Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Hangi dualar reddedilmez?

 

AHMED ÞAHÝN

 

Efendimiz (sas) Hazretleri redde uðramayacak dualardan üçünü þöyle sýralar:

 

-Ana babanýn çocuklarý hakkýndaki duasý.

 

-Misafirin ev sahibi hakkýndaki duasý.

 

-Zulme uðrayan adamýn zalim hakkýndaki duasý.

 

Ýþte bu üç duaya dikkat etmeli, bu dualarýn bedduaya dönüþmesine sebep olacak tutum ve tavýrlardan önemle kaçýnmalýdýr. Çünkü redde uðramayan bu üç dua, kitaplarýn tarifine göre namludan çýkan kurþun gibi hedefine varýr, muhatabýný bulur.

 

Özellikle zulme maruz kalan adamýn yaptýðý duadan ciddi þekilde korkulmalýdýr.

 

Çünkü mazlumun yýkýk gönülle yaptýðý duasýnýn Rabb'imizin manevi huzuruna engelle karþýlaþmadan çýkacaðý hadislerle haber verilmiþtir.

 

Bu sebeple irþat kitaplarý mazlumun redde uðramayan dualarýndan örnekler verirler, ibret almamýz için ikazlarda bulunurlar. Ýsterseniz ibret alýnacak böyle bir beddua olayýný birlikte okuyalým zalim ve mazlumlarýn çoðaldýðý devrimizde.

 

Horasan'ýn meþhur valisi Abdullah bin Tahir, muhterem bir insandýr. Ancak yönetime geçince ister istemez hatalar da yapar, öfkesine maðlup olarak zulüm de iþler. Nitekim bir gece þehirde asayiþi bozan baþýboþ kimseleri toparlayýp valinin huzuruna çýkarmak üzere önlerine katarak götüren bekçiler, bir ara sokakta iþinden evine giden Heratlý masum bir demirciyi de suçlulardan biri diyerek yakalayýp valinin huzuruna çýkarýrlar. Geceleri halký rahatsýz eden suçlulara olan kýzgýnlýðý sebebiyle getirilenleri sorgulama gereði duymayan vali derhal emrini verir:

 

- Bunlarýn hepsini de atýn zindana. Akýllarý baþlarýna gelinceye kadar kalsýnlar hapishane mahzenlerinde!..

 

Böylece bütün gün çoluk çocuk rýzký için çalýþmaktan yorularak geç vakit evine dönmekte olan Heratlý demirci de suçlular arasýnda zindaný boylamaktan kurtulamaz.

 

Mazlum adam büyük bir teessür içinde hapishanede abdestini alýp namaza durur, gözyaþlarý içinde kýldýðý namazýnýn arkasýndan el açýp duasýný yaparken:

 

-Rabb'im der, beni evimde uyutmayanlarý sen de evlerinde uyutma. Sabahlara kadar evlerini baþlarýna salla!.

 

O sýralarda yataðýna yeni uzanmýþ olan vali ise daha gözlerini kapar kapamaz müthiþ bir sarsýntý ile evin sallandýðýný hissederek fýrlar. Bakar ki deprem filan yok. Þükürler olsun, rüyaymýþ, diyerek tekrar uzanýr. Ne var ki yine gözünü kapar kapamaz ayný sarsýntý baþlar. Yine fýrlayýp kalkarak saða sola bakar.. derken sabahlara kadar mazlum demirci zindanda nasýl uyuyamazsa onu zindana atma emrini veren zalim vali de evinde öyle uyuyamaz, ev baþýna yýkýlacak gibi sallanýp durur.

 

Ancak insaflý vali, sabah olunca bunda bir hikmet olabilir, birine bir zulüm mü yaptým acaba, diyerek hapishane müdürünü çaðýrtýp sorar.

 

-Bu gece sabaha kadar evimde uyuyamadým, ev baþýma yýkýlacak gibi sallanýp durdu. Bir mazlumun bedduasýný mý aldým acaba? der.

 

Müdür bey kendisinin de hapishanede iþittiði bir mahpusun duasýný anlatýr.

 

-Rabb'im beni evimde uyutmayanlarý sen de evlerinde uyutma, sabaha kadar evlerini baþlarýna salla, diye dua eden bir demirci var hapishanede, der.

 

-Hemen o demirciyi çýkarýp getirin buraya, diyen Abdullah bin Tahir, huzuruna getirttiði demircinin iþinden evine giderken yoldan çevrilip suçlular arasýna karýþtýrýldýðýný öðrenince, özür dileyerek demirciyi serbest býrakýrken tembihini de þöyle yapar:

 

-Bundan sonra baþýna böyle bir haksýz iþ gelirse hemen beni ara!

 

Demircinin bu teklife cevabý valiye gözyaþlarý döktürecek derinlikte olur. Der ki:

 

-Seni neden arayacaðým? Ýþlemediðim suçtan dolayý beni zindana atan zalim sen deðil misin? Ben seni deðil, beni senin zulmünden kurtaraný arar, müracaatýmý yine O'na yaparým. Zira O, mazlumun duasýný hemen kabul ederek evini sabahlara kadar baþýna sallamasaydý sen yine beni huzuruna çaðýrmayacaktýn, ben de hapishane mahzeninde inlemeye devam edecektim!

 

Horasan valisinin bu söze cevabý, pýrýl pýrýl gözyaþý dökmekten ibaret kalýr.

15 Temmuz 2008, Salý

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...