Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Gecelerimizi kuþatan sýrlý ayetler; AYET-EL KÜRSÝ

Çoðumuz bu duanýn sýrlý ayetlerine sýðýnýrýz gecenin þerli karasýna karþý... Peki neden Ayetel Kürsi'yi okumamýz öðretilmiþtir bize? Nedir Ayetel Kürsi'deki sýrlý mana?

 

2008-06-19

 

 

 

Bir çoðumuz gece yatmadan önce okuruz Ayetel Kürsi'yi... O'nun sýrlý ayetlerine sýðýnýrýz gecenin þerli karasýna karþý... Peki neden Ayetel Kürsi'yi okumamýz öðretilmiþtir bize? Nedir Ayetel Kürsi'deki sýrlý mana? Merak ediyorsanýz, iþte Ayetel Kürsi'nin sýrlý manasýna yolculuðumuz baþlýyor...

 

AYETEL KÜRSÝ HAKKINDA RESÜL-U EKREM (SAV) NELER DEDÝ?

 

-Geceleyin inmiþ olan bu Ayet-i Kerimeyi, Efendimiz (SAV), Zeyd'i (RA) çaðýrarak yazdýrmýþtýr.

 

 

-Ayet-el Kûrsi indiðinde, dünyadaki bütün putlar ve krallar yere düþmüþ ve baþlarýndaki taçlarý yuvarlanmýþtýr.

 

 

-Þeytanlar birbirleriyle çarpýþarak kaçýp, iblis'in yanýna toplanmýþlar ve ona bu karýþýklýðý haber vermiþlerdir.

 

 

-Peygamber Efendimiz'in(SAV) Ayet-el Kûrsi'de bulunan "Yâ Hayyu - Yâ Kayyumu", "Hayy ve Kayyum olan ALLAH'ým Senin Rahmetinle yardým istiyorum" buyurarak (üzüntü ve keder anýnda) ettiði duadýr. Ýsm-i Azâm olduðu da rivayet edilmekle beraber, Ariflerin Sultaný Beyazýd-ý Bistami (RA) "Bu ismin belli bir tarifi yoktur, lâkin sen kalbini herþeyden boþaltýp, onu ALLAH'ýn C.C. Vahdaniyyetine teslim ederek istediðin Ýsimle zikret" buyurmaktadýr.

 

 

-Ayet-el Kûrsi'de bulunan Esma-i Ýlahiye hiçbir Ayet-i Kerimede yoktur. Çünkü bu Ayet-i Kerime'de, bazýsý açýk, bazýsý gizli olmak üzere onyedi yerde ALLAH'u Teâlâ'nýn Ýsmi geçmektedir.

 

 

-Yatmadan okuyana ALLAH'u Teâlâ tarafýndan bir koruma verilir, sabaha kadar hiçbir þeytan yaklaþamaz.

 

 

-Yâ RasulULLAH (SAV) Kur'ân-ý Kerimin hangi Sûresi(derece bakýmýndan) daha büyüktür? Diye soran Sahabe'ye(RA), "Ýhlâs Sûresi" buyurdu. O Sahabe(RA) "Kur'ân-ý Kerimde hangi Ayet(Fazilet bakýmýndan) daha üstündür." diye sorunca, Peygamber Efendimiz(SAV) "Ayet-el Kûrsi'dir" buyurdu. (Darimi)

 

 

-Ayet-el Kûrsi'yi okuyan kimse yedi kalenin içine girmiþ gibi muhafaza edilir. Ayet-el Kûrsi, Kur'ân-ý Kerimin dörtte biridir.

 

 

-Efendimiz(SAV) buyurdu ki; "Ýlim sana olsun ey Eba Münzir, Caným Kabza-i Kudretinde olan ALLAH'a C.C. yemin ederim ki, muhakkak Ayet-el Kûrsi'nin bir dili ve ikide dudaðý vardýr ki, Arþ'ýn direðinin yanýnda Melik-i (Müteâl olan ALLAH'u Teâlâ Hazretlerini) takdis eder(O'na Tazimde bulunur.)" (Ebû Dâvud, Ahmed Ýbni Hambel)

 

 

-Efendimiz(SAV) buyurdu ki; "Her kim, her farz namazýn arkasýndan Ayet-el Kûrsi'yi okursa, Cennete girmekten onu ancak ölüm men eder.Her kim onu yatacaðý zaman okursa, ALLAH'u Teâlâ ona kendi evi, komþusunun evi ve etraftaki evler hakkýnda güvence verir." (Beyhâki)

 

 

-Efendimiz(SAV) buyurdu ki; "Bakara Sûresinde bir Ayet vardýr ki Kur'ân Ayetlerinin Efendisidir. Þeytan olan herhangi bir evde okunursa (þeytan) o evden çýkar. (O Ayet) Ayet-el Kûrsi'dir." (Beyhâki)

 

 

-Efendimiz(SAV) buyurdu ki; "Her kim farz namazýn arkasýnda Ayet-el Kûrsi'yi okursa, diðer namaza kadar ALLAH'ýn C.C. zimmetinde olur." (Heysemi)

 

 

-Efendimiz(SAV) buyurdu ki; "Her kim Ayet-el Kûrsi'yi ve Bakara Sûresinin sonunu sýkýntýlý(kederli) anýnda okursa ALLAH C.C. ona yardým eder" (Suyuti, Dürrül Mensûr)

 

 

-(þeytan, cinler v.s. þerli yaratýklarýn þerrinden ve anne yada çocuðuna zarar vermelerinden yada öldürmelerinden korunmalarý için) Doðum yapacak kadýnýn, Ayet-el Kûrsi, A'raf 54. Ayeti sonuna kadar, Felâk ve Nâs Sûrelerini okuyarak ALLAH'u Teâlâ'ya sýðýndýrýlmasý gerekir(Hadis-i Þerifle bildirilmiþtir).

