Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýmam Hatipli Kýzlarmýz Hakkýnda...

 

Hayrettin Karamam

 

 

CHP'li Ateþ, imam hatip liseleri ile ilgili olarak da þöyle demiþ:

 

"Dinimize göre, kadýndan imam da olmaz, hatip de olmaz. Þimdi kýzlarýmýzý alýyoruz. Ýmam yapmayacaksak, hatip yapmayacaksak, dinimize göre kadýnýn arkasýnda durulup namaz kýlýnmayacaksa biz bu gençlerimizi niye oyalýyoruz. Dinimizi öðrenelim. Hay hay baþým üstüne. Ne gerekiyorsa devlet olarak bunu yapalým. Ama onun ötesinde olmaz".

 

Son zamanlarda CHP'liler din konusunda uzman kesildiler; dinde neyin caiz, neyin yasak olduðunu anlatýyor, hem de -mesela baþkanlarý- ictihad farklarýný da verecek kadar detaylara giriyorlar. Ama tabii hem sýnýrlarýný aþýyorlar hem de hataya düþüyorlar.

 

Dinimizde kadýnlarýn imam olmalarýnýn caiz olup olmadýðý konusunu halkýmýz herhalde Sayýn Yýlmaz Ateþ'ten öðrenecek deðildir. Zaten öðrenmek istese de yanlýþ öðrenecektir. Çünkü dinimizde kadýnlarýn kadýnlara imam olmasý normal hallerde de caizdir. Kadýnlarýn erkelere imam olmasý ise zaruret halinde caiz olur.

 

Bizim ülkemizde kýzlarýmýzý imam hatip okullarýna göndermemizin gerekçesi onlarý imam yapma ihtiyacý veya isteði deðildir. Esasen erkek çocuklarý da mutlaka imam olsunlar diye bu okullara vermiyoruz. Asýl maksat, tam da Yýlmaz'ýn dediði gibi “dinimizi öðrenmek”tir, buna ek olarak da, “din eðitimi almak ve halkýn din eðitim ve öðretimi almasýna yardýmcý olmak”týr. Diðer okullarda bu amaç tam olarak gerçekleþmediði için birçok vatandaþ imam hatip okullarýný tercih ediyor, ama ayný zamanda bu çocuklarýn, diðer okullardan mezun olan kardeþleri gibi istedikleri yüksek tahsili yapmalarýný ve diledikleri mesleðe intisap etmelerini istiyor. Bu arada bazý gençler bu okullardan mezun olduktan sonra din görevlisi olmak istiyorlarsa ilâhiyatý da bitirirler ve olurlar.

 

Peki bunu istemeyenler, “Ýmam hatiplere kýzlar gitmesin, erkekler de az sayýda gitsin ve yalnýzca imam olsunlar, baþka okullara (üniversitelere) zinhar alýnmasýnlar” diyenler ne istiyorlar.

 

Üstelik kendi çocuklarý için deðil, baþkalarýnýn, din anlayýþý onlardan farklý olanlarýn çocuklarý için þunu istiyorlar:

 

Ülkemizde dindar “bürokrat, öðretim üyesi, yargý mensubu…” olmasýn, ülkemizin bütün okumuþ yazmýþlarý hem Müslümaným diyen hem de alkol alan, namaz kýlmayan, oruç tutmayan, zina eden, faiz yiyen… kimseler olsun. Din önce bireylerin vicdanlarýna ve özel alanlarýna hapsedilsin, sonra da zaman içinde erisin, yok olsun.

 

Evet bunu istiyorlar. Ama bu devirler geçti, þimdi eski komünist ülkelerde bile böyle hikayeler yok; isteyen dinli, isteyen dinsiz oluyor; dinli dinsiz herkes, vatandaþ olarak haklardan istifade ediyor.

 

http://www.kadincakararinca.com

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...