Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bediüzzaman, CHP'li Önder Sav'a ne dedi?

 

 

Bediuzzaman’ýn Emirdað Lahikasý'ndaki ikazlarýný zamanýn CHP’si kale alsaydý ve bir parça da olsa dine sahip çýksaydý, CHP bu halde mi olurdu?

 

Mehmet Ali Bulut'un yazýsý

 

Bediüzzaman Önder Sav'a ne dedi

 

Dün ve önceki günkü gazetelerde, ‘AK Parti ne yapmalý’ nevinden yazýlan yazýlara, okuyucunun gösterdiði tepki ve yorumlara baktým.

 

Herkes kendine göre bir þeyler öneriyordu. Bir iki okuyucu ise ‘neden hep AK Parti’den bir þeyler yapmasý isteniyor’ türünden serzeniþte bulunuyordu.

 

Aslýnda Ahmet Taþgetiren ayný baþlýklý yazýsýnda onlarýn sorusuna cevap veriyor ve þöyle diyordu:

 

“..Neden (kimse)bu ülkenin yüzde 80'inin en çok korktuðu þey bir CHP iktidarýdýr, diye sormuyor.

 

Kimse CHP'nin oluþturduðu toplumsal gerilimi sorgulamýyor. Tek parti döneminde, "gerilim sebebi", yeni kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fýrkasý ve sonra Serbest Fýrka olmuþ ve kapatýlmýþ. Çok partili hayata geçildikten sonra da, çoðunluk iradesi ile iktidara gelen siyasi partiler "gerilim sebebi" olmakla suçlanmýþ ve darbelerle düþürülmüþ...”

 

Bu paragraf, ülkede gerilimlerin kimler tarafýndan ve nasýl çýkarýldýðýný net gösteriyor.

 

Ancak, ‘haksýz olan’ genelde ayný zamanda ‘saldýrgan’ da olduðu için, kimse ona hakký tavsiye edemiyor. Herkes zaten mazlum olan ‘haklý’ya yükleniyor, onun bir þeyler yapmasýný istiyor.…

 

Ben bunu yapmayacaðým ve doðrudan bütün bu “gerilimlerin odaðý ve kaynaðý” olmayý huy edinmiþ CHP’ye yöneleceðim.

 

Ama ona ben söylemeyeceðim, Bediuzzaman söyleyecek. Tabii kabili hitap olmayan Önder Sav’a mukabil, hala CHP içinde var olduðuna inanmak istediðim Hilmi Uran’lara (1940’larýn CHP genel sekreteri)…

 

Buyurun iþte o sesleniþ (kýsmen sadeleþtirerek):

 

“Evvela: Yirmi sene zarfýnda bir tek dilekçe Dahiliye Vekili iken sana yazdým. Fakat yirmi senelik kaidemi bozmadým, vermedim. Ýstersen sana okuyacaðým. Hem eski içiþleri bakaný, hem þimdiki genel sekreter sýfatlarýyla seninle konuþacaðým. Yirmi sene hükümetle konuþmayan, tek bir defa yine hükümet hesabýna hükümetin büyük bir rüknü ile konuþan adam, on saat kadar söylese azdýr. Onun için bir iki saat beni dinlemenizi istiyorum.

 

Ýkincisi: Þimdi partinin genel sekreteri olmanýz münasebetiyle size bir hakikati beyan etmeye kendimi mecbur biliyorum. Hakikat de þudur:

Genel Sekreteri olduðunuz Halk Fýrkasý(CHP)’nýn millet karþýsýnda gayet ehemmiyetli bir vazifesi var. O da þudur:

 

Bin seneden beri Ýslam alemini kahramanlýðý ile memnun eden ve Ýslam birliðini koruyan; ve beþeriyeti mutlak küfre ve dalalete düþmekten þanlý bir surette kurtulmasýna büyük bir vesile olan Türk milleti ve Türkleþmiþ olanlarýn din kardeþleri!

 

Eðer þimdi, eski zaman gibi kahramancasýna Kur’ân a ve imanýn hakikatlerine sahip çýkmazsanýz ve sizler gibi ehl-i hamiyet, bugüne kadar hep dine zarar verme þeklinde sonuçlanmýþ medeniyet propagandasý yerine doðrudan doðruya Kuran ve iman hakikatlerinin tervicine (yeniden canlandýrýlmasýna) çalýþmazsanýz, size katiyen haber veriyorum ve kati hüccetlerle ispat ederim ki, Ýslam aleminin desteðini ve sevgisini kaybedeceksiniz.

 

Onlardan sevgi, muhabbet ve kardeþlik yerine, dehþetli bir nefret; ve kahraman kardeþi ve kumandaný olan Türk milletine bir adavet; ve þimdi Ýslam âlemini mahvetmeye çalýþan küfr-ü mutlak altýndaki anarþiliðe (teröre) maðlup olacaksýnýz. Ýslam âleminin kalesi ve þanlý ordusu olan bu Türk milletinin parça parça olmasýna ve þark-ý þimaliden (kuzeydoðu) çýkan dehþetli ejderhanýn (komünizmin ve yecüc mecüc’ün) istila etmesine sebebiyet vereceksiniz.

