Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bazý ehliyetsiz müftülere 'baþörtüsü' dersi

27 Temmuz 2008 : 08:00

'Köþe yazarý bazý ehliyetsiz müftüler ýsrarla Kur'an'da baþörtüsünün olmadýðýný söylüyerek siyaset yapýyorlar' diyen Hayrettin Karaman yazdý.

 

Hayrettin Karaman'ýn yazýsý

 

Kur'an'da baþörtüsü yok diyenlere

 

Köþe yazarý bazý ehliyetsiz müftüler (bunlarýn içinde bir bayan da var) ýsrarla Kur'an'da baþörtüsünün olmadýðýný, bunu geleneðe baðlý olarak yorumcularýn uydurduklarýný ve Kur'an'a mal ettiklerini, Kur'an'da (dolayýsýyla Ýslam'da) bulunmayan, farz olmayan baþörtüsünü kullanmakta ýsrar edenlerin bunu siyaset gereði yaptýklarýný… iddia ediyor ve bu iddialarýný meydan okuyan bir üslup içinde tekrar edip duruyorlar. Halbuki çok deðil, birkaç ay önce bu konuyu bir daha yazmýþtým; iþte size o yazýdan bir parça:

 

"Hayli zaman önce bir ilahiyatçý ile Ýslam'da baþörtüsünün hükmü konusunu yazýþarak tartýþmýþtýk. Bu tartýþmayý olduðu gibi "Ýslam'da kadýn ve Aile" isimli (Ensar Yayýnlarý'ndan) kitabýma aldým. Geniþ bilgi almak isteyenlere tavsiye ederim. Burada, sayýn Ö. Ýnce'nin yazýsý sebebiyle, Kur'an'da baþörtüsü'ne ait kýsa bir özet yapacaðým:

 

"Kur'an-ý Kerim'de baþörtüsü 24 sýra numaralý Nur suresinin 30. âyetinde geçmektedir. "Kadýnlar, baþörtülerini, göðüslerinin üzerinden baðlasýnlar; yani baþörtüleriyle göðüslerini de örtsünler" mealindeki bu âyette geçen "humur" kelimesi, baþörtüsü manasýna gelen "hýmâr" kelimesinin çoðuludur. “Kur'an'da geçen hýmar kelimesi yalnýzca örtü manasýna gelir, baþörtüsü manasýna gelmez" diyenler kesinlikle yanýlýyorlar. Çünkü bu kelimenin kökünde "örtme, karýþma, yaklaþma" gibi manalar varsa da, kökten alýnmýþ farklý kelimelerin (þekillerin) farklý manalarý vardýr. Mesela ayný kökten gelen "hamr", þarap, "hamîr", hamur mayasý, "humâr" akþamdan kalma hali manalarýna gelir. Tartýþma konumuz olan "hýmâr" da baþörtüsü ve vücudun bütününü örten örtü manalarýnda kullanýlmýþtýr. Bu mananýn delillerine gelince:

 

Hz. Peygamber zamanýndan bu güne kadar "hýmâr"a bu mana verilmiþ ve uygulama da bu manaya göre olmuþtur.

 

2. Ýbn Manzûr, Fîrûzâbâdî gibi kaynak luðatçýlarýn eserlerinde kelimeye "baþörtüsü" manasý verilmiþtir.

 

3. Taberî, Zemahþerî gibi kaynak tefsirlerin tamamýnda hýmâr kelimesinin manasýnýn baþörtüsü olduðu kaydedilmiþtir.

 

4. M. Esed'in Ýngilizce ve M. Hamidullah'ýn Fransýzca çevirilerinde de kelimeye verilen mana "baþörtüsü"dür.

 

Hasýlý Kur'an'da baþörtüsünün bulunduðuna dair deliller güçlü ve çok, bulunmadýðýna dair delil ise yoktur."

 

Bu vesile ile mahut bayanýn programýnda arkadaþým M. Saim Yeprem'in beðendiðim bir cevabýný da nakletmek isterim. Bayan yine "Kur'an'da baþý örtmek yok, gerdaný örtmek var" demiþ. Saim Bey de "Kur'an'da baþörtüsü var, evet 'saçýnýzý örtün' denmiyor, ama 'baþörtünüzle gerdanýnýzý kapatýn" deniyor, mesela "Etekliklerinizle diz kapaðýnýzdan aþaðýsýný örtün" denseydi, aþaðý çekerek aþaðýyý örtün, üst tarafýný açýn manasý verilir miydi?" demiþ.

 

Ben dinleyemedim, dinleyenler naklettiler, pek beðendim, aðzýna saðlýk.

 

 

 

YENÝ ÞAFAK

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...