Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Prof. Faruk Þen'e karþý baþlatýlan "tasfiye operasyonu"nun arkasýnda Türkiye Araþtýrmalar Merkezi'nin yönetimini tamamen kontrolüne almak isteyen "politik bir giriþim" olduðu öne sürülüyor. Þen'in görevden alýnmasýndan önce, TAM'daki oda anahtarlarýnýn deðiþtirilmesi, mail sisteminin bloke edilmesi ve makam arabasýna el konulmasý ilginç geliþmeler olarak nitelendiriliyor.

 

ALMANYA’da Türkiye Araþtýrmalar Merkezi Baþkaný Prof. Faruk Þen’e karþý baþlatýlan 'tasfiye operasyonu'na tepkiler sürüyor. RTS Baþkaný Dr. Yaþar Bilgin, Avrupa Demokrasi Vakfý Baþkaný Aydýn Yardýmcý, Berlin Yeþiller milletvekili Bilkay Öney, SPD Berlin milletvekili Ülker Radziwill, Sol Parti Milletvekili Hakký Keskin, bir yazý nedeniyle Þen’in görevden alýnmak istenmesine karþý çýkýyorlar.

 

Yapýlan haksýzlýk

 

Önde gelen Türk dernekleri ve politikacýlarýnýn büyük çoðunluðu Prof. Þen’in Türkiye’deki bir gazetede çýkan 'Türkler Almanya’nýn Yeni Yahudileridir' baþlýklý yazýsý nedeniyle görevden alýnmak istenmesini 'haksýzlýk' olarak niteliyorlar. NRW Uyum Bakaný Armin Laschet ise, yaptýðý açýklamada, 'Bu benzetme kabul edilemez ve uyuma zarar vermektedir' derken, görevden alýnma konusunu avukatlara incelettiðini söyledi.

 

Olayýn perde arkasý

 

Bu arada olayýn perde arkasýnda, NRW’de Türkiye Araþtýrmalar Merkezi (TAM) gibi güçlü ve medyatik bir kurumu politik olarak ele geçirme savaþý yaþandýðýna dair izlenim güçleniyor.

 

Tam’ýn halen yýllýk 1.8 milyon Euro'luk bir bütçesi ve 28 personeli bulunuyor. Geçmiþ yýllarda 3 milyon Euro’ya kadar týrmanan bu bütçenin yüzde 27’si NRW’de kamu kaynaklarý tarafýndan karþýlanýrken, yüzde 73’ü Prof. Faruk Þen’in farklý araþtýrmalar için bulduðu farklý sponsorlardan elde ediliyor.

 

Karar 18 Temmuz'da

 

1985’te Faruk Þen tarafýndan kurulan ve 2002’de vakfa dönüþtürülen kurumun, 27 kiþilik bir Ýcra Kurulu bulunuyor. Ýcra Kurulu NRW Eyalet Hükümeti tarafýndan politik dengeler de gözetilerek atanýyor. TAM Vakfý’nýn Ýcra Kurulu hem üç kiþilik yönetimi hem de Direktörü atýyor. Prof. Þen’in resmen direktörlük görevinden alýnmasý için TAM Ýcra Kurulu’nun 18 Temmuz’da yapmasý beklenen toplantýda bu yönde karar almasý gerekiyor.

 

Vakýf yönetiminde yeralan CDU’lu Thomas Kufen önderliðindeki üç kiþilik ekibin hafta baþýnda Þen’in görevden alýnmasý için hareketi baþlattýðý biliniyor. Kufen’in 2002’deki seçimde Þen’in direktör seçilmesine karþý çýktýðý da söyleniyor.

 

Þu sýralar Türkiye’de tatilde olan Prof. Þen’in, resmen görevden alýnmadan önce, oda anahtarlarýnýn deðiþtirilmesi, mail sisteminin bloke edilmesi ve makam arabasýna el konmasý da, soru iþaretlerini arttýran giriþimler olarak dikkat çekiyor. Ayrýca Þen’in yakýn çalýþma ekibinin de, Þen ile herhangi bir þekilde temasa geçilmemesi konusunda uyarýldýðý öne sürülüyor.

 

Ýstenmeyen adam ilan edildim

 

Prof. Þen son olaylarý, kendisinin son dönemlerde Almanya’da Türkler'e karþý yapýlan çeþitli haksýzlýklara ve Göç Yasasý tipi uygulamalara karþý tavýr almasý nedeniyle, CDU içindeki bir ekip tarafýndan çok önceden 'istenmeyen adam' ilan edilmesine baðlýyor.

 

Þen, Türkiye’de düþük tirajlý ama prestijli ekonomi gazetesi Referans’ta, Musevi iþadamý ve Türkiye’deki iþadamlarýnýn duayeni Ýshak Alaton’a azýnlýklar konusunda destek vermek için yazdýðý bir yazýnýn 'Bumerang' gibi tersine çevrilerek kendisini tasfiye amacýyla kullanýlmak istenmesinin ancak 'politik bir niyetle' açýklanabileceðini öne sürüyor.

 

Ýstifa baskýsý

 

Geçtiðimiz aylarda Þen’e karþý NRW’de Sayýþtay tarafýndan baþlatýlan ve TAM’ýn çeþitli gezilerinde gereksiz harcamalar yapýldýðýna iliþkin iddialar da kamuoyu gündemine gelmiþ, ancak bu tür iddialar Uyum Bakanlýðý’ndan dönmüþ ve Þen’e karþý harhangi bir soruþturmaya gerek görülmemiþti.

 

Þen’in görevden alýnmasýný isteyen CDU’lu Kufen ve ekibinin 18 Temmuz öncesi Ýcra Kurulu üyelerine 'Þen görevden alýnmazsa biz istifa ederiz' baskýsý yaptýðý da kaydediliyor.

 

Þen’in kendisine karþý baþlatýlan bu operasyona hukuk yönünden karþý çýkacaðý ve gerekirse AÝHM’e kadar gitmeye kararlý olduðu belirtiliyor.

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...