Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Hürriyet gazetesi, 1 Eylül 2008'den itibaren Almanya'da uygulanacak olan "Vatandaþlýk Testi" sorularýný ve cevaplarýný burada yayýnlýyor. Alman vatandaþlýðýna geçecek olanlara yöneltilecek olan soru ve cevaplarý Türkçe tercümeli sunuyoruz.

 

http://www.hurriyet.de/images/solomanset/SoloManset865038.jpg

 

Almanya'da Alman vatandaþlýðýna geçmek isteyenlere 1 Eylül 2008 tarihi itibariyle sorulacak 300 soru belirlendi. Hürriyet gazetesi, testte yöneltilecek sorularý tek tek inceledi. Türkçe tercümeli soru ve yanýtlarýný burada bulabilirsiniz. Sayfamýza her gün 10 yeni soru ve cevabýný ekliyoruz. Federal Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn 'www.bmi.bund.de' adresinde yayýnlanan sorular arasýndan 33'ünün Alman vatandaþlýðýna geçmek isteyen yabancýlara sorulacaðý ve bunlardan 17'sini doðru yanýtlayanlarýn da 'Vatandaþlýk Testi'ni kazanmýþ sayýlacaðý belirtildi. Testi ilk defada kazanamayanlarýn istedikleri kadar tekrar etme hakký var. Teste, 30 Mart 2007'den sonra vatandaþlýk için baþvuranlar ve þuana kadar Alman vatandaþlýðýný almayanlar girecek.

 

ÝÞTE SORU VE CEVAPLAR

 

Soru 1: In Deutschland dürfen Menschen offen etwas gegen die Regierung sagen, weil...

(Almanya'da insanlar hükümeti açýk bir þekilde eleþtirebilir. Çünkü..)

 

1- hier Religionsfreiheit gilt. (Din özgürlüðü vardýr)

2- die Menschen Steuern zahlen. (Ýnsanlar vergi ödüyor)

3- die Menschen das Wahlrecht haben. (Ýnsanlarýn seçim hakký vardýr)

4- hier Meinungsfreiheit gilt. (Düþünceyi ifade özgürlüðü vardýr)

Doðru Cevap: 4

 

Soru 2: In Deutschland können Eltern bis zum 14. Lebensjahr ihres Kindes entscheiden, ob es in der Schule am...

(Almanya'da veliler çocuklarý 14 yaþýna gelinceye kadar okulda þu dersleri alabileceðine karar verirler)

 

1- Geschichtsunterricht teilnimmt. (Tarih dersi)

2- Religionsunterricht teilnimmt. (Din dersi)

3- Politikunterricht teilnimmt. (Politika dersi)

4- Sprachunterricht teilnimmt. (Dil dersi)

Doðru Cevap:2

 

Soru 3: Deutschland ist ein Rechtsstaat. Was ist damit gemeint?

(Almanya bir hukuk devletidir. Bununla ne kastediliyor?)

 

1- Alle Einwohner/Einwohnerinnen und der Staat müssen sich an die Gesetze halten. (Ülkedeki tüm insanlar yasalara riayet etmek zorundadýr.)

2- Der Staat muss sich nicht an die Gesetze halten. (Devlet yasalara saygý göstermek zorunda deðildir.)

3- Nur Deutsche müssen die Gesetze befolgen. (Yalnýz Almanlar yasalara riayet etmek zorundadýr)

4- Die Gerichte machen die Gesetze.(Yasalarý mahkemeler yapar)

Doðru Cevap: 1

 

Soru 4: Welches Recht gehört zu den Grundrechten in Deutschland?

(Almanya'da þunlardan hangisi temel haktýr?)

 

1- Waffenbesitz (Silah taþýmak)

2- Faustrecht (Bilek gücü)

3- Meinungsfreiheit (Düþünce ifade özgürlüðü)

4- Selbstjustiz (Hukuk dýþý davranarak yargýsýz infazda bulunmak)

Doðru Cevap: 3

 

Soru 5: Wen müssen Sie in Deutschland auf verlangen in Ihre Wohnung lassen?

(Talep etmesi halinde kimin konutunuza girmesine izin vermek zorundasýnýz?)

