Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Cezayir'de iman ve Kur'an hakikatlerini muhtaç gönüllere ulaþtýrma hizmetlerine her geçen gün yenileri ekleniyor. Dünyanýn dört bir yanýndaki Nur hizmetlerinden bir halkasýna dair þu müjdeli mektubu büyük bir heyecan ve sürur hissederek okuyacaksýnýz.

 

http://www.bediuzzaman.net/haberler/haberresim/Cezayir_5.jpg

 

Binlerce kilometre mesafedeki Cezayir'de Nurlu ve alabildiðine müjdelerle dolu bir mektubu sizinle paylaþmak istedik. Sevinçlere, Kur'an ve iman hakikatlerini yayma gayret ve þevkine vesile olmasý temennisiyle bu mektubu dikkatlerize sunuyoruz.

 

Essalamu aleykum ve rahmetullahi ve bereketuhu ebeden daimen

Pek Aziz Muhterem, cihad-ý diniye meydanlarýnda yýlmadan, yorulmadan hizmet eden aðabeylerimiz ve pek muhterem cevval kardeþlerimiz!

Evvelen: Alem-i Ýslamýn büyük bayramýnýn tahakkuka tekarrüb etmesini tebrik ile, haricte Nurlarýn ehemiyyetli revacýný ve makbuliyetini müjdeleriz. Evet Risale-i Nur her bir vesileyle hem dünyaya hem alem-i Ýslama yayýlýyor.

Saniyen: Türk Miletinin hakiki bir nokta-i istinadý olan Alem-i Ýslamýn uhuvvetini ve bu millete dostluðunu iade ve takviyesine tesirli bir surette hizmet eden Nur Risalelerinin ehemmiyetle husule getirdiði azim hizmetlerinden küçük bir demet…

Hamd-ü senalar olsun O Zat-ý Zülcelal’e ki; küre-i arzý bir medrese-i Nuriye suretine çevirmiþ. Ýþte O Nurlu derslerin sesi bir yandan Viyana’dan gelirken, diðer yandan Japonya’ya, Güney Afrika’dan Orta Asya’ya, Rusya’dan Kore’ye, Yemen’den Fas’a kadar her yer Nur-u Kur’an’ýn þahbal açtýðý birer mübarek dershaneye dönmüþ.

Ýþte Kuzey Afrika’dan yükselen nurlu seslerden bir kaç numuneyi þahs-ý manevinin duasýna mazhariyet için takdim ediyoruz:

Ne büyük saadettir ki; bir zamanlar mübarek ve mübeccel ecdadýmýzýn 350 sene hizmet ettiði ve binlerce torunlarýný sanki nöbettar býraktýðý bu mübarek belde-i Ýslamiyede 20 senedir Nurlar kýraat edililip dersler okunuyor. Dört seneden beridir de Medrese-i Nuriye ve nur talebeleri imana ve Kur’an’a hizmet ediyorlar.

 

Cezayirde hizmet-i nuriyenin safahatý þu þekilde kýsaca hulasa edilebilir.

1- Yýllardýr dersane-i Nuriyede devam edegelen ve gittikçe kemale eren nur derslerine halihazýrda 10-20 kiþi daima iþtirak ediyor.

Bu dersler haftanýn muhtelif günlerinde, muhtelif eþhasla okunagelen derslerdir ki, bir kýsmý sadece Cezayirli Nur talebelerine diðer bir günde Türkiye’den ticaret yapma münasbetiyle gelmiþ etmiþ Nur talebeleriyle okunmaktadýr.

 

http://www.bediuzzaman.net/haberler/haberresim/Cezayir_1.jpg

 

2- Cezayirli genç üniversite Nur talebelerinden biri hemen hemen her gün dershaneye gelir, ya da dershanedeki Nur talebelerinden birisini bir vesile ile toplantýya çaðýrýp Nurlardan okumaya vesile olurlar. Hamd-ü senalar olsun ki Nurlar çoklukla üniversite gençliði tarafýndan iþtiyakla ve ihlasla okunmakta.

