yazsa bunlarý...

 

Mustafa Mutlu ne der acaba?

 

Balçiçek Pamir’e inanýr mý Tufan Türenç?

 

Ya Bekir Coþkun?

 

Balçiçek Pamir’i utandýran üç sahne, Ertuðrul Özkök’ün dikkatini ‘Yeni Türkiye’nin sünnet düðünü’ kadar çeker mi dersiniz?

 

Sanmýyorum!

 

Emin deðilim daha doðrusu...

 

Bana gelince...

 

Balçiçek’in þahit olduðu rezaletleri sizlerle paylaþmaktan baþka ne yazýk ki elimden bir þey gelmiyor. Þu dakika itibariyle söze gerek yok, Balçiçek Pamir’in yazdýklarý her þeyi anlatýyor çünkü:

 

‘Türbanlý cüzzamlý mý?’

 

Sahne 1

 

‘Bodrum’da bir sahil. Ýki haþemalý genç kýz denize doðru yürüyor. (...) Bir tanesi yanýma yaklaþtý. ‘Biz’ dedi. ‘Bursa’dan geliyoruz, ilk defa buraya geldik. Sizin de ikizlerinizi görünce benim de 1,5 yaþýnda oðlum var acaba ne önerirsiniz? Ne yapsak, otelden memnun deðiliz nerede kalsak?’

 

Bir süre sohbet ettik. (...) O sýrada diðer kadýnlardan taciz baþladý.

 

Hem de yüksek sesle.

 

-Þunlara bak, ne biçim kýyafet... Üstelik rüküþ.

 

-Buralara kadar geldiler. Bodrum’un da tadý kaçtý.

 

-Maþallah hiçbir þeyden de geri durmuyorlar.

 

Utandým. Öylesine utandým ki sormayýn. Biz ne zaman böylesine sert, vicdansýz acýmasýz ve tacizkar olduk? Biz ne zamandan beri insanlarý kýyafetlerine ve dýþ görünüþlerine göre yargýlar ve idam eder olduk? Hep ‘Sorun bizi yönetenlerde, aþaðýda bir problem yok’ demiyor muyduk?

 

Haþemalý kýzlardan biri dayanamadý.

 

‘Niye bize laf atýyorsunuz, ben de sizin gibi tatile geldim. Üstelik ben sizi rahatsýz etmiyorum’

 

Karþýdan cevap gecikmedi.

 

‘Görüntün beni rahatsýz ediyor’

 

Nasýl yani?

 

Sahne 2

 

Ýstanbul Kemerburgaz’da bir site. (..) Elimde bir mail var. Site sakinleri sitelerine yeni taþýnan aileden son derece rahatsýz olmuþlar. Neden? Çünkü ailenin ‘anne’si türbanlý. Diðer site sakinlerine gönderilen mailde ‘Hemen bir çözüm bulmalýyýz deniliyor. Artýk buralara kadar geldiler. Nasýl olur da böyle bir aileye ev kiralarlar anlamýyoruz. Acilen bir toplantý düzenleyip ‘Kimlere ev kiralanabilir’ maddesinin üzerinde detaylýca konuþmalýyýz.’

 

Kendini bilmez bir site sakini böyle bir mail atmýþ ne olacak ki...

 

Diyebilirsiniz.

 

Ben de öyle dedim. Bu mail bana geleli 2 ay olmuþtu.

 

Taa ki diðer site sakinlerini cevaplarýný ve konuyla ilgili önerilen çözümleri okuyuncaya kadar... Ýnanýn öyle öneriler var ki yazmaya elim gitmiyor.

 

Yine utandým.

 

Sahne 3

 

Ýstanbul Levent’te bir Ýtalyan restoran.

 

Dört gün önce...

 

Saat 21.30’da.

 

Elele bir çift geldi mekana.

 

Kadýnýn baþý kapalý.

 

Kenarda bir masayý tercih ettiler.

 

Bir süre sonra yine taciz baþladý.

 

(..) Elimde içki kadehim aðzým açýk kaldý.

 

O çift herkesin elinde içki kadehinden, þortlarýmýzdan, mini eteklerimizden rahatsýz olmadan baþ baþa bir gece geçirmek için kalkýp restorana geliyor ve biz ne yapýyoruz? Ne yapsýn adam hayatýný Fatih ve çevresinde mi geçirsin?

 

Üstelik ortada insan haklarýna aykýrý bir durum yok mu?

 

Tekrar soruyorum biz ne zaman bu hale geldik?

 

(...) ‘Elinizi vicdanýnýza koyun. Bu yapýlanlar ayýp deðil mi? Günün birinde türbanlý biri sizden bir yardým isterse el uzatmayacak mýsýnýz? Biz böylesine insanlýktan çýktýk mý?

 

Zaten birilerinin amacý toplumu bölmek, biz böylesine garip insanlar haline getirmek deðil miydi? Peki biz niye alet oluyoruz?’

 

 

Hadi Özisik,

Star Gazetesi, 29.08.2008

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...