Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

'Göbeðini kaþýyan adam!' inadýna dua etti

 

21 Haziran 2008 Cumartesi : 10:55

Tarihler 20 Haziran Cuma, saatler 21.45’i gösteriyordu. Nefesler tutulmuþtu. Birilerinin 'Göbeðini Kaþýyan Adam’ dediði halk inadýna dua ediyordu.

 

 

 

Fethi Çaðýl'ýn haberi

 

“Sakýn kader deme,

Kaderin üstünde bir kader vardýr,

Ne yapsalar boþ.

Göklerden gelen bir karar vardýr” Sezai Karakoç

 

 

Tarihler 20 Haziran 2008 Cuma, saatler ise TSÝ 21.45’i gösteriyordu. Bütün Türkiye ile birlikte göbeðini kaþýyan adam da milli maç heyecaný içerisinde arkadaþ grubuyla birlikte ekran baþýna kilitlenmiþti. Dile kolay tam 325 sene sonra tekrar Viyana kapýlarýndaydýlar, 70 milyon yürek ise yanlarýnda.

 

Ýlk Viyana kuþatmasý, Kanuni Sultan Süleyman komutasýnda 27 Eylül–16 Ekim 1529 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilmiþti.

Ýkinci kuþatma ise 1683 senesinde yine Devlet-i Aliye’nin kuþatmasý ile IV. Mehmet döneminde gerçekleþmiþti.

 

Þimdi ise üçüncü kuþatma… Avrupa basýný bile Hýrvatistan karþýlaþmasý için, “Türkler yine Viyana önlerinde” ve maðrur Hýrvatistan gazeteleri “Osmanlýlarý Viyana kapýsýndan çevirdiðimiz gibi, torunlarýný da püskürteceðiz” manþetleri atýyorlardý.

 

Ve Maç Baþladý…

 

 

 

Ýlk 15 dakika maça hýzlý baþlayan taraf Ay Yýldýzlý ekibimizdi. 70 milyon yürek bir büyük zaferin daha gerçekleþeceðine inanýyordu.

 

15. dakikadan sonra dengeyi kuran Hýrvatistan kalemize doðru ataklar geliþtiriyor ve savunmamýzdaki bazý oyuncularýmýzýn basit hatalarý yüzünden kalemiz gol tehlikeleri atlatmaya baþlýyordu.

 

Maçýn belki kader aný denilebilecek pozisyonu, tam da Hýrvatistan’ýn oyunda dengeyi saðladýðý o dakikalarda cereyan etti.

 

16. dakikada geliþen Hýrvatistan ataðýnda, sað kanattan Modric'in yaptýðý ortaya ceza sahasý içinde Olic sert vurdu, top üst direkten oyun alanýna döndü. Kranjcar dönen topu kafayla tamamladý, ancak meþin yuvarlak bu defa da üstten auta çýktý.

 

 

 

Tüm bunlar cereyan ederken, Göbeðini Kaþýyan Adam “Ya Settar(Ayýp ve kusurlarý örten, Ya Metin(her þeye gücü yeten)” þeklinde dua ediyordu. Çünkü biliyordu ki, her ne iþ olursa olsun, kiþi üzerine düþen vazifeyi gerçekleþtirecek, tedbirini alacak(Ýdmaný’ný yapacak, hocasýnýn sözlerine kulak asacak) ama dua yapmayý ihmal etmeyecekti.

Avrupalý diðer ülke futbolcularý ve taraftarlarý maç esnasýnda Istavroz çýkartmýyor ve dua etmiyor muydu?

 

Ülkesinde ki din ve vicdan hürriyeti gereði! Göbeðini Kaþýyan Adam’da inadýna dua ediyordu.

 

Çünkü tarih kitaplarýndan okumuþtu; Sultan Mehmet ve Osmanlý Ordusu Ýstanbul’u kuþattýklarýnda, Ýstanbul’un manevi Fatihi Akþemseddin’in çadýrýnda secdelere kapanýp dua ettiðini! Dua olmadan Zafer OLMAZ! Bunun farkýndaydý…

Karþýlýklý birkaç atak ile ilk yarý 0–0 eþitlikle sonuçlanmýþtý.

 

Ýkinci yarý ise heyecan fýrtýnasý þiddetini biraz daha artýrmýþ ve 70 milyon yürekle birlikte Göbeðini Kaþýyan Adam’ýn dualarý devam ediyordu.

 

Ay Yýldýzlý ekibimiz ataða çýktýðýnda Göbeðini Kaþýyan Adam “Ya Fettah(Ey kapýlarý açan) Ya Allah” þeklinde dua ediyor. Rakip takým ataða kalktýðýnda ise “Ya Settar, Ya Metin” duasýný hiç býrakmýyordu.

 

Karþýlýklý ataklar ve genellikle orta saha mücadelesi þeklinde geçen ikinci yarýda ise eþitlik gene bozulmamýþ ve Euro 2008 Futbol Þampiyonasý çeyrek final karþýlaþmasý uzatmalara gitmiþti. 15’er dakika’dan oluþan iki uzatma yarýsý oynanacaktý. Adrenalin doruk noktaya ulaþmýþtý.

 

Uzatma devrelerinin ilkine Ay Yýldýzlý ekibimiz gene hýzlý baþlamýþ ve bazý ataklarýyla Hýrvatistan kalesinde tehlikeler oluþturmaya baþlamýþtý.

