Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Nihat Genç, Serdar Turgut'a meydan okudu

 

Nihat Genç'ten kendisi için "o bir hataydý" diyen Serdar Turgut'a zehir zemberek sözler...

 

 

Akþam Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Serdar Turgut Yeni Þafak"a verdiði ropörtajda Nihat Genç hakkýnda "onu Akþam'a almak büyük hataydý" sözleri ve röportajýn akþam ATV ana haberlerinde Nihat Genç'in resmi ekrana getirerek Serdar Turgut'un yazar Nihat Genç'e "siyasi meczup (deli)" dediði þeklinde duyurulmasý sivri dilli yazarý öfkelendirdi.

 

Nihat Genç, Nihat-genc.com adlý siteden hakkýndaki iddialara cevap verdi. "Bir büyük gazetenin yönetmeni benim için "deli" demesi madalya listemi yeniden gözden geçirmeme fýrsat verdi" diyen Genç, listesini baþlýklar altýnda toparladý. Ýþte Nihat Genç'in derlediði, hakkýnda basýnda çýkan önemli yazýlardan bazýlarý...

 

1. Hrant Dink öldürüldüðünde Habertürk Genel Yayýn Yönetmeni Ufuk Güldemir (kanserden geçenlerde öldü) Hrant'ý öldüren çetelerin lideri Nihat Genç'tir diye bir büyük analiz yazýsý yazdý ve baþhaber olarak verdi.

 

2. Daha önce þimdi Sabah yazarý Engin Ardýç adýmý alenen yazarak beni PKK"lý olarak takdim eden bir yazý yazdý. (Bu yazý üzerine özür dilemediði için Akþam"dan ayrýlmýþtým)

 

3. Daha önce Orhan Pamuk tartýþmalarýnda Murat Belge Radikal Gazetesi"nde benim için "tescilli faþist" dedi. (Tescil, yani resmi kayýtlý demek, yani, ben bir adam öldürmüþüm imasý taþýyor.)

 

4. Ayný imayý Ahmet Ýnsel adýnda Radikal yazarý da yaptý.

 

5. Ve Birgün Gazetesi"nden Rýdvan Akar, þimdi, Mehmed Ali Birand"la proðram yapýyor, benim için sütununda "katil" dedi, telefon açtým, nerde katillik yapmýþým dedim, Fatsa"da dedi.. Meðer orada bir Nihat Genç varmýþ ve gerçekten adam öldürmüþ. Herifcioðlu isim benzerliðinden bana "katil" dedi.

 

6. Taraf Gazetesi bir ay önce hakkýmda uzun uzadýya yazýlan bir köþe yazýsýnda benim için El Kaide'nin ve Ýbda-C'nin lideri, üstadý ifadeleriyle itham eden aðýr bir yazý yazdý. Amerikan elçiliðinde yapýlan baskýnda polisleri öldüren benmiþim.

 

Madalyalarýmý toplayalým, ne demiþler hakkýmda, 1.PKK'lý, 2.Katil 3. Hrant'ý öldürenlerin çete reisi, 4. El-Kaide lideri-üstadý.. 5.Türk polisilerini Amerikan elçiliðinde öldüren örgütün lideri. 6. Ve þimdi de Serdar Turgut benim için "deli" dedi.

 

Nihat Genç hakkýnda aðýr yazýlar yazan bu isimlere karþý öfke dolu sözler sarfediyor:

 

Bu madalyalarý bana verenlerin isimlerini de toplayalým: Engin Ardýç, Murat Belge, Ahmet Ýnsel, Rýdvan Akar, Taraf Gazetesi ve Serdar Turgut.

 

Bu madalyalarý bana veren bu isimlere bir daha bakýn. Bu ülkede demokrasi özgürlük laflarýný en çok eden yazar tayfasý.

 

Bu yazar tayfasýný bu kadar çýldýrtan bu kadar þaþýrtan bu kadar iftira ve karalamaya sürükleyen bu kadar insanlýk dýþý hukuk dýþý konuþturan yazdýran duygu nedir?

 

Söyleyeyim, bir fikirle bir düþünceyle baþedemedikleri zaman yapacaklarý tek þey vahþice kusmaktýr, iftira atmaktýr, karalamaktýr.

 

Bakýn genç kardeþlerim, 90'lý yýllarda bankalar soyuluyordu ve biz amansýz yazýlar yazýyorduk.

 

Aydýn Doðan"ýn benim yazýlarýmý izlemesi için yetkilendirdiði avukatlar grubu hakkýmda bir çok dava açtý.

 

Ýki, Susurluk faili meçhulleri sürerken yazdýðým yazýlar ve yaptýðýmýz kapaklar üzerine tehditlerden aylarca sokaða çýkamaz olduk ve bugün adýný ekranlardan çokca duyduðunuz Ergenekon diye bildiðiniz isimlerden özel sipariþ tehditler aldýk ve gerçekten aylarca eve kapanýk yaþadýk.

