Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Konsolosluk saldýrýsýnýn amacý

 

Bir terör eyleminde gördüðümüz manzara ve buna yönelik tepkiler benzer niteliktedir. Herkes olayýn nasýl gerçekleþtirildiðini polisiye bir bakýþla inceler, ayrýntýlar ön plana çýkar ve asýl tartýþýlan eylemcinin kimliði ve yakalanmasý olur. Yetkililerin beyanatlarý seri üretime benzer. Teröristlerin mutlaka yakalanacaklarý ve hak ettikleri cezaya çarptýrýlacaklarý söylenir ve terörle mücadele konusundaki kararlýlýðýmýza vurgu yapýlýr.

 

Terörün kaynaðýný bulmakta iki metot kullanýlýr. Birincisi en sýk kullanýlandýr ve buna ‘olsa olsa’ metodu denebilir. Eðer failler hakkýnda herhangi bir bilgi yoksa adý en sýk geçen örgütün bunu yapmýþ olacaðýna karar verilir. Failler hakkýnda bir bilgiye ulaþýlmýþsa ikinci metoda baþvurulur. Failin kimliði onu kullanan odaðýn anlaþýlmasýný saðlar. Eðer sakalý varsa, cebinde dua kitabý çýkmýþsa Ýslamcý, devrimci bir yayýn bulunmuþsa sol bir eylem olduðuna karar verilir.

 

Eylemciler gençtir ve çoðu iþsizdir. Bu insanlarýn bir ideal uðruna hayatlarýný tehlikeye atmasýnýn mümkün olup olmadýðý sorgulanmaz. Düþünce ve inançlarý uðruna can vermeye hazýr olanlar en az inanç sahibi olanlardýr. Bunlar paralý askerler gibidir ve inanmýþ göründükleri ideoloji ve inançlar savaþta kullandýklarý üniformadan ibarettir.

 

Her dönemde siyasete yön veren araçlar deðiþir. Kýyafetlerimiz gibi eylem türlerinin de modasý vardýr. Geçmiþte bir ideolojiyi benimsemiþ kitlelerle yapýlan hareketler yerini bir avuç teröristin eylemlerine býrakmýþtýr. Üstelik insanlar çok deðiþken yaratýklardýr. Bir zamanlar dünyayý komünist yapacaðýný sandýðýmýz Rus halký ve yönetimi bu ideolojiye en yabancý bir halka ve yönetime dönüþtü. Günümüzde din uðruna yapýldýðý söylenen mücadele tarihe karýþýrsa þaþýrmayalým.

 

Benim modelim þudur: Terör ve ekonomik operasyonlar günümüzdeki mücadelenin araçlarýdýr ve mücadele, her zaman olduðu gibi, büyük güçler arasýndadýr. Bu büyük güçlerin terörle mücadele ettiði ama yeteri kadar baþarýlý olamadýðý iddiasý geçersizdir. Hiç kimse kullandýðý aracý yok etmez. Ülkemizdeki eylemleri analiz ederken ideoloji ve inanç boyutunu yok sayýp siyasi hedeflerin tespitine çalýþýlmalýdýr. Bu açýdan bakýldýðýnda son eylem için iki farklý senaryodan söz edilebilir. Birincisi Irak’ta uygulanan modelin ülkemize taþýnmasý, yani ABD’ye karþý mücadele edildiði imajý yaratýlýp ülke içinde bir iç çatýþma yaratmak. Ülkeyi ABD yandaþlarý ve karþýtlarýnýn çatýþtýðý bir alan haline getirmek. ABD konsolosluðunu koruyan bir polisin hedef seçilmesi uygun bir simge olabilir. Ýkinci ihtimal bugüne kadar PKK’ya mal edilen eylemlerin, Kürt sorununda uzlaþma ihtimalini göz önünde tutarak, baþka bir alana kaydýrýlmasý. Her eylemin arkasýnda PKK arayanlar artýk her þeyin El-Kaide tarafýndan yapýldýðýný söyleyecekler. Buna ikame etkisi diyebiliriz ve pirinç bulamayanlarýn bulgur yemeleri gibi bir örgütün üstü örtülürken diðeri sahneye çýkarýlmak isteniyor olabilir. Çatýþma market iþçiliðinden teröristliðe geçen militanla güvenlik güçleri arasýnda deðil büyük güçlerin oyun sahasýndadýr.

 

Mahir Kaynak

STAR, 12.07.2008

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...