Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Vakkasoðlu'na þehitlikte konuþtun cezasý

 

 

Çanakkale destaný üzerine yazdýðý kitaplarla tanýnan yazar Vehbi Vakkasoðlu, Çanakkale Milli Parký'nda görevlilerin hakaretine uðradý.

 

Çanakkale destaný üzerine yazdýðý kitaplarla tanýnan yazar Vehbi Vakkasoðlu, Çanakkale Milli Parký'nda görevlilerin hakaretine uðradý. 126 YTL de para cezasý kesilen Vakkasoðlu, grup içerisinde yapýlan saldýrýnýn onuruna dokunduðunu, olayý yargýya taþýyacaðýný söyledi.

 

Yazar Vehbi Vakkasoðlu 250 kiþilik bir grupla gittiði Çanakkale Milli Parký'nda 'av bekleyen' görevlilerin kendisine hakaret edip ceza yazdýðýný söyledi.

 

Vakkasoðlu baþýndan geçen olayý þöyle anlattý: "Program yaptýðým Moral FM'in organizasyonuyla Çanakkale'ye gittik. Resmî prosedür gereði bir alan kýlavuzuyla birlikte parký dolaþýrken zaman zaman gruptakilerin sorularýna ben de cevap verdim.

 

Sargýyeri Þehitliði'nde yine bir soruya cevap verirken kenarda duran biri yanýma geldi.

 

Görevli olduðunu, benim suç iþlediðimi ve ceza keseceðini söyledi. Suçumu sordum, 'Burada bulunan 12'den fazla insana konuþmak.' dedi.

 

http://medya.zaman.com.tr/2008/06/28/vakkasoglu_ceza.jpg

 

Rehberimiz anlatýmý kendisinin yaptýðýný söyledi. Ancak görevli hýrçýnlýkla makbuzu çýkardý ve ceza yazmaya baþladý. Kendimi tanýtmak istediðimde bana sokak aðzýyla

 

'Siz de kimsiniz? Ben tarihçi tanýmam. Alan kýlavuzu kimliðiniz var mý? Yoksa gelin bakayým siz benimle ceza keseyim.' cevabýný verdi. Görevlinin kabalýðýna raðmen kimliðimi vererek ceza yazdýrdým. Sinsice avýný bekleyen bir canavar tavrý içindeki bu memuru þehitliðe hiç yakýþtýramadým."

 

Sergilenen davranýþýn kabul edilebilir yaný olmadýðýný ve bu olaya þahit olan ziyaretçilerin Çanakkale ile ilgili düþüncelerinin altüst olduðunu ifade eden Vakkasoðlu, þunlarý söyledi:

 

"Çocuk yaþýmdan itibaren yüreðimde Çanakkale heyecaný vardýr. Þehitlerin huzurunda cezalandýrýlacaðým hiç aklýma gelmezdi. O mübarek toprak, böyle kaba, katý ve hýrçýn tavýrlý bir memurun ceza makbuzuna mý emanet edilmeli?

 

Bana kesilen para cezasýný bir þeref belgesi olarak saklayacaðým fakat orada sorulan bir soruya, bir avuç insan için verdiðim cevabýn suç sayýlmasý beni çok üzmüþtür.

 

Bu sebeple savcýlýða suç duyurusunda bulunmayý düþünüyorum."

 

Grupta bulunan ziyaretçiler de gezi sýrasýnda birçok Kültür ve Turizm Bakanlýðý kokartlý rehberin alan kýlavuzu almadan þehitlikte gezdiðini, görevli kiþilerin onlarý görmezden gelerek çifte standart uyguladýðýný, bu konuda imza toplayýp yetkili yerlere þikayette bulunacaklarýný söyledi.

 

Bölgede Çevre ve Orman Bakanlýðý Alan Kýlavuzluðu Yönetmeliði'nin uygulandýðýný belirten yetkililer ise 12 kiþi ve üzeri gruplarýn kýlavuz almasýnýn mecburi olduðunu, onun haricindeki kiþilerin anlatým yapamayacaðýný belirtti.

 

Muzaffer Altunay - ZAMAN, 28.06.2008

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...