 

Üç, 28 Þubat sürecince Çevik Bir'lere karþý aðýr yazýlar yazdýk ve kendine kemalist avukatlar grubu diyenler hakkýmýzda birçok dava açtý ve tazminatlar ödedik. Ve þimdi önümüzde koskoca bir Ergenekon soruþturmasý ve binlerce dosyasý var.

 

Yani, geçtiðimiz yirmi yýl içinde birçok avukat grubu bir çok savcý bir çok mahkeme hayatýmýzý didik didik etti, aradý, sordu, soruþturdu ve telefonlarýmýz dinlendi ve yýllarca sýký takipte yaþadýk. Sonuç: Ýþte karþýnýzdayým. Hakkýmda beni suçlayacak bir iz, bir baðlantý, bir kötü þey, bir karanlýk bulamadýnýz, asla da bulamazsýnýz.( l2 Eylül soruþturmalarýný da unuttum, ordan da geçtik...)

 

Bir fikri karalayarak iftira atarak yenemezsiniz. Ajanlarla soroslarla vakýflarla projelerle iþbirlikleriyle bir düþünceyi asla yenemezsiniz. Bütün TV"leri ele geçirseniz bütün yazarlarý satýn alsanýz dahi ve her akþam binlerce iðrenç iftirayý halkýn sofralarýna kussanýz dahi tertemiz bir vatan ve insanlýk sevgisiyle baþedemezsiniz.

Nihat Genç ismine bu kadar iftira atarken ayný gazete ve yazarlar yirmi yýl boyunca kitaplarýmý ve konuþmalarýmý yoksaydý görmezden geldi ve inanýlmaz bir sansür uyguladý. Oysa kitaplarýmýn sayýsý yirmiye ve baskýsý çoktan üçyüzü geçti ve içinizde hiçbir yazar benim kadar büyük kitlelere konuþma þansýný ele geçiremedi. Ve hepinizle her þekilde her yerde her türlü TV proðramýnda yüzleþmeye hesaplaþmaya hazýrým. Savcýlarýnýz satýlmýþ yazarlarýnýz holdingleriniz kimleriniz varsa baþka alýn ve gelin, sizinle konferans salonlarýnda panellerde mahkemelerde gazete sayfalarýnda ekranlarda canýnýz nerde ne þekilde istiyorsa yüzleþmeye konuþmaya tartýþmaya her zaman açýðým ve burdayým.

 

Benim adým Nihat Genç, bu çocuðu bu ülkenin ve insanlýðýn þarkýlarý büyüttü, Þekspirler, Mevlanalar Karacaoðlanlar, Pir Sultanlar büyüttü beni. Bu bileði bükemezsiniz. Bu çelik bilek gücünü ülkemin þiirlerinden hikmetlerinden hikayelerinden aldý.

 

Sizin milyarlýk holdingleriniz var, benim yalnýz kalemim var. Sizin medyada torpilli cakalý tafralý süslü boyalý köþeleriniz var, benim sadece kelimelerim var. Sizin savcýlarýnýz var, Amerikanýz var, ajanlarýnýz var, sinsi projeleriniz var, benim sadece daktilom var.

 

SERDAR TURGUT, NÝHAT GENÇ'E NE KADAR MAAÞ VERÝYORDU?

 

Sayýn Serdar Turgut size de bir lafým var, sizin bir ayda kazandýðýnýz parayý ben beþ yýlda kazanamadým. Engin Ardýç"a ödediðiniz maaþlarý söyleyin yine ayný dönemde benim aldýðým parayý ilan ediniz, komik ama söyleyeyim,sanýrým ayda üçyüz milyon kadar yanýlabilirim ikiyüz de olabilir dörtyüz de, ama beþyüz deðil. Ýþte asýl delilik bu. Yüzbinlerce dolar yani banka soymuþ gibi paralarý yazarlýk yaparak kazanacaksýnýz ve kurulduðunuz köþeden herkese iftira atma karalama hakkýný kendinizde göreceksiniz. Bundan büyük delilik olur mu? Sizi okuyan kaç kiþi beni okuyan kaç kiþi? Sizi dinleyen kaç kiþi, beni dinleyen kaç kiþi? Peki yeteneðiniz ve etki gücünüz bu kadar sýnýrlýyken bu kadar çok kazanmanýzýn sýrrý nedir? Söyleyeyim, iþte asýl delilik budur. Türkiye delirmiþ. Sizlere bu paralarý verenler delirmiþ. Sizleri bu torpilli köþelere yerleþtirenler delirmiþ. Bir tuhaf mekanizma var, sizin sesinizi açýyor bizim sesimizi kýsýyor, bu ses ayarýný kim yapýyor?

 

Bu ses ayarýný kim yapýyorsa yapsýn, bu iftiralarý kim tezgahlýyorsa tezgahlasýn, ben, beni büyüten annemin dualarýný ülkemin türbelerini cumhuriyetimi kandillerimi bayramlarýmý ve bu topraklarý süsleyen bu ezanlardan ve Mehmet Akifler'den yükselen daha derin daha ilahi daha coþkun daha tanýmsýz sesler duyuyorum ve bu sesleri kýsmaya hiçbirinizin gücü yetmeyecek.

 

TIMETÜRK, 12.08.2008

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...