 

1- den Postboten/die Postbotin (Postacý)

2- den Vermieter/die Vermieterin (Ev sahibi)

3- den Nachbarn/die Nachbarin (Komþu)

4- den Arbeitgeber/die Arbeitgeberin (Ýþveren)

Doðru Cevap: 2

 

Soru 6: Wie heisst die deutsche Verfassung?

(Alman Anayasasý'nýn adý nedir?)

 

1- Volksgesetz (Halk yasasý)

2- Bundesgesetz (Federal Yasa)

3- Deutsches Gesetz(Alman Yasasý)

4- Grundgesetz (Anayasa)

Doðru Cevap: 4

 

Soru 7: Welches Recht gehört zu den Grundrechten, die nach der deutschen Verfassung garantiert werden? Das Recht auf...

(Alman Anayasasý'nda garanti altýna alýnan temel hak nedir?)

 

1- Glaubens- und Gewissensfreiheit (Ýnanç ve düþünce özgürlüðü)

2- Unterhaltung (Eðlence)

3- Arbeit (Ýþ)

4- Wohnung(Ýkamet)

Doðru Cevap: 1

 

Soru 8: Was steht nicht im Grundgesetz von Deutschland?

(Alman Anayasasý'nda hangisi yer almamaktadýr?)

 

1- Die Würde des Menschen ist unantastbar. (Ýnsan onuru dokunulmazdýr)

2- Alle sollen gleich viel Geld haben. (Herkes eþit derecede paraya sahip olmalýdýr)

3- Jeder darf seine Meinung sagen. (Her insan kendi düþüncesini söyleyebilir)

4- Alle sind vor dem Gesetz gleich. (Yasalar önünde herkes eþittir)

Doðru Cevap:2

 

Soru 9: Welches Grundrecht in Deutschland gilt nur für Auslaender/Auslaenderinnen? Das Grundrecht auf...

(Almanya'da hangi yasa sadece yabancýlar için geçerlidir?)

 

1- Schutz der Familie (Aileyi koruma yasasý)

2- Menschenwürde (Ýnsan onuru)

3- Asyl (Ýltica)

4- Meinungsfreiheit (Düþünce özgürlüðü)

Doðru Cevap:3

 

Soru 10: Was ist mit dem deutschen Grundgesetz vereinbar?

(Aþaðýdakilerden hangisi Alman Anayasasý'yla örtüþür?)

 

1- die Prügelstrafe(Dövme cezasý)

2- die Folter (Ýþkence)

3- die Todesstrafe (Ýdam cezasý)

4- die Geldstrafe (Para cezasý)

Doðru Cevap: 4

 

Soru 11: Wie wird die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland genannt?

(Alman Anayasasý hangi isimle tanýmlanýr?)

 

1- Grundgesetz(Anayasa)

2- Bundesverfassung (Federal Yasa)

3- Gesetzbuch (Kanun Kitabý)

4- Verfassungsvertrag(Anayasa Sözleþmesi)

Doðru Cevap: 1

 

Soru 12: Eine Partei im deutschen Bundestag will die Pressefreiheit abschaffen. Ist das möglich?(Federal Meclis'te bir parti basýn özgürlüðünü ortadan kaldýrmak istiyor! Bu mümkün mü?)

 

1- Ja, wenn mehr als die Haelfte der Abgeordneten im Bundestag dafür sind.(Evet. Eðer Meclisteki milletvekillerinin yarýsýndan fazlasý onaylarsa.)

2- Ja, aber dazu müssen zweidrittel der Abgeordneten im Bundestag dafür sein. (Evet. Þayet Meclisteki milletvekillerinin üçte ikisi onaylarsa)

3- Nein, denn die Pressefreiheit ist ein Grundrecht. Es kann nicht abgeschafft werden. (Hayýr. Çünkü Basýn özgürlüðü temel haklardandýr. Basýn özgürlüðü kaldýrýlamaz)

4- Nein, denn nur der Bundesrat kann die Pressefreiheit abschafeen. (Hayýr. Basýn özgürlüðünü sadece Eyaletler Meclisi ortadan kaldýrabilir.)

