Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Baþörtü söyledikleri gibi siyasi simge mi?

 

 

'Örtünme isteði yaratýlýþýn sesidir.' diyen ve 'Her Kadýn Örtünmek Ýster' kitabýnýn yazarý Gülay Atasoy mini etekli bir bayanýn niçin örtünmek istediðini yazdý.

 

Mehmet Baydemir'in röportajý

 

Yazar Gülay Atasoy, ‘Her Kadýn Örtünmek Ýster’ adlý kitabýnda ‘Örtünme isteði yaratýlýþýn sesidir. Hem de içten gelen, dýþa vuran en güçlü bir sestir’ diyor. Bu ifadelerin kuru bir iddiadan ibaret olmadýðýný savunan Atasoy, ‘Mini etekli bir bayanýn farkýnda olmadan hep eteðini çekiþtirip uzatmak istemesi, göbeði açýk alan genç kýzlarýn badilerini uzatmalarý’ný buna örnek olarak veriyor. Son günlerde oldukça hararetli tartýþmalara konu olan örtünme ile ilgili fazlasýyla cesur ve iddialý bir kitap yazan Gülay Atasoy ile kitabý yayýmlayan Nesil Yayýnlarý’nýn Üsküdar’daki merkezinde görüþtük.

 

Gülay Haným, her kadýnýn örtünmek ister gibi ciddi bir iddiayý ortaya atýyorsunuz. Buna dayanaðýnýz nedir?

 

Bu ifadeleri duyanlar ilk anda biraz garipseyebilirler. Ancak hakikaten ahlaken sukut etmemiþ her kadýn gerçekten örtünmek istiyor. Bu illaki çarþaf giymek veya baþörtüsü örtmek þeklinde deðil. Belli kalýplarda gerçekten kadýnlarda örtünmeye meyil var. Bunu kitapta da çeþitli örneklerle dile getirdik. Mini etekli bir hanýmýn eteðini, badi giyen bir genç kýzýn badisini çekiþtirmesi kadýnýn fýtratýnda örtünme isteði olmasýndan kaynaklanýyor.

 

Kitabýnýzda kadýn yazarlardan ve hatta mankenlerden de örnekler veriyorsunuz.

 

Gerçekten de bazý yazarlar yazýklarý yazýlarla örtünmeyle ilgili düþüncelerini açýða vuruyorlar. Ece Temelkuran’ýn ‘Ben de Kapanmak Ýstiyorum’ adlý bir yazýsý vardý. Temelkuran, günümüzde kadýnýn, iþyerinde patronu tarafýndan, sokakta sözlü olarak tacize maruz kaldýðýndan dolayý rahatsýz olduðunu ve hiçbir dine mensup olmadýðý halde kendisinin zaman zaman kapanmak hatta sokaða nevresime bürünüp çýkmak istediðini söylüyor. Diðer taraftan Tuðçe Baran da erkeklerin olmadýðý yerde özel hayatýnda yapmak istediði bazý þeylerin olduðunu söylüyor. Baran, ‘Ne yazýk ki Avrupai olacaðýz, aman eski haremlik-selamlýk geleneðimizi sürdürmeyeceðiz, mazaallah gerici görünmeyeceðiz diye gereðinden fazla karma olduðumuzu ifade dahi edemediðimizi düþünemiyorum. Ben mesela erkeklerle bir arada spor yapmaktan, bilhassa da yüzmekten hoþlanmayan bir kadýným. Oramý buramý, benim görmesini istediðim insan dýþýnda, kimsenin görmesini istemiyorum. Nokta. Vücut benim!’ diyor. Dünyaca tanýnan mankenlerden Claudia Schiffer’in ise en çok sevdiði resmi, rahibeler gibi örtülü olanýymýþ. Onunla ilgili çýkan haberin altýnda þu ibare vardý: Ya kadýnlarýn içinde gizli bir örtünme duygusu ya da Allah’tan korktuklarý için örtünmeye karþý bir meyil var. Ýþte bütün bunlar kadýnýn içinde olan örtünme isteðinin birer örneði, fýtratýnýn sesi…

 

Fakat günümüzde birçok kadýn örtünmüyor. Siz kitabýnýzda bunun sebepleri üzerinde de duruyorsunuz. Biraz açýklar mýsýnýz?

 

Örtünmenin önünde iki engel olduðunu söyleyebiliriz. Birincisi kiþinin þahsýyla ilgili... Mesela ‘Örtünürsem çevrem bana ne der?’, ‘Güzelliðim kaybolur mu?’, ‘Örtünmek önemli deðil kalbim temiz olsun’, ‘Örtüneceðim ama yaþlanýnca’, ‘Ya evde kalýrsam?’ ve ‘Eþim örtünmemi istemiyor’ gibi müdafaalar yapýlýyor. Bunlar kadýnlarýn günlük yaþamda örtündükleri takdirde karþýlaþacaklarýný zannettikleri durumlarýn korkularýn sonucu oluþuyor.

