Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

AK Parti kapansýn; Sümerbank açýlsýn!

 

 

Sabih Bey bu iþi biliyor ve adamýn dediði çýkýyor; Anayasa Mahkemesi üyeleri iþten çýkarýlsýn, maaþlarýndan tasarruf edilsin. Sabih Bey'in emekli maaþýna zam yapýlsýn; anayasayla ilgili davalara Sabih Bey baksýn.

 

Meclis'in bir iþe yaradýðý yok; maaþlarý asgari ücret seviyesine düþürülsün. Kanun yapma ve yasama yetkileri ellerinden alýnsýn, Sabih Bey'e verilsin; Sabih Bey kendi çýkardýðý kanunlarýn anayasaya uygunluðunu denetlesin.

 

Milletvekilleri, zaten mevcut olan kamu personeli havuzuna dahil edilsin; isteyen bir baþka kamu kurumuna yan geçiþ yapsýn; çalýþýp bir iþe yarasýnlar. "Olmaz, milletim beni vekil seçti, buradan bir yere ayrýlmam" diyenlere Meclis bünyesinde yararlý iþler verilsin.

 

Ne bileyim; bahçývan, tesisatçý, kütüphane memurluðu...

 

Hükümet hemen istifa etsin; emaneti götürüp Cumhurbaþkaný'na versin. Cumhurbaþkaný ise hemen, "iyi ama ben sizden beþ dakika önce istifa ettim. Bavullarý topluyoruz, gidin istifanýzý vekilime verin" desin. Meclis Baþkaný hükümetin istifasýný alýp evirip çevirdikten sonra Sabih Bey'e göndersin. Sabih Bey, "iyi ama anayasada böyle bir þey yazmýyor" desin (der mi der; belli olmaz!) ve dilekçeyi CHP'ye göndersin. Deniz Bey istifa dilekçesini parafe edip Önder Bey'e havale etsin. Önder Bey cep telefonunu kontrol ettikten sonra evraký genel saymana, genel sayman da yeniden Sabih Bey'e göndersin.

 

AK Parti kendi kendini intihar etsin; binayý boþaltýp süpermarkete kiraya versinler. MHP dursun, lâzým olur.

 

Üniversitelerde laikliðe karþý odak olma ihtimâli fikirler taþýyan erkek öðrencileri tesbit etmek için tahkikat komisyonlarý kurulsun; bu keratalarýn soylarý soplarý araþtýrýlsýn, ailede çürük elma var mý, yok mu, bakkala, muhtara, tüpçüye sorulsun. "Yaþasýn, imtihaný kazandým" diye her ipini kýran okuyamasýn; gitsin sanayide kaportacý çýraðý olsun.

 

Baþörtüsü ile gezmek, kamu-mamu alaný polemiklerine girilmeden hepten yasaklansýn; hacýemmi takkesiyle gezenlere de Þapka kanunu uygulansýn.

 

Ha, ezan... Ezan Türkçe okunsun; karþýdevrimciler çatlasýn.

 

"Netekim ben demiþtim" diye kos kos gezinen fýrsat düþkünü takýmýndan eski ve eskimez siyasetçilere kýna istihkaký verilsin; ayrýca her sene iki çift pabuç, bir takým elbiselik kumaþ da unutulmasýn.

 

Türkiye'deki AB temsilcileri kovulsun; ordaki memurlarýmýz geri çaðrýlsýn; bunlarýn yarýsýný Ýran'a, yarýsýný Rusya'ya, artanýný Hindistan ve Çin'e gönderelim; Türkiye'ye yeni ufuklar açsýnlar. Döviz yasaklansýn, Dolar, Euro dolaþýmdan kalksýn. Murat 124'ler yeniden imâl edilsin. Türkiye'nin tek beyaz eþyacýsý Koç olsun. Sümerbank açýlsýn, özelleþtirilen KÝT'ler yeniden kamulaþtýrýlsýn; halkýmýz buralarda iþe girsin.

 

Özel televizyon ve radyolar kapatýlsýn; TRT'de sonradan iþe alýnan kim varsa kovulsun; yerine "bizim eski çocuklar", baþlarýna ise Tuncay Abi gelsin. TRT'de her akþam yine "köy saati" programý olsun; orada öðretmenin imamý nasýl periþan ettiðine dair skeçler yapýlsýn. Süpermarketler kapatýlsýn, Belediyeler tanzim satýþ maðazalarý açsýnlar.

 

Ýnternet kapatýlsýn, 6. Filo defolsun; Halkevleri açýlsýn. Bir Türk lirasý onbin yüz milyon dolar olsun. Kýbrýs'ýn hepsini alalým, Amerikalýlarý Kuzey Irak'tan kovalým, yeni bir Saddam bulalým.

 

Ha, az kalsýn unutuyordum; Sabih Bey AB'yi, IMF'yi, OECD'yi kapatsýn; bizi gözleyen ve dinleyen uydularý tüfekle vurup düþürelim.

 

Yaðmur yaðsýn, barajlar dolsun, yerli malý kullanalým, yargýya saygý duyalým.

 

07 Haziran 2008, Cumartesi

A. TURAN ALKAN

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...