Doðru Cevap 3

 

Soru 13: Wer in seiner Heimat wegen seiner politischen Meinung verfolgt wird und deshalb nach Deutschland flieht, kann was beantragen?

(Kendi vatanýnda siyasi görüþünden dolayý kovuþturmaya tabi tutulan bir kiþi Almanya'ya kaçarak ne baþvurusunda bulunabilir?)

 

1- Begrüssungsgeld (Hoþgeldin parasý)

2- Asyl (Ýltica)

3- Arbeitslosengeld (Ýþsizlik parasý)

4- Rente (Emeklilik)

Doðru Cevap: 2

 

Soru 14: Meinungsfreiheit in Deutschland heisst, dass ich...

(Almanya'da düþünce özgürlüðü demek, ...)

 

1- auf Flugblaettern falsche Tatsachen behaupten darf. (El ilanlarýndaki gerçek olmayan iddialarda bulunmak)

2- meine Meinung in Leserbriefen aeussern darf. (Kendi düþüncemi okur mektuplarýnda yayýnlamak)

3- Nazi-Symbole tragen darf (Nazi sembolleri taþýyabilmek)

4- meine Meinung sagen darf, solange ich der Regierung nicht widerspreche. (Hükümete ters düþmediðim sürece kendi düþüncemi söyleyebilmek demek)

Doðru Cevap:2

 

Soru 15: Was verbietet das deutsche Grundgesetz?

(Alman Anayasasý neyi yasaklar?)

 

1- Milltaerdienst (Askerlik)

2- Zwangsarbeit (Köle iþçilik)

3- Freie Berufswahl (Meslek seçimi)

4- Arbeit im Ausland (Yurtdýþýnda çalýþmak)

Doðru cevap: 2

 

Soru 16: Wann ist die Meinungsfreiheit in Deutschland eingeschraenkt?

(Almanya'da hangi durumlarda düþünce özgürlüðü kýsýtlanýr?)

 

1- bei der öffentlichen Verbreitung falscher Behauptungen über einzelne Personen (Kamuoyu önünde bir þahýs hakkýnda yanlýþ bilgiler yayma durumunda)

2- bei Meinungsaeusserungen über die Bundesregierung (Alman Federal Hükümeti hakkýnda görüþ belirtmekle)

3- bei Diskussionen über Religionen (Dinler hakkýnda tartýþmalarda)

4- bei Kritik am Staat (Devlet hakkýnda yapýlan eleþtirilerde)

Doðru Cevap: 1

 

Soru 17: Die deutschen Gesetze verbieten...

(Alman yasalarý neyi yasaklar...)

 

1- Meinungsfreiheit der Einwohner und Einwohnerinnen. (Vatandaþlarýn düþünce özgürlüðünü)

2- Petition der Bürger und Bürgerinnen. (Vatandaþlarýn þikayet dilekçelerini)

3- Versammlungsfreiheit der Einwohner und Einwohnerinnen. (Vatandaþlarýn toplanma özgürlüðünü)

4- Ungleichbehandlung der Bürger und Bürgerinnen durch den Staat. (Devletin vatandaþlara eþit olmayan uygulamalarýný)

Doðru Cevap: 4

 

Soru 18: Welches Grundrecht wird im Artikel 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland garantiert?

(Alman Anayasasý'nýn hangi temel hakký 1. madde ile garanti altýna alýnýyor)

 

1- die Unantastbarkeit der Menschenwürde (Ýnsan onurunun dokunulmazlýðý)

2- das Recht auf Leben (Yaþama hakký)

3- Religionsfreiheit (Din özgürlüðü)

4- Meinungsfreiheit (Düþünce özgürlüðü)

Doðru Cevap: 1

 

 

Soru 19: Was versteht man unter dem Recht der "Freizügigkeit" in Deutschland?

Almanya'da 'seyahat özgürlüðünden' ne anlaþýlýyor?)

