Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Tarhan: 'Paþa, bu millet geri zekalý deðil!'

 

http://s1.directupload.net/images/080618/67bjnhr7.jpg

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/41725.jpg

 

Acaba dindar bir Org. Mekke’de tavaf yaparken fotoðrafý çekilseydi akýbeti ne olurdu?' diyen Nevzat Tarhan 'Paþa Paþa bu millet geri zekalý deðil!' dedi.

 

16/06/2008

 

Nevzat tarhan'ýn yazýsý

 

 

Paþa Paþa bu millet geri zekalý deðil!...

 

 

Sayýn Paþam lütfen sýnýrýnýzý biliniz!

 

Bu millet orduyu kutsallaþtýrdýðý için birçok þeyi yuttu, içi kan aðladý ama belli etmedi. Rahmetli Menderes’i astýðýnýzda evlerde yas tutuldu fakat dýþa yansýtýlmadý. Ama artýk yeni kuþaklar öyle deðil, Ordu’ya kutsallýk atfetmiyor açýk açýk eleþtirebiliyor.

 

 

 

Bu millet aç kalýr ama onuru ile oynatmaz. Deðerlerine el ve dil uzatýldýðý zaman demokratik tepkisini vermeyi öðrendi artýk bu toplum. Siyaseti býrakýn, iþinizi yapýn! Ülke sýnýrlarýný koruyun CHP’nin sýnýrlarýný deðil.

 

 

 

Daha fazla özgürlük ve baþörtülü öðrencilere ayrýmcýlýða son verme talebi olan 411 oyla geçmiþ olan anayasa deðiþikliði ile ilgili siyasi yorumunuzu yaptýnýz. Elinizde silah olduðunu unuttunuz. ‘Bizim için malumu ilandýr’ diyerek tarafsýzlýðý bozdunuz. Ýkili iliþkilerle zorlama bir AYM kararý çýktýðýna kanýt olan Yüksek Yargý ile medeni ahbap çavuþ iliþkilerinizi kabul ettiniz. Size nasýl inanalým? Hudson Enstitüsü toplantýsýný da yalanlamýþtýnýz ancak sizin doðruyu söylemediðiniz ortaya çýktý.

 

Muhabbetiniz ziyade olsun sayýn paþam. Bürokrat dayanýþmasýný en yüksek yargýçlarla birlikte en özel bir þekilde götürüyorsunuz. Önceleri brifingi daha formal biçimde yapardýnýz þimdi ‘kamera karartarak’ yapýyorsunuz.

 

Sohbetiniz hoþ olsun Sayýn Ýlker paþam. Siz Ýstanbul’da Birinci Ordu komutaný idiniz. Kadýköy Belediyesi Özgürlük Parký’nda cami yapýmýna karþý çýkmýþtý. Sizde alýþýlmamýþ bir þekilde 29 Ekim hazýrlýklarýný tam cami inþaatý önünde yaptýrmýþ ‘Mehmetçik camiye karþý’ mesajý vermiþtiniz. Ayný sohbeti Kadýköy Belediye baþkaný ile de yapmýþmýydýnýz?

 

Ýnancýnýz kutlu olsun sayýn paþam. Aðlama duvarý önünde kutsalýnýza yönelmiþsiniz. Acaba diðer dindar bir Orgeneral Mekke’de tavaf yaparken fotoðrafý çekilseydi akýbeti ne olurdu? Þimdi tasfiye ettiðiniz dindar subaylara empati yapabilirsiniz belki de.

 

Genelkurmay Baþkanlýðý’na terfiniz hayýrlý olsun paþam. Nasýlsa “Ben filanca generalle çalýþmak istiyorum” diyen bir siyasi irade yok. Ýnisiyatif kullanan bir hükümet yok.

 

Üzülmeyin sayýn paþam, her 30 Aðustos öncesi dezinformasyon bütün hýzý ile cereyan eder. Haberlerin kaynaðý da hep önünü týkadýðýnýz meslektaþlarýnýzdýr. Þimdi dezinformasyonu siyaset yapýyor diye bir gerekçeniz var. Eli mahkûm siyasiler size hürmetlerini sunacaklar, belki de özür dileyecekler. Týpký Osman Paksüt’e hükümet sözcüsünün geçmiþ olsun demesi gibi.

