Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Dizilerimiz Islam dünyasini þoke etti

TÜRK AÝLE YAPISI HAKKINDA YANILTIYOR

 

Yeni Asya

 

Londra’da Arapça yayýmlanan El Hayat gazetesi yazarý Ziyad Bin Abdullah Elderis, son zamanlarda Arap ülkelerinde yayýnlanan Türk dizilerinde çoðunlukla gayri meþru iliþkiler etrafýnda döndüðüne dikkat çekerek, bu dizileri izleyen Araplarýn Türkiye hakkýndaki düþüncelerinin olumsuz etkilendiðini yazdý.

 

GAYR-I MEÞRU ÝLÝÞKÝYÝ NORMALLEÞTÝRÝYOR

 

 

Elderis yazýsýnda þu sorularý soruyor: “O halde Türk dizilerinin bu küçük tabloyu büyütmesine yol açan sebep ne? Bu sadece dramatik bir ihtiyaç mý, yoksa belirli bir grup için turizm pazarlamasý mý? Yahut bizdeki Türk imajýnýn lekelenmesi mi?”

 

 

Diziler imajýmýzý bozuyor

 

 

LONDRA'DA Arapça yayýnlanan El Hayat gazetesi yazarlarýndan Suudi asýllý Ziyad Bin Abdullah Elderis 16 Temmuz 2008 tarihli yazýsýnda Türk dizilerini izleyen Araplarýn Türkiye hakkýndaki düþüncelerinin olumsuz etkilendiðini öne sürdü. Elderis’e göre Arap ve Körfez ülkelerindeki izleyicilerin genci yaþlýsý, erkeði kadýný, þu an MBC ekranlarýnda gösterimde olan iki Türk dizisini, ‘Kaybolan Yýllar’ (Ihlamurlar Altýnda) ve ‘Nur’u (Gümüþ) izlemekle meþgul olduðu kadar, hiç bir þeyle meþgul olmamýþtý. Ntvmsnbc sitesinde Türkçesi yayýnlanan makalede, Türkiye’nin Arap dünyasýndaki imajý ile dizilerdeki durumun çatýþýk bir durum sergilediðine dikkat çeken Elderis haklý olarak þu soruyu soruyor: “Türk dizileri, en azýndan Türk toplumuyla ilgili alýþýlmýþ veya kültürel olarak sanýlandan farklýlýk arz eden bir Türk ailesinin soysal yapýsýný sunuyor. Acaba hata Türk toplumuyla ilgili yanlýþ kanaatimizde mi saklý, yoksa dizilerde sunulan yanlýþ tabloda mý?” Elderis yazýsýna þu ifadelerle devam ediyor: “Adý geçen iki dizi çoðunlukla meþru olmayan cinsel iliþki ve evlilik kurumu dýþý hamilelik etrafýnda dönüyor. Bu evlilik dýþý hamilelik, babanýn yemek masasýnda basit bir azarlamasýyla geçiþtiriliyor. ...Peki araþtýrmacýlarýn dediði üzere, doðulu adet ve geleneklerini sürdüren Türk toplumunun gerçek tablosu bu mu?” Bu tür bir durumun Türkiye’nin imajýný olumsuz etkilediðini belirten Elderis yazýsýnda þu sorularý soruyor: “O halde Türk dizilerinin bu küçük tabloyu büyütmesine yol açan sebep ne? Bu sadece dramatik bir ihtiyaç mý, yoksa belirli bir grup için turizm pazarlamasý mý? Yahut bizdeki Türk imajýnýn lekelenmesi, Türkiye’nin AB’ye üyeliðinin kabulüne hazýrlýk baðlamýnda AB nezdindeki imajýnýn iyileþtirilmesi için mi?”

 

Yeni Asya / Ýstanbul

 

26.07.2008

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...