Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ev hanýmlarý da psikolojik savaþ maðduru

 

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: "Ev hanýmlýðýný küçültmek, psikolojik bir savaþ taktiðidir"

 

 

 

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ev hanýmlarýnýn psikolojik savaþ maðduru olduðunu ifade ederek "Ev hanýmlýðýný küçültmek, psikolojik olarak yapýlan bir savaþ taktiðidir. Kadýný iþ hayatýna sokup tüketime katarak ve hanýmlarý cinsel sömürü objesi haline getirerek onlarýn deðerini azaltmaya çalýþýyorlar. Üstün kültürler farklý olan insanlarý kendine benzetmek için onlardaki bazý deðerleri yozlaþtýrýp küçülterek karþý tarafta aþaðýlýk ve eksiklik duygusu oluþturmak isterler. Böylece kendisine benzetmeye çalýþýrlar." dedi.

 

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, aylýk genel kültür dergisi Moral Dünyasý'na ev hanýmlýðý ile ilgili önemli açýklamalarda bulundu. Ev hanýmlýðýný küçültmenin psikolojik olarak yapýlan bir savaþ taktiði olduðunu kaydeden Prof. Dr. Tarhan, "Üstün kültürler kendilerinden altta kalan kültürleri kendine benzetmek için birtakým taktikler uygular. Bu tip üstün kültürler farklý olan insanlarý kendine benzetmek için onlardaki bazý deðerleri yozlaþtýrýp küçülterek karþý tarafta aþaðýlýk ve eksiklik duygusu oluþturmak isterler. Böylece kendisine benzetmeye çalýþýrlar. Bu, Hollywood kültürünün dünyada etkisini yaygýnlaþtýrmak ve tüketimi artýrmak için yapýlan bir plandýr. "Bir moda çýkaralým tüm dünya alsýn" diyen bir tüketim ekonomisinin felsefesi vardýr burada. Bunun için sinema etkili bir silah olarak kullanýlýyor. Buradaki tek tipleþmede ve yozlaþmada sinemanýn büyük bir etkisi var. Kadýný iþ hayatýna sokup tüketime katarak ve hanýmlarý cinsel sömürü objesi haline getirerek onlarýn deðerini azaltmaya çalýþýyorlar. Bu þekilde insanlarýn merak ve ilgisini bu yöne çekmeye çalýþýyorlar. ABD, dünya nüfusunun yüzde 5'ni oluþturmasýna raðmen kaynaklarýn yüzde 25'ini kullanýyor. Ýnsanlar bunun farkýna varamazsa bu üzücü durum devam edecektir." dedi.

 

Psikolojik ve kültürel savaþ ortamýnda, ev hanýmlýðýnýn korunmasý için öncelikle yapýlmasý gerekenin ev hanýmlarýnýn özlerini kaybetmemesi olduðunu ifade eden Prof. Dr. Tarhan, "Ýyi çocuk yetiþtirmek ve annelik yapmak iyi bir fabrika kurmaktan daha kýymetlidir. Anneliðin deðerini düþüren topluluklar kendilerine zarar veriyor. Anneliði bu yüzden en önemli meslek olarak görmek gerekiyor. Hatta devletimizin onlara zorunlu sigorta yapmasý gerekiyor. Bu onlarýn özgüvenini artýran bir uygulama olacaktýr. Böyle yapýlýrsa evde kadýnýn çocuðuyla ilgilenmesi külfet olarak algýlanmayacaktýr." þeklinde konuþtu.

 

 

 

Ev hanýmlýðýný deðersizleþtiren feministler

 

Ev hanýmlýðýný deðersizleþtirenlerin feministler olduðunu kaydeden Prof. Dr. Tarhan, "Feminizm, kadýn erkek iliþkilerini kadýn-erkek çatýþmasýna dönüþtürdü. Feminizm, kadýnýn özgürleþmesini evden çýkýp iþ hayatýna atýlmasýna baðladý. Bunun sonucunda da ev hanýmlýðý meslek olarak deðersizleþti. Ev hanýmlarýnýn bu konuma gelmesinin ana nedeni modernizmin getirdiði tezlerdir. Kapitalist sistemde "üretim yaptýðýn kadar" deðerlisindir. "Kadýn çalýþýrsa özgürdür, üretime katýlmalýdýr" tarzýndaki düþünceler ev hanýmlýðýný deðersiz gördü." dedi.

