Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bu da servis aracýnda böþörtülü avý Video

 

10 Haziran 2008 Salý : 07:18

Mahkemenin baþörtüsü kararýndan sonra çýldýrtan uygulama. Baþörtüsü yasaðýnýn servis aracýnda baþlatýlmasý yüzünden öðrenciler kriz geçirdi.

 

 

 

Anayasa Mahkemesi'nin, üniversitelerde türbanýn serbest býrakýlmasýna iliþkin Anayasa deðiþikliðini iptal etmesinin ardýndan, Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi'nde türban yasaðý uygulanmaya baþlandý. Daha önce kampus alanýna girebilen türbanlý öðrenciler, bugün sabahtan itibaren içeri alýnmadý. Türbanlý öðrenciler, giriþ kapýsýnda güvenlik görevlileri tarafýndan durdurulan minibüs ve otobüslerden indirilirken, bazý öðrenciler sinir krizi geçirdi. Kampus giriþine ambulans ve saðlýk görevlileri çaðrýldý.

 

KANUN ÇIKINCA RAHATLAMIÞLARDI

 

Kampus alaný içerisine türbanlarýyla rahatlýkla dolaþabilen öðrenciler, anayasa deðiþikliðinin TBMM'den geçmesinden sonra dersliklere de rahatlýkla girebilmiþti. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararýnýn ardýndan yine kampus alaný içerisinde herhangi bir deðiþiklik olmazken, öðrenciler dersliklere alýnmadý. Bugün bu uygulamaya da son verildi. YYÜ Rektörlüðü, bu sabahtan itibaren kampus giriþinden itibaren türban yasaðýný uygulamaya baþladý.

 

Fakülte binalarýnýn bulunduðu kampus alanýna yaklaþýk 700 metre mesafede bulunan kontrol noktasýnda durdurulan minibüs ve otobüslerden güvenlik görevlileri öðrencileri tek tek indirdi. Kampus alanýna girebilmeleri için baþlarýný açmasýný isteyen güvenlik görevlilerine bazý öðrenciler direndi. Baþýný açmayan öðrenciler, içeri alýnmayarak kapý önünde bekletildi. Bazý öðrenciler ise minibüslerin içinde baþlarýný açarak içeri girdi. Uygulama sýrasýnda kampus alanýna ziyarete gelenler de minibüsten inidirilmelerine tepki gösterdi.

 

GÜVENLÝK GÖREVLÝLERÝNE DÝL DÖKTÜLER

 

Yetkili hiçkimsenin durmadýðý giriþ kapýsýnda indirilen baþörtülü öðrenciler, içeri alýnmak için güvenlik görevlilerine uzun süre dil döktü. Ancak içeri alýnmayacaðýný anlayan bazý öðrenciler, sinir krizi geçirdi. Gözyaþlarý içinde kampus alanýna giren öðrencilerden destek isteyen türbanlý bir öðrenci, “Bu nasýl bir uygulama? Sizin anneniz kýz kardeþiniz yok mu?” diye baðýrdý. Bunun üzerine olay yerine ambulans ve saðlýk görevlileri gönderildi.

Video icin: http://www.moralhaber.net/haber_detay.php?haber_id=41344

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...