 

 

 

 

 

 

Göbeðini Kaþýyan Adam ise vazgeçmiyordu. Týpký sahada kendilerini temsil eden 11 aslan parçasý gibi… Ataða geçtiðimizde “Ya Fettah, Ya Allah” rakip ataða geçtiðinde “Ya Settar, Ya Metin”

 

Uzatmalarýn ilk devresinde de eþitlik bozulmamýþ ve ikinci devreye geçilmiþti. Ay yýldýzlý ekibimizin fizik ortalamasý rakip takýma nazaran düþük olmasýna raðmen, kondisyonlarý parmak ýsýrtýyor ve saha da aslanlar gibi mücadele etmeye devam ediyorlardý. Kararlýydýlar; üçüncü kuþatmada Viyana’dan Dünya’ya isimlerini altýn harflerle yazdýrmaya. Tam o esnada stadyumdaki Türk taraftarlardan týpký asýrlar öncesinde olduðu üzere, “Ya Allah, Bismillah, Allah-u Ekber” nidalarý yükseliyor ve bu nidalar futbolcularýmýzýn iyi olan kondisyonlarýný daha da iyileþtiriyordu.

 

Dakikalar 119 olmuþtu. Herkes maçýn 0–0 eþitlikle sonuçlanacaðýný ve penaltýlara gideceðini düþünürken…

 

Hýrvatistan öne geçti. Bu dakikada defansýmýzýn hatasýna kaleci Rüþtü de katýldý. Sað çizgiden Modric'in ortasýna Klasnic yükselip kafayý vurdu ve meþin yuvarlaðý boþ kaleye gönderdi: 1 – 0.

 

Bitime sadece 1 dakika kalmýþtý. Yoksa tarih tekerrür edecek ve üçüncü Viyana Kuþatmasýndan yine zafersiz mi ayrýlacaktýk. 70 milyon ile birlikte futbolcularýmýz, teknik ekibimiz, maçý anlatan spiker ve yorumcumuz adeta sus pus olmuþtu.

 

 

 

Göbeðini Kaþýyan Adam ise, “Ne Yaptýn Rüþtü Ne Yaptýn Rüþtü” diyor ama maçýn baþýndan beri yaptýðý duasýný inatla devam ettiriyordu. “Ya Fettah, Ya Allah”

 

 

 

Tam bunlar yaþanýrken, Hýrvatistan Teknik Direktörü Bilic alaycý bir edayla futbolcularýna taktik vermeye devam eden Fatih Terim’e karþýn elini dudaðýna götürüp sus iþareti yapýyordu. Ümitler iyice tükenmeye baþlamýþtý.

 

120. Dakika oynanýyordu. Tuncay’ýn bir þutu kaleyi tutmadan tribünlere gitmiþ, Hýrvatistan oyuna baþlamýþtý. Top kalecimiz Rüþtü’ye kadar geldi. Rüþtü bekletmeden vuruþunu öyle bir yaptý ki top Hýrvatistan ceza sahasý içersinde bekleyen Semih Þentürk’e kadar ulaþtý. Semih Önce topu kontrol etti ve iki savunma oyuncusu arasýndan Allah ne verdiyse son gücüyle vurdu. Top doksan tabir edilen yere gidiyor ve bir inanýlmaz gerçekleþiyordu. 1–1

Semih golden sonra sanki Hýrvatistan Teknik Direktörü Bilic’in Terim’e yaptýðý sus iþaretine nazire yaparcasýna, Hýrvat seyircilere dönerek sus iþareti yapýyordu. Maçtan sonra Semih’in gol için yaptýðý açýklama ise oldukça dikkat çekiciydi. “Topun önüme gelmesi bir mucizeydi. Allah’ýn verdiði güçle vurdum ve gol oldu”

 

70 Milyon ayaklanmýþ ve beklenmediði bir anda sevince gark olmuþtu. Göbeðini Kaþýyan Adam ise hem gol diye baðýrýyor, hem de “þükürler olsun Ya Fettah” diye haykýrýyordu. Artýk gözyaþlarýný tutamýyordu. Hakem golün ardýndan santra bile yapýlmasýna müsaade etmemiþti. Karþýlaþma bu gol ile penaltýlara kalmýþ ve Yarý Final’de Almanya’nýn rakibi penaltýlar neticesinde belirlenecekti.

 

Penaltý atýþlarýna Hýrvatistan önce baþladý ve Modric topu dýþarý attý.

Arda golü buldu, Srna'da aðlarý havalandýrdý. Semih de atýþýný gole çevirdi. Rakitic ise yine dýþarý vurdu. Hamit'in golüyle Türkiye rahatlarken, Petric'in vuruþunu da Rüþtü çýkardý. Geriye kalan 2 penaltýya gerek kalmadýðý için Türkiye yarý finale adýný yazdýrdý.

 

70 milyon yürek ve Fatih Terim’in öðrencileri tarif edilmeyen duygular içerisinde, Üçüncü Viyana kuþatmasýndan baþarýyla ayrýlmanýn haklý gururunu, gözyaþlarý içerisinde yaþýyor ve önceki kuþatmalarda emeði geçen Ecdat dualarla yâd ediliyordu.

 

Maçtan sonra Hýrvatistan Teknik Direktörü Bilic “Türkler ilginç bir biçimde kazanýyor. Hem kaliteleri var hem de baþka bir þey. O yalnýzca Türkler de var, onun ne olduðunu tarif edemiyorum, anlayamýyorum, böyle giderse final oynarlar” açýklamasýnda bulunuyordu.

 

Ay Yýldýzlý ekibimiz Teknik Direktörü Terim ve Futbolcularýmýz, 70 milyona dualarý için teþekkür ediyorlardý. Onlar dua gücünün farkýndaydýlar

 

NOT: Göbeðini Kaþýyan Adama gelince, þükür namazýna durmuþtu.

Www.Moralhaber.Net

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...