Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

GENÇ SÝVÝLLER: HÜRRÝYET'ÝN ÖZGÜRLÜK MASALINA KARGALAR BÝLE GÜLÜYOR

 

Hürriyet trenine ÞOK PROTESTO

Genç Siviller, Hürriyet'in özgürlük trenini selamsýz bandosu ile karþýladý

 

Hürriyet Gazetesi'nin 60'ýncý kuruluþ yýl dönümü nedeniyle, Kars'tan yola çýkardýðý 'Hürriyet Hakkýmýzdýr; Tren Özgürlüktür Treni" son durak olan Haydarpaþa Garý'nda Genç Siviller tarafýndan protesto edildi. Treni selamsýz bandosu ile karþýlayan Genç Siviller, garda kahkaha yarýþmasý düzenledi.

 

TCDD ile birlikte organize edilerek 1 Temmuz'da Kars'tan yola çýkan özgürlük treni, son durak olan Haydarpaþa Garý'nda sürprizle karþýlaþtý. Hürriyet'in kirlenmiþ marka kimliðini aklamak için böyle bir organizasyon gerçekleþtirdiðini iddia eden Genç Siviller üyeleri, treni "Selamsýz Bandosu" ile karþýladý. Trenin geçtiði önceki istasyonlarda da çeþitli protesto gösterileri yapan Genç Siviller ayrýca, Haydarpaþa Garý'nda kahkaha yarýþmasý düzenledi.

 

Ýnsan Haklarý Beyannamesi ile Hürriyet Gazetesi'nin ayný yaþta olmalarýný 'talihsiz bir tesadüf' olarak nitelendiren Genç Siviller adýna açýklama yapan Erkan Þen "Þükürler olsun ki; Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesi'ni yazanlarý mezarlarýnda aylardýr ters döndüren bu çile çok yakýnda bitiyor. Hürriyet Treni'nin memleketin her köþesinden insan haklarýný çiðneye çiðneye geçip sürdürdüðü yolculuðun sona ermesini tüm yurtta, dýþ temsilciliklerde ve KKTC'de törenlerle kutluyoruz. 60 yýldýr Türkiye'deki insan haklarý ihlallerini öküzün trene baktýðý gibi izlemiþ, yaptýðý yayýnlar, attýðý manþetlerle Ýnsan Haklarý Evrensel Beyannamesi'nin çiðnenmemiþ maddesi býrakmamýþ bir gazetenin bu cüretkarlýðý karþýsýnda 'pes doðrusu' diyoruz. Hürriyet'in insan haklarý ihlali sicilini temizlemek ve kendini aklamak için Ýnsan Haklarý Evrensel Beyannamesi'ni kullanmasýný trenin geçtiði tüm þehirlerde protesto ettik. Bu trenle öküz yerine konulmaya tepki gösterdik." dedi.

 

Basýn açýklamasýnýn ardýndan kahkaha yarýþmasý düzenleyen Genç Siviller, "Kargalarýn bile güldüðü Hürriyet gazetesinin özgürlük masalýna katýla katýla gülüyoruz." ifadelerini kullandý.CÝHAN

 

Genç Siviller, Hürriyet'in 60. yaþýný kutlama etkinlikleri kapsamýnda yola çýkan Hürriyet treninin peþini hiç býrakmadý.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...