 

Evet, hariçte iki dehþetli cereyana (Biri Komünizm, diðeri batýlý emperyalizm ve Darvinizm) karþý bu kahraman millet, Kur’ân kuvvetiyle dayanabilir. Yoksa inkâr, baský, sefahatle, masum insanlarýn servetini ve namusunu serserilere daðýtmayý vaad edip dehþetli bir kuvvetle gelen bir cereyaný (komünizmi) durduracak, ancak Ýslamiyet hakikatiyle mezcolmuþ, birleþip ittihad etmiþ ve bütün mazideki þerefini Ýslamiyet’te bulmuþ, bu millet dayanabilir.

 

Bu milletin hamiyetperverleri ve milliyetperverleri, her þeyden evvel bu mümteziç, müttehid (iç içe girmiþ Türk-islam) milliyetin can damarý hükmünde olan Kur’an hakikatlerini, medeni terbiye yerine esas tutmak ve hareket düsturu yapmakla o cereyaný durdurur inþallah!

 

Ýkinci cereyan: Ýslam dünyasýndaki sömürgelerini kendilerine ýsýndýrýp baðlamak için Ýslam aleminin kalbi ve merkezi olan bu vataný, dinsizleþtirmeye çalýþýyor. Böylece bu vataný, Ýslam ile alakasý olmayan dinsiz bir memleketmiþ gibi gösterip, onlarla aramýzdaki iliþkiyi büsbütün kesmek istiyorlar. Ýslam dünyasýnýn merkezi olan þu memleketi, o konumundan çýkarmak ve böylece alem-i Ýslam ile irtibatýný manen kesmek ve onlarýn bize karþý olan kareþlik duygularýný düþmanlýða çevirmek gibi bir plan uyguluyorlar ki, þimdiye kadar bir derece muvaffak da olmuþlar.

 

Eðer bu cereyanýn aklý baþýnda olsa, bu dehþetli planý deðiþtirip, hariçteki alem-i Ýslamý okþadýðý gibi, bu merkezdeki Ýslamiyet dinini okþasa, hem o da çok istifade eder, hem azim fütuhatýný bir derece muhafaza eder, hem bu vatan ve millet dehþetli beladan kurtulur.

 

………

 

Salisen: Size karþý elbette çok cihetlerde dâhili ve harici muarýzlar var. Ben dünya ve siyasetin haline bakmadýðým için bilemiyorum. Fakat beni bu senede çok sýkýþtýrdýklarý için mecburiyetle sebebine baktým ki, size karþý bir muarýz çýkmýþ (Serbest Fýrka). Eðer o muarýz mükemmel bir reis bulup iman hakikatleri adýna çýksaydý, birden sizi maðlup ederdi.

 

Çünkü bu milletin yüzde doksaný, bin seneden beri Ýslami geleneðe ruh ve kalbiyle baðlanmýþ. Zahiren Ýslam’a muhalifmiþ gibi görünse de, fýtratýndaki ‘emre itaat etme’ alýþkanlýðýndan dolayý sizin arzularýnýza itaat ediyor gibi görünse de kalbi asla Ýslam’dan vazgeçmez ve size tam itaat etmez.

 

Hem, bir Müslüman, baþka milletler gibi deðil. Eðer dinini býraksa anarþist olur, hiçbir kayýt altýnda kalamaz; Öyle birini ancak mutlak bir baský veya sürekli rüþvet vererek idare edebilirsiniz. Çünkü Ýslam ile baðlarý koparýlmýþ biri baþka hiçbir terbiye ve tedbirle idare edilmez. Bu hakikatin çok hüccetleri, çok misalleri var. Kýsa kesip sizin zekânýza havale ediyorum.

 

Bu asrýn, Kur’ân’a þiddetli ihtiyacý var. Bu ihtiyacý hissetmekte Ýsveç, Norveç, Finlandiya’dan (bu ülkelerin sosyalist ülkeler olduðunu BS biliyordu herhalde) geri kalmamak size elzemdir. Belki onlara ve onlar gibilere rehber olmak vazifenizdir.

 

Siz, inkýlaplarýn kusurlarýný üç dört adamlara verip, umumi harp ve sair inkýlâplarýn zorlamasýyla -özellikle dini alanda- yapýlan tahribatlarý tamire çalýþsanýz, hem size istikbalde çok büyük bir þeref olur hem de ahirette büyük kusurlarýnýza kefaret olur. Böylece vatan ve millet hakkýnda menfaatli bir hizmete imza atarak milliyetperver, hamiyetperver namýna müstahak olursunuz.” (EmirdaðLahikasý 190. Mektup)

 

…………..

 

Acaba, Bediuzzaman’ýn þu ikazlarýný o zamanýn CHP’si kale alsaydý ve bir parça da olsa dine sahip çýksaydý, CHP bu halde mi olurdu? Türkiye þu meseleleri mi tartýþýrdý?

 

Bugün var olan maddi manevi sýkýntýlarýn anasý CHP’dir. Bütün gerilimlerin, kavgalarýn, dayatmalarýn odaðý, ya taraftarý ya da üreticisi bizzat CHP olduðu halde, neden kimse ondan bir fedakarlýk beklemiyor da, hep bizden ve milletten fedakarlýk isteniyor? CHP’nin þu pervasýzlýðý ve zýndýka taraftarlýðý olmasaydý, Ergenekon çeteleri mi olurdu?

 

Hayýr aksine, bu millet çoktaaan medeni milletlerin yürüyüþüne yolda katýlar ve çoðunu da geride býrakmýþ olurdu..

 

GASTECÝ.COM

05.08.2008

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...