 

Bir de yasaklar var.

 

Bu ikincisi ve en önemlisi… Malum ülkemizde 1939’lardan beri örtü yasaðý var. Kadýnýn içindeki örtünme isteði yok edilmeye çalýþýlýyor. Kimiler laikliði, kimileri Atatürkçülüðü kullanýyor. Eskiden ‘Eller aya giderken siz baþörtüsüyle uðraþýyorsunuz’ denirdi. Þimdi ise bu ‘Siyasi simge’ oldu. Baþörtüsüne karþý olanlar sürekli bir þeyler ortaya çýkarýyorlar ve insanlarýn örtünmesine engel oluyorlar. Baþörtülülerle baþý açýklar arasýnda bir problem yok. Fakat bu þekilde yaparak bir kutuplaþma oluþturmak istiyorlar. Daha önce üniversitelerde baþörtüsüyle girebilme gibi bir sorun yoktu. Ama þimdi var. On binlerce genç kýz okulundan ediliyor ve kimileri yurtdýþýna gitmek zorunda kalýyor, kimileri psikolojik travma yaþýyor. Gidemeyenler de perukla aç – komedisini yaþýyorlar. Bunun en büyük sýkýntýsýný fertlerle birlikte millet çekiyor.

 

Peki, bu yasaðý gündemde tutanlar kimler? Amaçlarý ne?

 

Bunu yapanlar, doðuda öðretmen, doktor, hemþire bekleyen milyonlarca insanlarý görmeyen, bilmeyen ve bunun sýkýntýsýný yaþamayanlar. Batýda konfor içinde yaþayan bu insanlar, ‘acaba konforumuz elimizden alýnýr mý?’ diye böyle bir senaryo üretiyorlar. Yok, ‘mahalle baskýsý’, yok ‘Afganistan, Ýran veya Malezya gibi oluruz’ masallarýyla, hem insanlara hem de o yardým bekleyen topluma ve devlete zarar veriyorlar.

 

Baþörtüsü bahsettikleri gibi siyasi simge mi?

 

Yapýlan çeþitli araþtýrmalar baþörtülü kadýnlarýn büyük çoðunluðunun Ýslami emirden dolayý örtündüklerini ortaya koyuyor. Yalnýz yüzde 0,4’lük kesimi baþörtüyü “siyasi simge”den dolayý taktýðýný belirtiyor. Bir de bin 400 yýldýr dünyanýn çeþitli bölgelerinde örtünen Müslüman kadýnlar hangi siyasi partinin simgesi olarak örtünüyor? Baþörtüsü siyasi simge ise peygamberimizin zamanýnda da mý ‘siyasi simge’ydi? Ondan bu tarafa gelen bütün büyük zatlarýn hanýmlarý, kýzlarý örtünüyorlardý. Bugün Amerika’da her yýl yirmi bin kadýn örtünüyor. Bu kadýnlar hangi siyasi simgenin gereði olarak örtünüyorlar? Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý da bu tartýþmalar üzerine bir açýklama yaparak, baþörtüsünün Allah’ýn bir emri olduðunu vurguladý.

 

“Hayatýmdan örnek vereyim. Lisedeyken çok baþarýlý bir öðrenci olmama raðmen baþörtülü olduðum için okuldan uzaklaþtýrýldým. 28 Þubat döneminde Uludað Üniversitesi Týp Fakültesinde okuyan kýzým, bir gün geldi. Bir elinde onur, öbür elinde baþörtülü olduðu için okuldan uzaklaþtýrýlma belgesi. O kadar enteresan ki, bir yýl önce bu çocuða onur belgesi veriyorsunuz. Bir yýl sonra neler deðiþiyor ki ayný kiþiyi baþörtüsünden dolayý okuldan uzaklaþtýrýyorsunuz?”

 

“Gülay Göktürk’ün çok güzel tespiti var, Türkiye’de ayýplanmadan yaþamak isteyen bir kesim var o da baþörtülü kesim. Belirli bir yere gelmiþ insanlar daima gerici, yobaz, taþralý, zaten baþörtüsünün türbana dönüþmesinin en önemli sebeplerinden birisi genç kýzlar annelerinin alýnlarýna yazýlan bu gerici, taþralý sözünden kurtulmak için baþörtülerini modernleþtirdiler. Esas baský yýllardan beri örtülülerin üzerinde var, böyle bir mahalle baskýsý. Yoksa hiçbir zaman baþý açýk olan biri için mahalle baskýsý yok, bu gazetelerde gösterilenler tamamen senaryo ve uydurma.”

 

MÝLLÝ GAZETE

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...