Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Nasreddin Hoca evrenseldir

 

 

Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Nasreddin Hoca'nýn, bilge kiþiliði, felsefesi ve mesajlarýyla evrensel bir nitelik kazanan en önemli kültür deðerlerinden biri olduðunu söyledi.

 

Cumhurbaþkaný Gül, Akþehir’de düzenlenen Uluslararasý Nasreddin Hoca Þenlikleri nedeniyle bir mesaj yayýnladý. Anadolu insanýnýn yaþam tarzý, ince mizah duygusu, sevgisi ve hoþgörüsünün, Nasreddin Hoca’nýn fýkralarýyla tüm dünyaya ulaþtýðýný ifade eden Gül, mesajýnda þunlarý kaydetti:

 

'Nasreddin Hoca, bilge kiþiliði, felsefesi ve mesajlarýyla evrensel bir nitelik kazanan en önemli kültür deðerlerimizdendir. Hazýrcevaplýðý ve esprileriyle güldürürken eleþtiren, toplumsal sorunlara çözüm üreten, öðütler veren Nasreddin Hoca’yý, yaþadýðý dönemi aþarak bugüne taþýyan, hoþgörü, kardeþlik ve barýþ vurgusudur.

 

Akþehirliler, her yýl düzenledikleri uluslararasý þenlikle, Nasreddin Hoca’nýn mirasýna sahip çýktýklarýný en güzel þekilde göstermektedir. Türkiye’nin en eski kültür-sanat þenliklerinden olan Uluslararasý Nasreddin Hoca Þenlikleri, kültürel zenginliklerimizin yaþatýlmasýna ve genç nesillere aktarýlmasýna deðerli katkýlarda bulunmaktadýr."

 

 

 

Hürriyet, 05.07.2008

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...