Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Karar dengeli

 

AK Parti hakkýnda kapatma davasý açýlýnca, ülkede büyük bir þaþkýnlýk ve ardýndan da ciddi bir gerginlik doðmuþtu. "Kapatýlsýn" diyenler, davaya sevinenler bir yanda, iþin içinde bit yeniði arayan, davayý hukuk devletine aykýrý bulanlar diðer yandaydý.

Zamanla, kutuplaþma azaldý. Birçok insanýn beklentisi "AK Parti kapatýlmayacak" çizgisine geldi. Bir anlamda iþ tavsadý. O eski heyecan kalmadý.

AK Parti yönetimi, ipleri koparmak yerine, savunmasýný yaparak, hadiseyi yumuþatarak meseleyi götürdü. Ve neticede AK Parti kapatýlmadý, Tayyip Erdoðan'ýn doðru bir tercihte bulunduðu ortaya çýktý.

Parti kapatýlmasa dahi, Erdoðan'ýn yasaklanabileceði ileri sürülüyordu. Mamafih, anayasaya göre bu mümkün deðildi; sadece, partinin kapatýlmasýna sebebiyet verenler 5 yýllýk yasak kapsamýna alýnabilirdi. Ama, anayasa deðiþikliklerini esastan bile inceleyen mahkeme, pekala, yeni bir içtihat üretebilirdi. Bunu da yapmadý.

Netice itibariyle, büyük çoðunluðu sevindiren dengeli bir karar çýktý.

 

Sabah, 31.07.2008

Nazli Ilicak

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...