 

Merak etmeyin sayýn paþam, yandaþ basýn ve ulusalcýlarýn size bütün güçleri ile sahip çýkmalarý tesadüfi deðildir. 27 Nisan e-muhtýrasýnýn Kara Kuvvetleri Komutanlýðý ÝP’sinden çýkmasýný sizi yýpratmaya yönelik bir eylem olarak yorumlamýþtýk yanýlmýþýz.

 

Merak etmeyin sayýn paþam, basiretsiz siyasetçiler ve sivil bürokratlar Gayri Nizami Harple (GNH) ilgili teklifinizi kabul ettikleri gibi sizin diðer isteklerinizi kabul etmeye devam edeceklerdir.

 

Soðuk savaþ öncesi dýþ düþmana karsý ABD’den alýnan GNH yönetmeliði güncelliðini kaybetti. Yeni yönetmelik psikolojik sýnýrlarý ve iç düþman tanýmlamasýný deðiþtirerek size sýnýrsýz ve olaðanüstü bir gizli ordu oluþturma yetkisi veriyor. Artýk darbe yapmak çok kolaylaþacak hatta darbe yapmadan hükümetleri deðiþtirebileceksiniz. Entelektüel bir generalsiniz Çankaya sizden iyisini mi bulacak?

 

Sayenizde ABD ile ordumuzun iliþkileri düzelecek. Zat-ý Âli’niz bir Ýsrail dostusunuz. Ýran’a saldýrmak için bahaneler arayan ABD sizden daha iyi general bulamaz. Böylece her tarafta ABD düþmaný söylemlerde bulunan emekli generallerimiz ABD dostluðunun erdemlerinden söz etmeye baþlarlar.

 

Ýlker Baþbuð ve Osman Paksüt muhabbetini kasdettiðimi anlamýþsýnýzdýr herhalde. Bu ikili birçok þeyi daha iyi anlamamýzý saðlayacak. Acaba siyasi parti kurma hazýrlýklarý içinde olan Yýlmaz Büyükerþen bu ekipten mi?

 

Bayatlamýþ psikolojik savaþ taktikleri ile hareket edildiði o kadar aþikar ki..

 

Bir kasaba düþünün. Kasabanýn Aðýr Ceza Reisi Jandarma Komutaný ile birkaç ayda üç defa saatler süren görüþmeler yapýyor, muhabbeti çok yoðun. Jandarma Komutaný Belediye Baþkaný ile mahkemelik. Hakimimiz kasabada mahkemelik olan Belediye Baþkaný ile Jandarma Komutanýnýn davasýna bakýyor. Kasaba halký ne düþünür? Ben komutaný operasyon baþarýsý için tebrike gittim diyen hakim ve komutan inandýrýcý olabilir mi?

 

Demokrasi mi laiklik mi, hangisi reel tehlikede?

 

Son aylarda yüksek bürokratlar arasýnda siyasi sonuçlarý olan iþler yaptýktan sonra inkar etme eylemlerini sýklýkla görüyoruz. Deþifre olduðunda geri tepecek olan bu psikolojik savaþ yöntemi çok sýrýtýyor. Halk enayi deðil, her þeyi görüyor. Toplumun deðerleri ile çatýþan bir grup general önemli bir siyasi karar öncesi ikili iliþkilerle Yüksek Yargýçlarla görüþüyor. Siyasi hiç bir þey konuþulmuyor. Futbol muhabbeti yapýlýyormuþ. Buna bizim inanmamýzý beklemek bizi geri zekâlý olarak bilmek anlamýna gelir.

 

Diðer taraftan Þemdinli’de ‘iyi çocuk’, Nokta dergisinin darbe günlükleri, 27 Nisan’da kutlu doðum haftasý için ilahi söyleyen kýz çocuklarýný irticai tehdit olarak algýlama gibi uygulamalarýnýzý millet yutmadý ve yutmayacak da.

 

GNH yöntemlerinde iþgal ordusuna karþý hile, yalan, suikastý onaylayan bir sistem iç siyasette çevrilirse bu ülke Yugoslavya gibi olur.

 

Darbe hukukunu deðiþtirme çabalarý durmamalý… Durursa hem demokrasimiz hem de laiklik ilkemiz zarar görür. Demokrasi laiklikten daha çok tehlikededir.

 

Toplumun % 60-70 nin deðil, % 20-30 unun deðil , % 1-2 sinin bile kendisini güvende hissedeceði, kandýrýlmadýðý, devletle baðlantýlý güçler nedeniyle tuzaða düþürülmediði bir düzen hayal etmeliyiz.

 

 

www.moralhaber.net

 

HABER7

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...