 

 

 

Çözüm, anlaþma yapmada

 

Bir evde kadýnla erkeðin beraber çalýþma zorunluluðu varsa evdeki iþlerin yine kadýna kaldýðýný, bunun da kadýný yýprattýðýný ifade eden Tarhan, þunlarý söyledi: "Süreç kadýnýn aleyhine iþliyor. Erken yýpranmasýna sebep oluyor. Fazla yýpranmayan erkek belli bir müddet sonra "dünyaya bir kez geldim, yaþamak istiyorum" diyerek eþinden ayrýlmak istiyor ve yuvalar daðýlýyor. Bu durumda kadýn da maðdur oluyor. Böyle olmamasý için evliliðin ilk aþamasýnda çiftlerin evde iþleri paylaþmasý gerekiyor. Bir gün sen bulaþýðý yýkacaksýn, bir gün ben yýkayacaðým gibi. Bunun açýkça konuþulmasý gerekiyor. Kadýn eðer bu iþleri yetiþtiremiyorsa, erkek de evliliðinin yürümesi için bunu yapmak zorunda."

 

 

 

Erkek, kadýný anlamak için kendini geliþtirmeli

 

Evlilik süresince erkeðin kendinde eksik olan yönlerini geliþtirirse kadýný anlayabileceðini söyleyen Prof. Dr. Tarhan, bu durumu þöyle izah etti: "Erkekler olaylarýn sonucuna bakar, sürece bakmaz. Estetik algýlamasý daha düþüktür. Mesela alýþveriþe gittiðinde erkek bir þeyin "ucuz ve kaliteli" olmasýný isterken, kadýn "hoþ ve güzel" olsun der. Estetik algýsý kadýnda daha öncedir. Kadýn kendini iyi hissetmediði, problemin var olduðu bir anda sonuçtan çok süreçle ilgilenir, yani neyden çok nasýla bakar. Erkek, sorunu bir an önce çözmek isterken, kadýn çözümden çok süreçle ilgilenir. Kadýn, sýkýntýyý gidermek için sorunu çözmekten çok paylaþmayý ister. Biyolojik olarak bu böyledir. Eðer kadýnla erkek birbirini anlamak isterlerse yapmasý gereken þeyler vardýr. Kadýnýn sonuçlara daha önem veren bir anlayýþý benimsemesi gerekirken, erkeðin de estetik algýsýný geliþtirmesi gerekir. Bunu yaparlarsa çiftler birbirini tamamlar. Erkeklerin algý karakterli, atak ve cesur bir yapýsý vardýr. Kadýn da genetik olarak çocuklara annelik yapmaya daha uygun olduðu için korkuya ve estetiðe duyarlýdýr. Kadýn beyni duygusal eðilimlidir. Ona göre programlanmýþtýr. Kadýn ve erkeðin birlikte mutlu olmasý için erkeðin zihnine duyguyu, kadýnýn ise zihnine mantýðý katmasý gerekiyor. Böyle olmazsa aile arasýnda çatýþma yaþarlar."

 

 

 

Ev hanýmlarýna yeni sýfat: Aile mühendisi

 

Moral Dünyasý dergisinin, "Ev hanýmlýðý" tabirinin içinin gerek toplum gerekse fertler tarafýndan bir þekilde boþaltýldýðý, ev hanýmlýðýna "Aile Mühendisliði" gibi bir yeni bir sýfat verilmesinin toplumda ne gibi bir etki oluþturacaðýný sormasý üzerine Prof. Dr. Tarhan, þu cevabý verdi: ""Aile Mühendisliði" aslýnda ezber bozacaðý için söylenebilir. Ama kabul edilip tutar mý bilemiyorum? "Aile Mühendisliði" konuyu tartýþmak için söylenebilir. Ev hanýmlýðý meslek olarak ailenin bir bakýma iç iþlerinde karar vericisidir. Onlara deðerini belirtmek ve iyi hissetmelerini saðlamak için bu söylenebilir. "Ev hanýmlýðý" kariyer basamaðý olarak görüldüðü takdirde daha da yararlý olabilir. Bu kavramlarý yeniden tanýmlamak çok güzel bir düþünce tarzý olacaktýr."

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...