Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kiliseler cemaat kaybediyor

 

 

Belçika'da 10 yýl önce yüzde 11 olan kiliselerde pazar ayinlerine katýlým oranýnýn 2006'da yüzde 7'ye kadar gerilediði bildirildi.

 

BELÇÝKA'da Katolik Leuven Üniversitesinin araþtýrmasýna göre yüzde 75’i katoliklerden oluþan Belçika’da hala etkisini koruyan dini ritüeller arasýnda ise vaftiz ve dini cenaze törenleri bulunuyor.

 

Buna göre nüfusun yüzde 58’ini oluþturan Hollandaca konuþan Flaman bölgesinde bebeklerini vaftiz edenler yüzde 60’ý ve cenaze töreni için kiliseleri seçenler yüzde 70’i buluyor.

 

Belçika’da Müslüman nüfusun yaklaþýk yüzde 20 olduðu baþkent Brüksel’de ise vaftiz oraný yüzde 17’ye kadar geriliyor.

 

Araþtýrmaya göre, sayýlarý daha hýzlý azalan papazlar, kiliselerin toplumsal hayattaki rolünün devamýný tehlikeye sokuyor.

 

Bu arada, Belçika’nýn liman kenti Anvers’te cemaati azaldýðý için masraflarýný karþýlayamayan kiliselerin camiye dönüþtürülmesi ya da baþka amaçlarla kullanýlmasý için çalýþma yapýlýyor.

 

Anvers’in kültür, turizm ve dini anýtlardan sorumlu Hristiyan Demokrat Belediye Baþkan Yardýmcýsý Philip Heylen, kentteki 80 kilisenin önemli bir bölümünün cemaat sýkýntýsý çektiðini ve bazýlarýnýn haftada sadece 20 kiþiyi aðýrladýðýný belirterek, bunlarýn bir kýsmýnýn camiye dönüþtürülmesi ya da kültürel etkinliklerde kullanýlmasý için somut öneriler hazýrlayacaðýný bildirmiþti.

 

 

Hürriyet - 09.07.2008

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...