 

 

-Efendimiz(SAV) buyurdu ki; "Sen Ayet-el Kûrsi'den neredesin? O herhangi bir yemek veya katýk üzerine okunursa mutlaka ALLAH C.C. o yemek ve katýðýn bereketini çoðaltýr." (Suyuti)

 

 

-Efendimiz(SAV) Sûre-i Bakaranýn sonunu(Amener Rasûlü) ve Ayet-el Kûrsi'yi okuduðu zaman gülerdi ve "Onlar Arþ'ýn altýndaki, Rahman'ýn (Teâlâ) hazinesindendir." buyururdu. (Suyuti)

 

 

-Seleme Ýbni Kays(RA) "ALLAH'u Teâlâ, ne Tevratta, ne Ýncil'de, nede Zebur'da Ayet'el Kûrsi'den daha büyük bir Ayet indirmedi." (Suyuti)

 

 

-Ayet-el Kûrsi, cinlere karþý kendisinden yardým alýnacak dualarýn en büyüðüdür. Ayet-el Kûrsi'nin insandan þeytanlarý kovmakta çok tesirli olduðunu söylemiþler, ayrýca saralý kiþiye, þeytanýn kendisine yardým ettiði sahir(büyücü), kâhin, falcý, nefis ve þehvet ehli, zulüm ve gazab erbabý üzerine sadakatle okunulduðunda onlarýn þeytanlarýný etkisiz hale getirmekte de büyük gücü olduðunu denemiþlerdir. Ancak sadakatle okunmasý þartý koþulmuþtur.

 

 

-Herhangi bir muradýn hasýl olmasý için Ayet-el Kûrsi 313 kere okunduðunda, dünya ve Ahiret hakkýndaki o istek ALLAH'ýn C.C. izniyle hasýl olur(ne bir eksik ve ne bir fazla okunmamalýdýr bu sayýlarýn adedi çok önemlidir).

 

 

-Cin musallat olan çocuða 18 kere Ayet-el Kûrsi okunursa BÝÝZNÝLLAH þifa bulur.

 

 

-Yemeðe okunursa yemek bereketlenir.

 

 

-Devamlý okunursa unutkanlýðý giderdiðini Hz Ali (K.V.) buyurmuþtur.

 

 

-Evden çýkarken okuyan her iþinde muvaffak olur ve hayýrlý iþleri baþarýr.

 

 

-Evine gelince okursan iki Ayet-el Kûrsi arasýndaki iþlerin hayýrlý olur ve fakirliðin önlenir.

 

 

-Bir kimse evinden çýkarken Ayet-el Kûrsi'yi okursa, Hakk Teâlâ yetmiþ Meleðe emreder, o kimse evine gelinceye kadar ona dua ile istiðfar ederler.

 

AYETEL KÜRSÝ'YÝ NE ZAMAN OKUMAK GEREKÝR?

 

Sabahlarý AYET'EL KÜRSÝ 'YÝ okumak :

 

Sabahleyin yataðýndan kalkýp abdest alarak 1 veya 3 kere Ayetel kürsi'yi okuyan kimse o gün akþama kadar þeytan ve ve insan þerrinden emin ve mahfuz olur. Akþam namazýndan sonra okuyan kimse sabaha kadar Cenab-ý Vacibü'l -Vucud hazretlerinin hýfz-u semedanisinde bulunur.

 

AYET'EL-KÜRSÝ'YÝ cuma günü okumanýn fazileti :

 

Cuma günü sabah namazýndan evvel abdest alýp tenha bir mahalde kýbleye karþý diz üzerine oturup 313 defa Ayet'el- kürsiyi okuduktan sonra "Ya Rabbe'l- Aziym! bu ayet-i kerime hürmetine, 313 ehl-i bedir ve 313 ehsab-ý Talut hürmetine muradýmý ihsan buyur" diye dua eden kimsenin maksat ve meramý hasýl olur biiznillahi teala.

 

AYET'EL-KÜRSÝ'YÝ gece okumanýn fazileti :

 

Ayet'el-kürsi'nin harfleri 170 tir, gece yarýsýnda tenha bir yerde oturup kýbleye mütevec-cihen 170 defa ayet'el-kürsiyi okuduktan sonra Cenab-ý Allah'dan her hangi bir muradýnýn hasýl olmasýný talep ve niyaz eden kimseye Hak Teala ve Tekaddes Hazretleri dilediði, isdediði þeyi o kimseye lutfundan ve kereminden ihsan buyurur.

 

AYET'EL-KÜRSÝ'YÝ yatarken okumanýn fazileti :

 

Rüyasýnda korkunç þeyler gören kimse, yattýðý zaman 3 defa (Euzü billahi mineþþeytanir raciym ) deyip 3 kere Ayel'el-kürsi'yi okusun ve ( Ve La yeudühü hýfzuhüma ve hüvel aliyyül azýym ) kavl-i þerifine geldiði zaman bunu 3 defa tekrar etsin, sonra yatsýn, artýk o gece korkunç ve taciz edici þeyler görmez, rahat ve sakin olarak uyur Biiznillahi Teala.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...