Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Tapýnak Þövalyelerinden Papa'ya dava

 

 

Haçlý Seferleri sýrasýnda kurulan ve 1307 yýlýnda dönemin Papa'sý 5. Clemente'nin talimatýyla ortadan kaldýrýlan Tapýnak Þövalyeleri'nin mirasçýsý olduðunu iddia eden "Ýsa'nýn Tapýnaðýna Egemenlik eden Tarikat" adlý dernek, Papa 16. Benediktus'a dava açýlmasý için baþvuruda bulundu.

 

Papa 16. Benediktus’a Vatikan devletinin baþkaný olarak deðil Papa 5.

Clemente’nin varisi olduðu gerekçesiyle dava açýlmasý için Madrid

Mahkemesine talepte bulunan dernek, Papa 5. Clemente’nin döneminde

haczedilen ve þu anda toplam deðerleri 100 milyar avroyu bulduðu

söylenen Tapýnak Þövalyeleri’ne ait mal ve mülklerin kendilerine teslim

edilmesini istiyor.

Vatikan’ýn Ýspanya’daki Papalýk elçisi aracýlýðýyla Madrid Mahkemesi’nde

Papa 16. Benediktus’a açýlmak istenen davayla ilgili verilen bilgide,

"Roma Kilisesi’nin (Vatikan) ekonomik olarak iflas etmesine neden olmak

gibi bir niyetimiz yok. Sadece mahkeme, tarikatýmýza karþý yapýlan

entrikalarýn büyüklüðü hakkýnda bir fikir ortaya koyabilir" denildi.

700 yýl önce kaldýrýlan Tapýnak Þövalyeleri’nin mirasçýsý olduðunu

savunan "Ýsa’nýn Tapýnaðýna Egemenlik eden Tarikat" adlý yasal derneðin,

Papa’ya dava açmak için yaptýklarý ilk baþvurunun reddedildiði, ancak

karara itiraz ettikleri ve mahkemenin yeni kararýný bekledikleri

açýklandý.

14. yüzyýlda Avrupa’da 15 binden fazla adamý olan Tapýnak Þövalyeleri,

13 ekim 1307’de Papa 5. Clemente’nin talimatýyla tutuklanýp ortadan

kaldýrýlmýþtý.

 

 

Hürriyet - 03.08.2008

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...