 

http://www.bediuzzaman.net/haberler/haberresim/Cezayir_2.jpg

 

3- Akademik sahada Nur hizmetleri:

Daha önceden Türkiye’de sempozyuma iþtirak eden hocalarýmýz tarafýndan Nurlarý Üniversitede derslerde talebelerine ilan ediliyor. Ayný zamanda Nurlar master ve doktora talebelerine tez araþtýrmasý olarak takdim ediliyor ve akademik araþtýrmalar yapýlýyor.

Cezayir Üniversitesine baðlý Ýslam Fakültesi Diller ve Kur’an Ýlimleri Bölümünde resmi müfredatta 2. ve 3. sýnýflarda zorunlu Türkçe dersleri verilmekte. Yaklaþýk 300 kiþi bu dersleri almakta. Derslere giren hocalarýmýz ise hizmet niyetiyle bu dersleri deruhte etmiþler. Her dersin sonunda hem Türkçe hem Arapça Nurlardan bir cümle yazýlýp sesli olarak okunuyor, Arapça olarak bu cümleleri müzakere ediyorlar. Çok azim istifadeye medar oluyor. Bu talebelerden bazýlarý bizzat derslere de geliyorlar. Hazýrlanan dil bilgisi kitabýnýn bir bölümü ise sadece Nurdan vecizlere ayrýlmýþ, imtihanlarda da Nurdan sualler sorulup cevaplarý talebeler tarafýndan yazýlmakta. Buna benzer olarak akademik sahada Nurlar tedris edilmekte ve bu vesile ile diðer alim zatlarla irtibata geçilip Nurlarýn neþri temin edilmekte.

 

http://www.bediuzzaman.net/haberler/haberresim/Cezayir_4.jpg

 

4- Gazetelerde ve gerçekleþtirilen konferanslarda Nurlar mevzu ediliyor. Nurlara yakýndan muttali olan bazý gazeteciler Risalelerden ve Nur talebelerinden bahsederlerken Türkiye’deki maddi ve manevi terakkinin arkasýndaki gizli kuvvetin Nurcular olduðunu dile getiriyorlar. Bunlarý izah sadedinde aziz üstadýmýzýn hayatýný ve müsbet hareket vesilesiyle 70 sene devam ede gelen iman hizmetinin semerelerinden bahsediliyor. Bu yazýlar vasýtasýyla bir çok kiþi gazete idarehanesini arayýp yazarla bizzat irtibata geçip, daha fazla malumat istenmekte. Bu ve benzeri gazete yazýlarýyla yüz binlerce kiþinin Nurlardan haberdar olduðunu söyleyebiliriz.

Gerek üniversitede, gerek üniversite mescidinde yapýlan programlara Nur talebeleri de davet edilmekte. Bunlardan birisinde Nurlar hakkýnda detaylý bilgi takdimi talep edildi, yapýlan takdimden talebeler ziyadesiyle memnun olmuþ olmalýlar ki, konuþmalarý kuvvetli alkýþlarla defaatle kesildi. Program sonunda talebeler büyük bir iþtiyakla meraklý sualler yönelttiler.

Burada þayan-i tebrik bir hadise yaþandý. Yüzlerce üniversitelinin Bediüzzaman hazretlerini ve Nur risalelerini daha önceden biliyor olduklarýný gösteren bir hadise. Üniversite öðrencilerine hitap eden bir hatip, konuþmasý sýrasýnda “Bugün size Türkiye’den büyük bir alimi tanýtacaðým” ifadesini kullanmýþtý ki, talebelerin aðzýndýn hemen “Bediüzzaman Said Nursi” cümlesi dökülüvermiþti.

