Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

KEÞKE KURBAN YERÝNE RAMAZAN'I SEÇSEYDÝ...

 

Hülya Avþar'a ilginç öneri !Hülya Avþar'a ilginç öneri !

 

"Hayvan keserek bayram yapan bir dini aklým almýyor" baþlýklý köþe yazýsý yazan Hülya Avþar'a, Zaman Gazetesi Yazarý A. Turan Alkan'dan ilginç bir öneri geldi.

 

Ahmet Turan Alkan'dan Hülya Avþar'a ilginç öneri

 

Fikir güzel, buluþ fevkalade deðerli... "Hayvan keserek bayram yapýlan bir dini aklým almýyor" lâfýný bir araya getirmek büyük baþarý.

 

Saydým, tam sekiz kelime yer alýyor cümlede; imla ve gramer hatasý yok. Fail, fiil, mef'ul yerli yerinde. 2008'in Dil ödülünü bu cümleyi kurma zekâvetini gösteren dehâya vermeyen jüriye saygý duymakta mâzurum. (Bu cümleye de bir mansiyon versinler artýk!)

 

Cümle sahibine ayrýca, eski bir cumhurreisinin eliyle "politik feraset ödülü" verilmesini de nezaketle hatýrlatmak isterim, zira, "bakýn ben böyle diyorum" demiyor reformcu filozof hanýmteyzemiz, "ahbabýmýn 9 yaþýndaki torunu böyle diyormuþ" diyor. Ýki gün sonra, bu büyük ve derin anlamlý cümlenin tartýþýldýðý magazin programlarýnda köþeye sýkýþýrsa, "bacak kadar çocuðun lâfýný amma da ciddiye aldýnýz be!" diye kenara çekilip, kendince Þöför Nebahat, Fosforlu Cevriye raconlarý kesecek hanýmteyze. Takdir ediyoruz, hayran oluyoruz; elma soyarken elimizi kesiyoruz!

 

Þöyle bir düþünüyorum; bizim ahbaplarý, arkadaþlarý zihnimden geçiriyorum; hiçbirinde böyle zeki torun yok. Bizim ahbaplarýn torunlarý siz bilemediniz, "nasýl kýydýnýz vahþi amcalar benim kýnalý koçuma" diye aðlayýp vejeteryan olurlar da çaðlarý sarsýp takla attýracak þöyle devrimci bir cümleyi bir araya getiremezler. Elde ne torunlar var hey dostlar, ibret alýn ibret... Torunlarýna kabahat bulmuyorum aslýnda; bizim ahbaplarda iþ yok belli ki. Bu arada unutmadan Hanýmteyzemizin basýn danýþmaný her kimse -Ceosu veya gurusu da olabilir bizim için farketmez- hararetle tebrik ediyorum; ürünün tanýtýmý gayet ucuz bir maliyetle fakat zekîce çok iyi yapýlmýþ bulunuyor. Sütunsantim hesabýna vurulursa, bilmem kaç yüz bin dolârlýk (!) bedava reklam söz konusu. Helâl olsun.

 

Fakat küçük bir zamanlama hatasýndan söz edilebilir, minik bir kusur; aslýnda söylemeye bile deðmez ama...

 

Mâlum þu günlerde Ramazan arifesinde bulunmaktayýz; on gün sonra "mübârek onbir aylar" sona erecek ve onbir ayýn sultaný Ramazan baþlayacak. O sebeple sözkonusu reformatik filozof hanýmteyzemizin, "ahbabýmýn 9 yaþýndaki bacak kadar torunu, böyle böyle boyundan büyük lâflar ediyor; yoksa kurban kesmek yerine hayýr faaliyeti mi yapsak?" attraction'u zamanlama itibariyle biraz "nasýl yani?" durumunda kalýyor. Oysaki, yaklaþan dinî gündeme göre oruç ve Ramazan merkezli reformcu bir ciklet balonu infilak ettirilse daha çok tartýþýlýrdý:

 

Meselâ, meselâ?..

 

-Oruç tutarken aç kalmak anlamsýz, yiyelim içelim fakat kalbimizi bozmayalým! Yeðenim öyle söylüyor...

 

Veya veya...

 

-Kamuda çalýþanlar oruç tutmasýn; müftülük kamu hizmeti verenlerin orucunu iptal etsin!.. Ben demiyorum, þöförümün bacanakzâdesi demiþ...

 

O da olmadý,

 

-Lâf olsun diye bazen oruç tutarým; bir faydasýný görmedim -dearmiþim-!

 

Elbette bu gibi sivrilikler, günün mânâ ve ehemmiyetine daha muvafýk olurdu fakat bu kurban meselesi de fena deðildir.

 

Yazalým, çizelim, konuþalým; lehte aleyhte farketmez, çýplak uyarýcý reformatik hanýmteyze filozofumuzun adýný bolca zikredelim, medyatik süperstar vaizlerimizden görüþ alýp bunlarý -hiiççç acýmadannn- sabahlara kadar tartýþtýralým; yarýsý, "vay densiz ve dinsiz" desin, öteki yarýsý, "reformculuk budur; yeni bir ihyâ hareketinin þafaðý doðuyor" diye masalarý yumruklasýn! Bir þekil, bir faaliyet, bir güzellik olsun... Hanýmteyzemiz, "vay be, iþe bak; bir ok attým kebab oldu. Ben ne mühim ne deðerli bir fikir kadýnýyým" diye aynanýn karþýsýnda kendinden geçip kýrýþýklarýný ütületsin.

 

...

 

Havalar ne zaman ferahlayacak yahu; üfff!

 

AHMET TURAN ALKAN - ZAMAN

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...