Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Soru: Ramazan ayında Suriyeliler Türkiyeden bir gün evvel tutuyorlar bizde onlara daha çok güveniyoruz. Bu hususta hangisine uymamız gerektiğini söyleyebili misiniz?

 

Bu konuda diyanet takvimine göre hareket etmenizi tavsiye ederiz. Çýplak gözle görünen hilal astronomi cihazlarýyla daha rahat görülür.

 

Hanefî, Malikî ve Hanbelî mezhebinde bir Ýslâm ülkesinde görülen Ramazan hilâliyle diðerlerinde de oruca baþlamak vâcib olur. Baþka bir ifadeyle, bir þehirde Ramazan hilâli görülse diðer þehirlerde de görülmüþ kabul edilip gereði yapýlýr, oruca baþlanýr.

 

Ancak Ýmam-ý Þâfiî böyle düþünmemektedir. Onun görüþüne göre, Ramazan hilâli görüldüðü yerden seferîlik müddetini bulmayacak kadar bir uzaklýk içinde hükmünü icra eder, oralarda da görülmüþ kabul edilerek oruca baþlanýr, yahut bayram yapýlýr. Oranýn ötesindeki þehir ve köylerde hilâlin ayrýca görülmesi gerekir.

 

Demek ki, Þâfiîler bulunduklarý yerde hilâli görürlerse, seferî uzaklýðýn hududunu ifade eden doksan kilometreye kadar bu görmüþlüðün te’siri olur, gereði oralarda da icra edilir. Bundan ötesine þâmil olmaz. Oralarda da hilâl ayrýca görülmeli, rü’yete müstenid olarak hareket edilmelidir.

 

Günümüzde tekâmül etmiþ astronomi ilimleri, haberleþme vasýtalarý üç mezhebin görüþünün tatbikini son derece kolaylaþtýrmakta, böylece Ramazan hilâli bir Ýslâm ülkesinin neresinde görülürse görülsün diðerlerine de þâmil kýlýnmasý mümkün olabilmektedir. Yeter ki, hilâlin görülüp görülmediðinde þüphe edilmesin. Rü’yet kesinlik arzetsin.

 

Ýhtilâf, buradan çýkýyor, görülüp görülmediði hususu kesinlik kazanmýyor.

 

Böyle durumlarda fitneye sebeb olmamak gerektir. Kesin bir bilgi var da Cûmhur tarafýndan kabul edilmiyorsa gereði gizlice yapýlmalý, umumun þaþýrmasýna sebeb olacak alenî ayrýlýktan uzak kalmalýdýr.

 

Ahmed ÞAHÝN

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...