 

http://www.bediuzzaman.net/haberler/haberresim/Cezayir_6.jpg

 

5- Camilerde yapýlan Nur hizmetleri:

Nur talebesi pek çok hafýz-ý kur’an imam kardeþler, gerek sohbetlerinde gerek hutbelerinde Nurlardan hazýrladýklarý bahisleri cemaatlerine takdim ediyorlar. Bu vesileyle muhtelif halk tabakatýna minberden gönüllere Nurlar takdim edilmekte. Burada vazifeli aðabeyler kendi cemaatleriyle birlikte derslere gelmekteler ve çok þevkliler.

 

http://www.bediuzzaman.net/haberler/haberresim/k12.jpg

 

6- Hariç vilayetlerdeki Nur hizmetleri:

Cezayir’in müteaddit vilayetlerinde Nur talebeleri ve Nur dostlarý bulunuyor. Onlarla tanýþmamýza diðer vilayetlerden gelip baþkentte okuyan üniversite talebeleri vesile oldu. Ayrýca Ýstanbul’daki sempozyuma iþtirak etmiþ akademisyenler, ya da Umre veya Hacda Nur talebeleriyle tanýþmýþ, bu vesileyle bir miktar Risale okunmuþ Nura müþtak simalar.. Keþke Hac ve Umreye giden her Nur talebesi bu manada gayret ve himmette bulunsa… Umre ya da Hacda Nurlarý tanýmýþ ve bize de alakadar olmamýz için irtibat telefonlarý ulaþan o kadar halis insanlar var ki… Onlardan sadece bir tanesi belki yüz kiþiye nurlarýn ulaþmasýna vesile oldu. Halen çok ciddi irtibat halinde olduðumuz ve azim hizmetlere vesile olan çok halis mü’min kardeþlerimiz var.

 

http://www.bediuzzaman.net/haberler/haberresim/k13.jpg

 

Cezayir’in neredeyse öbür ucunda bulunan ve Nurlarý yýllardýr ciddi okuyan bir hocamýz þu an hapishanedeki mahbuslara ders vermekte ve dersleri Nurlardan takdim etmekte. Bize bildirdiðine göre mahbuslarýn çok hoþuna gidiyormuþ ve hocamýza “Neden bizim de Bediüzzaman gibi bir alimimiz yok!” diye yakýnýyorlarmýþ.

Ayný hocamiýz Ýran’da katýldýðý sempozyumda Nurlardan (4. Lem’a’dan) bölümler aktarmýþ, hususan son kýsmýný aynen okumuþ. Çok manidar olmuþ..

 

http://www.bediuzzaman.net/haberler/haberresim/k6.jpg

 

7- Sair milletlerden Nurlara olan alaka ve talep:

Dershanemize Suriyeli bazý alim ve talebeler, Çinli bir Müslüman kardeþimiz, Amerikalý bir dil bilimci hocamýz gelmekteler. Onlar da Nurlardan nasiplerini almaktalar. Amerikalý Davut hocamýz 6 sene önce Müslüman olmuþ. Þu an Nurlarý okumaya baþladý. “Keþke Ýslamý Amerika’ya ve dünyaya Bediüzzaman gibi anlatsalar, ne kadar güzel olurdu. Zira maalesef dünyaya Ýslam terörle birlikte takdim ediliyor. Ne kadar üzüntü verici… Keþke Nurlarý ulaþtýrýp, ‘Alýn iþte Ýslamiyet budur’ diye tüm insanlýða tanýtabilsek!” diyor.

 

http://www.bediuzzaman.net/haberler/haberresim/k5.jpg

 

8- Ortaokul ve lise talebelerine yönelik ders ve programlar:

Büyük ruhlu küçük kardeþlerimiz de Nurlardan derslerini almaktalar. Lisede okuyan çok þevkli kardeþlerimiz var. Risaleleri çok sýký ve alakayla okuyan Hiþam kardeþimiz kýsa bir sürede Risalelerden çoðunu bitirdi. Bu yaz tüm külliyatý bitirecek inþaallah.

