Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

'Mini etek erkekleri erken öldürüyor'

16/06/2008

 

 

Gülay ATASOY

 

 

 

Üniversitelerin mezuniyet günleri baþladý.

 

Yýllarca emek verdiðiniz çocuðunuz nihayet üniversiteyi bitirip diplomasýný alacak.

 

Anneler heyecanlý…

 

Babalar heyecanlý…

 

Gençler heyecanlý…

 

Kolay mý yýllar yýlý emek verip okuttuðunuz çocuðunuz nihayet mezun oluyor.

 

Bu müthiþ duyguyu anne - babalar bilir.

 

Minicik evladýnýz öðretmen, mühendis, avukat ya da doktor olmuþ.

 

...Ve siz onun o heyecanlý gününde yanýnda olmak ve heyecanýný paylaþmak istiyorsunuz.

 

Çocuðunuzsa sizden daha heyecanlý…

 

Nice geceler uykusuz kaldýðý, gündüzler boyu çalýþtýðý evinden uzak gurbetlerde döktüðü göz yaþlarýnýn ücretini alacak.

 

Fakaaaat!

 

Tören salonuna girerken karþýnýza birisi dikiliyor.

 

“Salona böyle giremezsiniz!”

 

Gözler hayretten fal taþý gibi açýlýyor:

 

“Ama kýzým diplomasýný alacak”.

 

“Hayýr saç kontrolü var. Saçýnýz, uzun mu kýsa mý? Sarý mý siyah mý? Düz mü bukleli mi? Görmeden içeriye alamayýz.”

 

O an yanlarýndan baþörtülü genç kýzýn arkadaþý mini etek ve sýrt dekoltesiyle anne babasýyla sevinçle salona giriyor.

 

Siz boynunuzu bükerek, “ama onlar giriyor?” diyorsunuz. Görevli diklenerek:

 

“Dedim ya saç kontrolü var.”

 

“Ben diplomamý alacaðým satmayacaðým ki saçlarýmý kontrol edesiniz?”diye cevaplýyor kýzýnýz.

 

“ Rektörün pardon Rektör Paþamýzýn emri böyle.”

 

Sadece “ne zamandan beri rektörler paþa olmuþ diye” mýrýldanýyorsunuz. O kadar.

 

Tabii birileri bu duygularý bilmiyor.

 

Ben bu duygularý çok iyi bilirim…

 

Yýllarca emek verdiðim kýzýmýn diploma törenine gidemedim.

 

Arkadaþlarý günlerce hazýrlýk yapýp en dekolte kýyafetlerle mezuniyete gittiklerinde kýzým baþörtülü arkadaþlarýyla o törene katýlamadý.Ne biz ne de o bu heyecaný yaþayamadý.

 

Sadece mezuniyet albümünün kendisine ayrýlan sayfasýnda boþ bir çerçeve yer aldý.

 

Adýna büyük sevinç yerine “buruk acý” dedik.

 

***

 

Mini etekliler kahkahalarla diplomalarýný alýrken; bu günlerde ne kadar da çok yaþanýyor o buruk acýlar.

 

Baþörtülüler bu acýyý yaþarken bakýn mini etekliler kimlere ne acý yaþatýyormuþ.

 

“Rus psikologdan müthiþ iddia: "Kýþkýrtýcý kadýnlar yüzünden erkekler erken ölüyor!"

 

RUS Bilim Akademisi'nin önde gelen psikologlarýndan Leonid Kitaev-Smyk mini eteðin ortaya çýkmasýndan sonra erkeklerin tüm güçlerini kaybettiðini ve kadýnlarýn kölesi haline geldiklerini iddia etti.

 

Rus psikolog 30 yýllýk araþtýrmalarýndan elde ettiði sonuçlarda mini eteðin Batý uygarlýðýnýn bir sonucu olduðuna dikkat çekerek "Erkekler kýþkýrtýcý elbiseler ve davranýþlar sergileyen kadýnlarý gördükçe cinsel arzularýný bastýrmak isterken aciz duruma düþüyor. Kadýn da insan doðasý gereði güçsüz erkeði reddediyor. Bu strese baðlý hastalýklarý körüklüyor ve erkeklerin yüzde 80'i daha 60 yaþýna gelmeden ölüyor" dedi.

 

30 yaþýn üzerindeki her üç Amerikalý ve Avrupalý'dan birisi prostat kanseri olduðuna dikkat çeken Rus bilimadamý, "Araplarda ise durum hiç böyle deðil. Prostat kanseri çok düþük. Bilimadamlarý bunu iklime ve mutfak kültürlerine baðlýyorlar. Ancak Arap mutfaðýnda bu hastalýktan korunmayý saðlayacak bir tek gýda bile bulunmuyor" iddiasýnda bulundu.

 

Moralhaber.Net

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...