Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

11 Eylül, Ýslam'a geçiþi hýzlandýrdý

 

Ýngiltere Ýçiþleri Bakaný Jackoi Smith: Ýslam Avrupa'da akýllara durgunluk veren hýzla yayýlýyor.

 

Smith'e göre, Ýngiltere'de her yýl 50 bin Ýngiliz Ýslam dinine giriyor. 11 Eylül 2001'den beri toplam

400 bin Ýngiliz Müslüman oldu. Ýngiltere'de halihazýrda iki milyondan fazla Müslüman yaþýyor.

Avrupa'da ise bu rakam, 21 milyona çýkýyor.

 

Araþtýrmacýlar, bu durumu Batý toplumundaki dini ve kültürel deðerlerin erozyona uðramasý

sonucu, Ýslam'ýn daha kapsamlý ve doyurucu olmasý; saðlam sosyal ve aile yapýsý sunmasýna baðlýyorlar.

 

Öte yandan Time Dergisi de, yayýnladýðý bir raporunda, Batý'da yüzlerce caminin yapýldýðýný ve

artýk Avrupa þehirlerinin çoðunda günde beþ kez 'ezan' duyulmaya baþladýðýný yazdý.

 

Avrupa'da Müslüman sayýsýnýn artmasý ile birlikte, cami ve Ýslam merkezlerinin de sayýsý hýzla artýyor.

 

Bazý istatistikler:

 

- 1963'de Ýngiltere'de sadece 13 cami bulunuyordu. Þimdi ise 600 cami ve 1400 Ýslam organizasyonlarý var.

 

- 6 milyon Müslüman'ýn yaþadýðý Fransa'da 1300 cami ve Ýslam merkezi ile 600 civarýnda Ýslam organizasyonu bulunuyor.

 

- Almanya'da 4 milyon Müslüman yaþýyor. 1400 cami ve Ýslam merkezi var.

 

- Ýtalya'da ise 1 milyon Müslüman yaþýyor ve 450 cami ve Ýslam merkezi var. Roma'da 30 milyon dolarak mal olacak büyük bir cami yapýlýyor.

 

- Kanada'da Ýslam dinine giren Kanadalý sayýsý 1991 ile 2001 arasýnda yüzde 130 arttý.

 

- Ýsviçre'de de 11 Eylül olayýndan sonra 6 bin Hýristiyan Müslüman oldu.

 

- San Diego Üniversitesi'nde çalýþan araþtýrmacý Jan Wax, 2020 yýlýna kadar her dört Avrupalýdan birinin Müslüman olacaðýný söylüyor.

 

- Yine araþtýrmacýlara göre, yakýn bir zamanda Müslümanlarýn Avrupa iþgücünün yüzde 20'sini oluþturacaðý ve Avrupa'nýn siyasi geleceðini etkileyeceði belirtiliyor.

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...