Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

'Hakan, hazýrlan þampiyonaya geleceksin'

 

 

Havaalanýnda karþýlaþtýðý Hakan Þükür'e, Fatih Terim 'Hakan, kendini Avrupa Þampiyonasý'na hazýrla' demiþti de ne oldu?

 

2002 Dünya Kupasý'nda üçüncülük kürsüsüne çýkarak büyük bir baþarýya imza atan Türkiye, 6 yýl sonra bu kez Avrupa Þampiyonasý'nda yarý finale yükselerek destansý bir zafer daha kazandý.

 

Turnuvaya giderken A Milli Takýmlar Teknik Direktörü Fatih Terim'in, "En büyük hedefimiz þampiyonada kendimizi hatýrlatmak." sözünü bir adým daha ileri taþýyarak kendimizi dünyaya ezberletmeyi baþardýk. Oynadýðý futbol ve ortaya koyduðu mücadeleyle, "Futbol 90 dakikadýr ve hakemin son düdüðü çalmadan bitmez." sloganýnýn bayraktarlýðýný yaptý turnuva boyunca Türkiye.

 

Avrupa Þampiyonasý'nýn en renkli takýmý olurken, Almanya ile oynadýðýmýz muhteþem yarý final maçýnýn ardýndan gönüllerin þampiyonu olmayý baþardýk. Antalya ve Almanya'daki hazýrlýk kampýyla birlikte Ýsviçre ve Avusturya'daki zorlu mücadeleler esnasýnda birçok olaylar yaþandý Milli Takým kampýnda. Bütün bu zorlu virajlarý baþarýyla geçen Ay-Yýldýzlý oyuncularýmýz, isimlerini tarihe altýn harflerle yazdýrdý. Milli Takým'ýn 45 gün süren zorlu, yorucu ve baþarýlý yolculuðu sýrasýnda yaþananlarý ortaya çýkarmaya çalýþtýk.

 

2006 Dünya Kupasý için Ýsviçre ile yaptýðýmýz maçta çýkan tatsýz olaylardan dolayý verilen ceza sebebiyle Almanya'da oynamamýza raðmen 4 maçta 12 puanla Euro 2008 yolunda tarihin en baþarýlý baþlangýcýný yapmýþtýk. Ancak bu iyi gidiþ çok sürmemiþ, iþler bir anda tersine dönmüþtü. Gruptan çýkma þansýmýzý son iki maçta Norveç ve Bosna-Hersek'ten alacaðýmýz galibiyetlere býrakmýþtýk. Deplasmanda Norveç'i Emre Belözoðlu ve Nihat Kahveci ile yýkmýþ, Ýstanbul'da da Bosna-Hersek'i Nihat'la geçip 8 yýl aradan sonra adýmýzý Avrupa Þampiyonasý'na yazdýrmýþtýk.

 

Norveç, Bosna-Hersek maçlarýnýn ardýndan Belarus ile oynanan hazýrlýk karþýlaþmasýnýn da kadrosunda yoktu Hakan Þükür. Fatih Terim, yýllarca birlikte büyük baþarýlara imza attýðý Kral'a kapýlarýný kapatmýþtý. Spor kamuoyu gibi Hakan Þükür de Avrupa Þampiyonasý'nda forma giyip giymeyeceðini merak ediyordu. Ýþte Hakan'ýn bu merakýný gideren yine Fatih Terim oldu. Bir maç seyahati sýrasýnda havaalanýnda karþýlaþtýðý Hakan Þükür'e, "Hakan, kendini Avrupa Þampiyonasý'na hazýrla. Seni hazýrlýk maçlarýna almýyorum. Zaten senin hazýrlýk maçlarýna ihtiyacýn yok. Nasýl bir oyuncu olduðunu herkes biliyor. Bu yüzden almýyorum, sakýn yanlýþ anlama ve moralini bozma. Kendini en iyi þekilde þampiyonaya hazýrla." diyordu Fatih Terim.

 

Bu konuþmanýn ardýndan Hakan Þükür, hemen Hagi döneminde birlikte çalýþtýðý Ýtalyan kondisyoner Covanni'yi Ýstanbul'a çaðýrmýþtý. Amacý Milli Takým'a veda edeceði þampiyonaya en iyi þekilde hazýrlanmaktý. Hakan Þükür'le birlikte Zenit'te forma giyen Fatih Tekke'nin de sakatlýðý geçmiþ ve Terim'den gelecek daveti bekliyordu.

 

'Konuþacak çok þey var ama zamaný deðil'

Lig sona ermiþ ve yorucu bir maratonun ardýndan Galatasaray þampiyonluk ipini göðüslemiþti. Artýk gözler Fatih Terim'e çevrilmiþti. Milli Takým aday kadrosu bekleniyordu. Terim kadroyu açýkladýðýnda herkes þaþýrmýþtý. Çünkü golcülerden ne Hakan Þükür, ne Fatih Tekke ne Ümit Karan ne de Mehmet Yýldýz vardý. Fatih Terim'in verdiði söze raðmen kadroya alýnmayan Hakan suskun kalýrken, Zenit'le UEFA Kupasý'ný kazanan ve maçýn adamý seçilen Fatih Tekke ise, "Aslýnda konuþacak çok þeyler var ama þimdi sýrasý deðil. Hocam ve takým arkadaþlarým kadroya alýnmadýðýma çok þaþýrdý." sözleriyle tepkisini dile getirmiþti.

 

Avrupa Þampiyonasý öncesi Fatih Terim, ekibini bir hayli geniþletmiþti. Amerikalý kondisyonerler ve diyetisyenler, psikolog Üstün hoca, medyadan sorumlu Yiðiter Uluð ve Emrah Kayalýoðlu bu zorlu dönemde Milli Takým'a hizmet verecekti. Antalya kampý çeþitli testler, sponsor ve reklam çekimlerinin yanýnda Üstün hocanýn psikolojik seanslarýyla tamamlanmýþtý

 

BUGÜN

29 Haziran 2008

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...