 

http://www.bediuzzaman.net/haberler/haberresim/k8.jpg

 

Hizmet baþlýklarý çok hulasa olarak aktarmaya gayret ettik.

Þimdi de yukarýda arz edilen hizmet-i Nuriyenin safahatýnda bahsi geçen ve Nurlarýn tarz-ý tefehhümüne hüsn-ü misal teþkil eden bazý hatýratý arz ediyoruz.

1- Bir doktora talebesi Nur talebelerini tarif ederken þöyle diyordu:

“Nur talebelerini seyrederken insan sanki yer yüzünde yürüyen melekleri seyrediyor gibi geliyor. Edepleri, takvalarý sanki dünyayý talak etmiþler (boþamýþlar). Onlar Allah’ýn askerleri gibiler, ne emredilmiþse onu yapýyorlar ve baþka bir þeye dilbeste olmuyorlar.

“Risale-i Nurlarý okuyan farkýnda olmadan fikirleri, hitabeleri deðiþiveriyor, artýk o farkýna varmadan her yerde Nurlardan naklediyor. Ve insanlar taaccüble bu efkârýn menbaýný soruyor.”

2- Bir hattat aðabeyimiz ise hissiyatýný ve kendinde vukua gelen deðiþimleri þöyle ifade ediyordu:

“Biz gerek ailemizden gerek mekteplerden dinî tedrisat almýþtýk. Evde namazlar beraber kýlýnýr, sohbetler yapýlýrdý. Ama bu artýk benim için rutin bir iþ haline gelmiþ, alýþkanlýk gibi resmi bir þekilde ifa ediyordum. Ne zaman ki Nurlarý okumaya baþladým, iþte o zaman Ýslamýn ve imanýn tadýna varmaya baþladým. Artýk evde, iþte ve otobüste Allah’ýn (c.c.) benimle olduðunu hissediyor, hayatýmýn kulluða büründüðünü görebiliyorum. Hayatým deðiþmiþ, insanlara muamele tarzým deðiþmiþti. Ailem dahil herkes bu deðiþikliðin sebebini soruyordu. Þimdi evde Nur dersleri okuyoruz. Öðretmen olan babam talebelerine Nurlardan dersler yapmaya baþlayacak. Annem de bayanlarla sohbet baþlatýyor. Hulasa olarak evimize huzur geldi, namazlardan sonra tesbihatýmý yapýyorum ve hiç aksatmýyorum.”

3- Ziraat Fakültesinde görev yapan bir öðretim üyesi arkadaþýmýz Nur dersine geldiðinde bir baþka hocamýz “Nurlardan mesleðiyle alakalý yerler var mý?” diye sordu. Nurlarýn müteaddit yerlerinden bölümler okundu. Ziyadesiyle memnun oldular. Dönerken Sözler ve Asa-yý Musa adlý risaleleri beraberinde götürdü. Bu esnada “Ben bu günlerde toprakla alakalý ilmî bir makele kalame alacaktým. Ama nereden baþlayacaðýmý bilmiyordum. Bediüzzaman 20. Sözde topraðýn bidayet-i teþkilini, topraðýn ve kayalarýn vazifelerini bu kadar veciz ifadeyle ne kadar isabetli tarifte bulunmuþ. Ben bunu mutlaka olduðu gibi hazýrladýðým araþtýrmama alýp bu çerçeve içinde konuyu tamamlayacaðým” ifadelerini kullandý. Mesrurane dersten ayrýldýlar.

4- Beden Eðitimi Öðretmenliðinde okuyan ve bitirme tezi yazan bir Nur talebesi kardeþimiz, tezine Onbirinci Lem’a’yý konu edindi.