 

1- Man darf sich seinen Wohnort selbst aussuchen. (Yaþayacaðýnýz yeri kendinizin seçebilmesi)

2- Man kann seinen Beruf wechseln. (Ýþini deðiþtirebilmek)

3- Man darf sich für eine andere Religion entscheiden (Baþka bir dine inanabilmek)

4- Man darf sich in der Öffentlichkeit nur leicht bekleiden. (Kamuoyunda açýk giyinebilmeyi)

Doðru Cevap:1

 

 

Soru 20: Eine Partei in Deutschland verfolgt das Ziel, eine Diktatur zu errichten. Sie ist dann...

(Almanya'da bir parti diktatörlük kurmak istiyor? Bu durum söz konusu parti...)

 

1- tolerant. (toleranslýdýr)

2- rechtsstaatlich orientiert. (hukuksal ilkelere baðlýdýr)

3- gesetzestreu.(yasalara sadýktýr)

4- verfassungswidrig.(Anayasaya aykýrýdýr)

Doðru Cevap:4

 

Soru 22: Was für eine Staatsform hat Deutschland?

(Almanya'da hangi devlet yönetim biçimi vardýr?)

 

a- Monarchie (Monarþi)

b- Diktatur (Diktatörlük)

c- Republik (Cumhuriyet)

d- Fürstentum (Prenslik)

 

 

Soru 23: Wenn man in Deutschland ein bestimmtes Alter erreicht und aufhört zu arbeiten, was bekommt man dann meistens?

(Almanya'da bir insan, belirli bir yaþa ulaþýp iþi býrakýrsa çoðu zaman ne alýr?)

 

1- Rente (Emeklilik)

2- Gehalt (Gelir)

3- nichts (Hiçbirþey)

4- Ausbildungsgeld (Meslek eðitim parasý)

 

 

Soru 24: Wie viele Bundeslaender hat die Bundesrepublik Deutschland?

(Almanya'da kaç eyalet var?)

 

a- 14

b- 15

c- 16

d- 17

 

 

Soru 25: Die Bundesrepublik Deutschland besteht aus...

(Federal Almanya Cumhuriyeti nelerden oluþur?)

 

a- 12 Bezirken. (12 ilçeden)

b- 16 Bundeslaendern. (16 eyaletten)

c- einem Oststaat und einem Weststaat. (Bir doðu ve bir batý devletinden)

d- 16 Freistaaten. (16 baðýmsýz devletten.)

 

 

Soru 26: Deutschland ist...

(Almanya...)

 

a- eine kommunistische Republik. (komünist bir cumhuriyettir.)

b- ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.(demokratik ve sosyal bir federal devlettir.)

c- eine kapitalistische und soziale Monarchie. (kapitalist ve sosyal bir monarþidir.)

d- ein sozialer und sozialistischer Bundesstaat.(sosyal ve sosyalist bir federal devlettir.)

 

 

Soru 27: Deutschland ist...

(Almanya bir...)

 

a- ein sozialistischer Staat (sosyalist devlettir.)

b- ein Bundesstaat.(federal devlettir.)

c- eine Diktatur. (diktatörlüktür.)

d- eine Monarchie. (monarþidir.)

 

 

Soru 28: Wer waehlt in Deutschland die Abgeordneten zum Bundestag?

(Almanya'da meclise gidecek milletvekillerini kim seçer?)

 

a- das Militaer (ordu)

b- die Wirtschaft (ekonomi)

c- das wahlberechtigte Volk (seçim hakkýna sahip halk)

d- die Verwaltung (idari kurumlar)

 

 

Soru 29: Welches Tier ist das Wappentier der Bundesrepublik Deutschland?

(Almanya'nýn amblemindeki hayvan hangisidir?)

 

a- Löwe (aslan)

b- Adler (kartal)

c- Baer (ayý)

d- Pferd (at)

 

 

Soru 30: Was ist kein Merkmal unserer Demokratie?

(Hangisi demokrasimizin özelliklerinden deðildir?)

 

a- Regelmaessige Wahlen (düzenli seçim)

b- Pressezensur (basýn sansürü)

c- Meinungsfreiheit (düþünce özgürlüðü)

d- verschiedene Parteien (farklý partiler)

 

Doðru cevaplar: 22c,23a,24c,25b,26b,27b,28c,29b,30b

 

 

 

Hürriyet, 09.07-11.07.2008

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...