Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Türkiye’nin merkez sol ihtiyacý

 

CHP hakkýnda bir yazý yazdým, Sosyalist Enternasyonal’den uzaklaþmasýnýn bir talihsizlik olduðunu belirttim. Yazýmýn baþlýðý “Atatürk’ün partisi nereye?” idi.

Tepkiler aldým:

“Sen kim oluyorsun da Atatürk’ün yüce adýný aðzýna alýyorsun?!

Atatürk’ün adý seni çarpar!..

Sen CHP hakkýnda konuþamazsýn!..

CHP’nin senin aklýna ihtiyacý yok!”

Hatta yakýn gelecekte Ýstiklal Mahkemelerinin kurulacaðýný, kaçacak delik aramam gerektiðini söyleyen birkaç ‘patolojik’ mektup da vardý, küfredenler de vardý, onlardan bahsetmiyorum.

Elbette bu mektuplar CHP’nin bütün tabanýný yansýtmaz ama mitinglerde de gördük ki, içe kapanmacý tepkiler veren aktif bir kesim var. Bu kesim, analitik ve eleþtirel düþünmüyor, duygusal reaksiyonlar gösteriyor! Deðiþik görüþ açýlarýna tahammülsüz, bu yüzden kendi dýþýna kapalý, farklý kitlelere açýlmasý çok zor ama aktif bir siyasi çizgi...

 

‘Yeni Sol’ ne oldu?

CHP lideri Baykal ve arkadaþlarý eskiden “Yeni Sol“ diyorlar, merhum Ýsmail Cem’le birlikte kitap yazýyorlardý. Baykal Ýspanyol Gonzales’ten, Ýngiliz Tony Blair’den, Alman Schröder’den övgüyle bahsediyor, onlarla görüþüyordu.

Ben de o yýllarda Baykal’ýn bu politikasýný destekleyen yazýlar yazýyordum; çünkü solda böyle bir açýlýma ihtiyaç olduðunu düþünüyordum.

Bugün ise CHP’yi eleþtiriyorum; CHP düþmaný olduðum için deðil, CHP baþka bir çizgiye kapýldýðý için!

Bazý CHP’li okurlarým “Solun, CHP’nin derdi sana mý düþtü?” diye beni eleþtiriyor.

Elbette bana ve hepimize düþen bir derttir bu!

Türkiye’nin “yöneten demokrasi”ye kavuþmasý ve demokratik istikrar içinde ekonomik büyümeyi sürdürmesi için sadece sað yetmez; halka dayanan, gerçek anlamda sosyal demokrat bir sol alternatif de lazýmdýr!

Bütün yazý hayatým boyunca ben bu görüþü savundum. Bir örnek vereyim, 27 Ekim 2006 günü Milliyet‘teki yazýmýn baþlýðý da “Türkiye’nin ‘merkez sol’ ihtiyacý” idi.

 

Adres neresi?

AKP Batý’ya açýldýkça CHP içe kapanarak yeniden “Biz bize benzeriz” psikolojisine sürüklendi! Bu, Türkiye için ciddi bir sorundur.

- Birincisi, modernleþen toplumlarda siyasal entegrasyonu ve ulusal bütünlüðü saðlamanýn yolu çeþitli kültürel ve sosyal kesimlerin kitle partileri içinde birleþmeleridir. CHP ise soldan uzaklaþtýkça bu iþlevi yerine getiremiyor, Türkiye’nin her bölgesinden oy alamýyor mesela.

- Ýkincisi, CHP’nin içe kapanmasý ve bunun göstergesi olarak Enternasyonal’den bile uzaklaþmasý, dünyadaki sol platformlarda Türkiye’nin “eksik temsil” edilmesine yol açacaktýr. Enternasyonal’de tek etkin parti Türkiye’den DTP olursa, bunun vebali CHP’ye ait olacaktýr.

Bu politikalar CHP’ye oy getirseydi “Kýsa günün kârý” denilebilirdi! Ama o da olmuyor; dünkü Milliyet‘te A&G’nin araþtýrmasýnda görüldüðü gibi CHP oy kaybediyor!

Dünyayla ekonomik iliþkileri 500 milyar dolara yürüyen ve bunun yüzde 60’ýný Batý ile yapan Türkiye’de artýk “içe kapanma” psikolojisi çoktan treni kaçýrmýþtýr.

Evet, tekrar ifade edeyim, “Türkiye’nin merkez sol ihtiyacý” vardýr! Ama CHP bunun adresi olmaktan adým adým uzaklaþýyor. Keþke gerçek bir sosyal demokrat hareket geliþtirilebilse; 1970’lerdeki “Ortanýn Solu” gibi.

 

 

Taha Akyol

MÝLLÝYET, 01.07.2008

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...