Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ak Parti'deki Erdoðancýlar ve Gülcüler!

 

Ankara kulislerini pek bilmem ama Ankara dehlizlerini iyi bilirim! Gitmesem de görmesem de o "dehlizler"i iyi bilirim.

 

(Ne yani bilemez miyim? Abdüllatif Þener 'Þarabýn tadýný bilmem ama þaraptan iyi anlarým' deyince oluyor da ben deyince niye olmasýn?!)

 

Aþaðýda yazýlanlar sadece ve sadece etrafýmda konuþulan bir takým spekülatif haberlerin tespiti ve bu tespitten yola çýkarak doðruluk ve gerçeklik payýnýn analizinden ibarettir.

 

Önce.. BÝR: Üç gün önce Fethullah Gülen'in beraatýnýn Yargýtay Genel Kurulu kararýyla onanmasý..

 

ÝKÝ: Ardýndan iki gün önce CHP'nin Kanaltürk'e para transferinde bir usulsüzlük yapýlmadýðýna iliþkin Anaya Mahkemesince bir karar verilmiþ olmasý..

 

ÜÇ: Ve en son dün yine Anayasa Mahkemesince, CHP'nin Yaþam TV'ye usulsüz olarak para aktardýðý iddiasýyla savcýlýða suç duyurusunda bulunulmasý..

 

Bu üç kararýn zamanlamasýný ve içeriðini tahlil ettiðimizde ortaya insaný kuþkulandýran bazý unsurlarýn varlýðý çýkýyor.

 

O da þudur ve yazýnýn baþýnda aktardýðým spekülatif haberleri neredeyse doðrulayan da zaten budur.

 

Fakat þu konuda hiçbir kuþku taþýmýyorum: Þu anda tam manasýyla büyük bir tasfiye projesine hayatiyet kazandýrýlmak istenmektedir.

 

Kapatma davasýnýn asýl amacýnýn Abdullah Gül ve Tayyip Erdoðan'ý "bitirme" projesi olduðuna dair kanaatim tam mýdýr? Evet tamdýr..

 

Bu dava açýldýðýnda açýkçasý, yargý kararýyla hem Abdullah Gül hem de Tayyip Erdoðan'a siyaset yasaðý getirileceðini düþünüyordum.

 

Bu davayý açan ve bu davanýn açýlmasýndan memnuniyet duyanlarýn da amacýnýn "baþlangýçta" bu olduðunu düþünüyordum.

 

Ancak bazý geliþmeler bu kanaatimin deðiþmesine ve proje sahiplerinin projesinin "revize" edilmesine yol açtý..

 

Þöyle ki: Fethullah Gülen hakkýndaki beraat kararýnýn onanmasý ile Cumhurbaþkaný Gül'e siyaset yasaðý konulmamasýnýn önü açýlmýþtýr.

 

CHP hakkýnda Mahkeme'nin savcýlýða suç duyurusunda bulunmasýyla birlikte "Mahkeme imaj tazelemeyi amaçlamaktadýr.." þeklinde bazý görüþler de ileri sürülmektedir.

 

Þimdi geldik asýl meseleye.. Bu iddia doðruysa, yani Abdullah Gül'e siyaset yasaðý getirilmeyip Baþbakan Erdoðan'a siyaset yasaðý getirilirse bu iþ elbette "burada bitirilmeyecektir".

 

Biliyorsunuz; Anayasa Mahkemesi bir siyasetçiye en fazla beþ yýl yasak koyabilmektedir.

 

Peki yeni bir erken genel seçimde yeni kurulacak bir parti 400 milletvekili ile gelirse ve böylece Erdoðan'ýn siyaset yasaðýný Meclis kaldýrýrsa ne olacaktýr?

 

Eh, bu kadar büyük bir projeyi tanzim eden "birileri" elbette bunu da düþünmüþtür!

 

Bu "birileri" ne mi yapacaktýr? Elbette Erdoðan'a "ömür boyu" siyaset yasaðý koymanýn "yollarýný" deneyecektir.

 

Yani Erdoðan'a siyaset yasaðý getirilince dokunulmazlýðý kalkacaðý için devreye AKBÝL, ÝGDAÞ gibi bazý "sentetik davalarýn" kaldýðý yerden tedavüle sokulmasý girecektir.

 

Çünkü adý geçen naylon davalar "yüz kýzartýcý suçlarla" ilgilidir ve bu suçtan hýzla mahkum edilmek suretiyle Erdoðan'a "ömür boyu" siyaset yasaðý konulmak istenecektir.

 

550 milletvekiline de sahip olsa yeni parti anayasa deðiþikliði yapmak suretiyle "sahtecilikten dolayý ceza alanlara siyaset yapma serbestisi" getiren bir düzenlemeye gidemeyecektir.

 

Çünkü Tayyip Erdoðan'ý Anayasa Mahkemesi'nin dahi "bitiremeyeceðini", kendisini ancak sahtecilikle mahkum edecek olan bir aðýr ceza mahkemesinin bitirebileceðini bilecek kadar hukuk bilgisi olan hukukçularla karþý karþýyayýz.

 

"Peki bu projenin müellifleri Abdullah Gül'e niçin yasak koymayacak?" derseniz, cevabým þudur:

 

Bu müellifler Abdullah Gül'e siyaset yasaðý koymayarak Gül'ün yeni kurulacak partinin baþýna geçmesini isteyeceklerdir.

 

Böylece partinin "Erdoðancýlar-Gülcüler" olarak ikiye bölünmesi arzulanmaktadýr.

 

Çankaya Köþkü'ne de "kendileri gibi" bir kiþiyi getirmek suretiyle "kaleyi ele geçireceklerdir"!

 

"Mahkemeler iþte böyle karar verecek" diyecek kadar üyelere saygýsýzlýk yapmaktan imtina eder, hicap duyarým.

 

"Ancak bu projenin sahiplerinin amacý budur" diyecek kadar da "deneyimliyim"!

 

Evet Tayyip Erdoðan'a "ömrünün sonuna kadar" yasak getirebilirler ama "Türk milletinin ömrü" ne kadarsa iþte o kadar süre boyunca, bir zulümle devrilen Erdoðan'ý unutturamayacaklardýr.

 

Kendisine "güya rol biçilen" Abdullah Gül de darbe müelliflerini utançtan yerin dibine sokacaktýr ve "kardeþini satmayacak" kadar haysiyetli biri olduðunu suratlarýna yapýþtýracaktýr.

 

Bu darbecilerin anlayamadýklarý çoktur da, anlamakta en güçlük çektiði iþte tam da budur.

 

Fikri Akyüz

YENÝ ÞAFAK, 28.06.2008

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...