Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Polat Alemdar nasýl AK Parti örneði verdi?

 

 

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ý Necati Þaþmaz'a göre entellektüeller de sýký takipçileri fakat bunu ýsrarla reddediyorlar.

 

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ý Necati Þaþmaz'a göre entellektüeller de sýký takipçileri fakat bunu ýsrarla reddediyorlar.

 

Necati Þaþmaz'la, Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar olarak kullandýðý ofisindeki röportajdan bir bölüm... Sohbetin bir yerinde Þaþmaz'a entellektüel kiþilerin diziyi izleyip izlemediðini soruyorum. Cevabý þöyle veriyor: "Onlarýn izlediklerini biliyorum, ama izlemiyoruz diyorlar. Bunlarý neye benzetiyorum biliyor musunuz, bize AKP yanlýsý diyenlere. AKP, yüzde 47 oy aldý, ama çok kiþi o oyu verse de vermedim dedi, o zaman kim verdi bu oylarý? Yani bunlar saklambaç oynuyorlar. Bence Kurtlar Vadisi'nin entelektüel seyircisi de ayný oyunun içinde, onlar da saklambaç oynuyorlar."

 

"Ekibiniz çok mu saðlam?"

"Ekibimiz saðlam tabi, bir de senaryomuz çok geniþ, bazý bölümler son anda çýkýyor ve her oyuncu, her bölümde oynamýyor, bu nedenle diðer bölümlerde ne olduðunu diðerleri bilmiyor. Ýnsanlar bu iþe bir emek veriyorlar ve bu, emeðin pay edilmesi gibi bir þey, biri çýkýp söylerse, konu yayýlýrsa, zaten kendisi de rahatsýz olurdu. Çünkü bir paylaþým var, herkes payýný alýyor; önceden daha sýkýydýk, kendi içimizde bile konu sýr gibiydi, þimdi daha rahat çalýþýyoruz."

 

"Senaryo ekibiniz çok farklý diyaloglar yazýyor, konu kadar söylenenler de uzun süre tartýþýlýyor. Bunlar nasýl kiþiler?

"Üç kiþilik bir ekip yazýyor senaryoyu, kardeþim Raci var, Cüneyt var, Bahadýr var; çok çalýþýyor, çok araþtýrýyorlar, onlar çalýþýnca da iþin tadýný artýrýyor, farklýlýk yaratýyorlar. Bizi izlerken yorgun olduðumuzu görüyorsunuz, bedensel yorgunluðun dýþýnda beyin yorgunluðu da var, onlar üç kiþilik senaryo ekibi olarak yaþamlarýný bu iþe adamýþlar. Raci yýllardýr iþin içinde, sonra Bahadýr geldi, zaten arkadaþtýlar, 14 yýldýr beraberler, Cüneyt'le de 20 yýla yakýn dostluðumuz var, eski bir hâkimdi, istifa ettiÖ Bunlar hiç dinlenmeden öyle sýký çalýþýyorlar ki, ne zaman senaryo çalýþtýklarý odaya girsem, onlarýn yorgun yüzleriyle karþýlaþýyorum. Yani hiç durmuyorlar."

 

Kurtlar Vadisi Irak filmi gösterime girdikten sonra Amerika'ya girmekte zorluk yaþadýnýz mý?

"O tarihten sonra Amerika'ya hiç gitmedim. Sharon Stone'un sahnesi için gitmiþtim, ondan sonra bir daha gitmedim, ama arkadaþlarým gitti, onlara da bir þey olmadý, yani firma bazýnda bir sorun yaþamadýk."

 

Türkiye'nin geleceði konusunda ne düþünüyorsunuz, bir de gençleri sormak istiyorum, ikisi birbirine baðlý... Polat kendini ülkesine adamýþ biri, benim gençlik dönemimde de gençler ülkesini düþünür, onun için plânlar yaparlardý, herkesin kendine göre bir felsefesi vardý. Kimi saðcýydý, kimi solcuydu. Son yýllarda gençlerden çok umutlu deðilim, çok tarafsýz, çok ben merkezliler, tabi tümünü söylemiyorum ama...

"Ben gençlerden umutluyum."

 

Apolitik bir gençlik ne yapabilir?

"Ben apolitik olduklarýný de düþünmüyorum; onlarýn, politikanýn ne denli provoke aracý olduðunun farkýnda olduklarý için kendilerini politikanýn dýþýnda tuttuklarýna inanýyorum, ama biz onlara apolitik de diyebiliyoruz... Onlarýn içinde apolitikler de vardýr, ama ben inanýyorum ki..."

 

Apolitik sözcüðü, biraz yumuþak kalýyor, söz ettiðim kiþiler daha çok umursuz, ülkesini deðil, o gün buluþacaðý arkadaþlarýný, gidecekleri alýþveriþ merkezlerini düþünüyorlar.

"Bence boþ anlamýnda düþünülüyorlar, sizin gibi çok kiþi var, ama öyle düþünülseler bile öyle deðiller. Yani ilim baþka bir þey, irfan baþka bir þey. Biz millet olarak irfan sahibiyiz, her ne kadar yanlýþlara düþmüþsek de düþtüðümüz yanlýþlar, maalesef, ilimlerin birinin diðerlerine baskýnlýðýndan olmuþ, irfanýmýzýn zayýflýðýndan deðil... Biz hatalarý burada yapmýþýz. Politikanýn birleþtirici deðil ayrýþtýrýcý olduðuna inanýrým. Süreç olarak Türkiye'nin geleceðine bu gençler ne denli yardýmcý olur, politik inançlarý olmadýðý için dýþta kalýrlar dense de, inanmýyorum, gençlerin her þeyi çok iyi kavradýklarýný, ama yaklaþmak bile istemediklerini, bir þeylerin belki de yerine oturmasý gerektiðini, otursun da ben ondan sonra yerimi alayým dediklerini düþünüyorum. Türkiye'nin geleceði için de çok sýkýntýlar çektik, millet olarak badireler atlattýk. Her insanýn nasýl kaderi varsa, ülkelerin de kaderi vardýr. Bu da ülkenin kaderidir, bunu yaþýyoruz, hep de yaþamýþýz zaten... Bulunduðumuz konum itibariyle bir bahçemiz var, içinde de altýn rezervleri; size bunun varlýðýný söylemiyorlar, biliyorsunuz, yine de nerede olduðunu bilmiyorsunuz ve altýn dolu bahçede, domates-biber yetiþtirmek istiyorsunuz; o zaman da sizin domatesinize, biberinize bile karýþýyorlar. Aranýzdan bazýlarý biliyor, aslýnda politikanýn temeli o altýn, ama kimse o kadar derine giremiyor. Dýþarýdan etkenler de sizi çekiþtiriyor."

 

Türkiye kendini kurtarabilir mi?

"Domates-biberle hayýr."

 

Yani ille de altýný çýkaracak.

"Onu, çýkaracak, kullanacak, yani dýþarýsý bizi deðil de, biz dýþarýyý kullanacaðýz... Türkiye'nin kaderinin zor, ama iyi olacaðýna inanýyorum."

 

"Dizide ilk dönemde mafyayla baðlantýlar vardý, yeni dönemde iþ adamlarýnýn dýþarýyla tehlikeli iliþkilerini iþliyorsunuz. Bunu ilk defa siz ele aldýnýz, tepki geldi mi?"

"Tepki almýyoruz. "

 

Vadi kaç sezon sürecek?

"Bilmiyorum, ama gittiði kadar gidecek."

 

Hiç yeter artýk dediðiniz oluyor mu?

"Hayýr."

 

TERCÜMAN

29 Haziran 2008

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...