5- Ýlahiyat Fakültesi Dekan Yardýmcýsý, bir sohbeti sýrasýnda Üstadýmýzýn mesleðine dair þu ifadeyi dile getirmiþti: “Bediüzzaman tam yollarýn ayrýldýðý kavþakta zuhur etmiþ. muhataplarý arasýnda Yahudiden Hýristiyana, Komünist dinsizden muttaki Müslümana kadar deðiþik sýnýflar varken, o bütün dünyanýn gözü önünde davasýný muvaffakiyetle biiznillah zafere ulaþtýrmýþ, tüm muhtelif fikirleri ikna etmiþ, davasýný tüm enzar-ý nasýn önünde tescil etmiþti.

“Ýþte alem-i Ýslam denenmiþ ve muvaffakiyetle neticelenmiþ böylesine bir davaya ihtiyacý var. Ta ki çok muhtelif efkarýn karþýsýnda davasýný ifade edebilsin ve istikametle muvaffak olabilsin.”

6- Cezayir Arþivleri Genel Müdürüne yaptýðýmýz ziyarette Nurlardan bazý risaleler ve Cevþen takdim etmiþtik. Çok memnun oldular ve maziyi tahassürle yad edip, Türkiye’nin baþýný çekeceði ittihad-i Ýslamý temenni ederek bazý tarihçilere þöyle seslenmiþti:

“Osmanlý hilafeti dünyaya kasýtlý olarak hep yanlýþ tanýtýlmak istendi. Halbuki Osmanlý bir Türk birliði deðil bir Ýslam birliðiydi. Gittiði yerlere adalet ve hoþgörü götürmüþtü. Hususan þu nokta mühimdir ki, Osmanlýlar tebaasý bulunan Ýslam ülkelerine siyasi olarak nezarette bulundular. Hiçbir þekilde ne mezheplerini ne de adetlerini deðiþtirmeye kalkmadýlar.

“Þunu belirtmek isterim ki, yakýn tarihî vesikalardan çýkarýp doðru ve dürüstçe yeniden tarihi insanlýða sunmalýyýz.”

7- Son olarak hitamuhû misk kabilinden, mektubumuza Prof. Dr. Aþarti Süleyman hocamýzýn birkaç tespitiyle nihayet verelim.

Kendisi þöyle ifade ediyor:

“Risele-i Nurlar öyle cami ve ilimle doludur ki, sizi baþka bir kitaba ve ilme müracaattan müstaðni eder. Zira hangi konu hakkýnda isterseniz isteyin, meselenin hakikatini Nurlar kadar tarif eden ikinci bir eser bulamazsýnýz…

“Nurlar meselelerin hakikatlerinden bahsediyor, sizi bizzat gerçekle baþ baþa, göz göze getiriyor. Sair müellifler gibi meselenin zýlliyle (gölgesiyle) uðraþtýrmýyor. Zira pek çok müellif zýllde kalýp hakikate vasýl olamamýþlardýr.

“Artýk alem-i Ýslam vaaz ve nasihata doyduðunu, her yerde ve dini televizyonlarda ‘Bu haram bu helal’ þeklindeki yorum ve tespitlere insanlarda bir ülfet meydana geldiðini, dinin tebliðinde bualarýn çok kifayetsiz ve tesirsiz kaldýðýný açýkça görmekteyiz. Risale-i Nur gibi meseleyi tahkik ederek, aklý ve kalbi ikna edecek eserlere ihtiyaç var. Ama burada bir soru sormak istiyorum. Acaba Nur talebeleri olan sizler bu mesajý yerlerine, yani muhataplarýna ne kadar ulaþtýrýyorsunuz ve bu yaptýðýnýz yeterli mi sizce?”

En son olarak hizmetlerinizi ve hizmetle geçen eyyam-i mübarekelerinizi tebrik ve tes’id eder müstecab dularýnýzda Cezayir Nur talebelerini de zikretmenizi hassetsen rica ederiz.

 

Umum Cezayir Nur talebeleri adýna A. Kadir

14-06-2008

 

* Bu haber Risale-i Nur Araþtýrma Merkezi tarafýndan hazýrlanmýþtýr. Kaynak gösterilerek veya izin alýnarak yayýnlanabilir.

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...