Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Güney Afrika'da Uluslararasý Nursi Konferansý Düzenlendi

 

Ümitsizlik ve Ümit Arasýnda Bocalayan Gençliðin Problemleri: Risale-i Nur'dan Çözümler Konulu konferans, Kanada, ABD, Ýngiltere, Türkiye ve Güney Afrika'dan akademisyenlerin katýlýmýyla Güney Afrika'nýn Cape Town þehrinde , gerçekleþtirildi. Açýlýþý 31 Mayýs Cumartesi günü yapý! lan konferans iki gün sürdü.

Güney Afrika'da Uluslararasý Nursi Konferansý Yapýldý

 

Konferans daha önceleri planlanmýþ olmasýna raðmen bu günler Güney Afrika da yaþanan ve bir çok komþu ülke mültecinin ölümüne sebep olan gençlik olaylarýyla ayný döneme denk gelmesi Nursi'nin fikirlerine olan ilgiyi daha da arttýrdý.

 

Ümitsizlik ve Ümit Arasýnda Bocalayan Gençliðin Problemleri :Risale-i Nur'dan Çözümler konulu konferans, Kanada,ABD,Ýngiltere ,Türkiye ve Güney Afrika'dan akademisyenlerin katýlýmýyla Güney Afrika'nýn Cape Town þehrinde , gerçekleþtirildi. Açýlýþý 31 Mayýs Cumartesi günü yapýlan konferans iki gün sürdü.Konferansla birlikte Cape Town 'a gelen akademisyenlerden Müslüman kökenli olanlar konferans öncesi 30 Mayýs Cuma günü farklý camilerde konuþma yaparak çeþitli konulara iliþkin Nursi'nin fikir ve düþüncelerini cami cemaatlerine anlattýlar.Böylece konferansýn yaný sýra Güney Afrilka'lý Müslümanlar CAPE Town'da uzun süreli bir kültürel faaliyetle buluþmuþ oldular.

 

Güney Africka'da yerleþik Divine Trust Foundation tarafýndan organize edilen konferansýn açýlýþý 31 Mayýs Cumartesi günü þehrin önemli bir kültür merkezi olan Baxter Theater Center de saat 9.30 da yapýldý.Sunuculuð unu ITV televizyonu sunucularýndan Þamsa hanýmýn yaptýðý toplantýnýn açýlýþýnda Kuraný Kerim tilavetinden sonra vakýf adýna hoþ geldiniz konuþmasý yapýldý.. Nursi ve eserlerini tanýdan DVD'nin izlenmesini müteakip Eyalet Baþkaný Ýbrahim Resul'ün mesajýný temsilcisi Tahir Salih okudu. Ýbrahim Resul mesajýnda kýsaca þöyle dedi: ''Güney Afrika'da yapýlmakta olan bu birinci Uluslarasasý Risale-i Nur ve Said Nursi konferansýna davetiniz için çok teþekkür ederim. Bu konferansýn burada düzenleniyor olmasý gerçekten Cape Town,Western Cape ve Güney Afrika için büyük bir þereftir. Bu gün dünya her zamankinden daha çok Said Nursi'nin manevi liderliðine ve entelektüel katkýlarýna ihityacý var. O'nun kültürler arasý diyaloða ve çok kültürlü toplumlarýn bir arada yaþamasýna sunmuþ olduðu pratik, yaþanabilir çözümler her türlü takdirin üstündedir. Dolayýsýyla düzenlemiþ olduðunuz ''Ümitsizlik ve Ümit Arasýnda Bocalayan Yalnýzlaþmýþ Gençlik ve Dinler : Risale-i Nur'dan Çözümler'' konulu gençliðimizin problemlerine odaklanmýþ bu konferansla Nursi'nin fikir ve düþüncelerinin insanlýðý aydýnlatmaya devam edeceðinin ÝYÝ bir göstergesidir. Önümüzdeki iki gün süreyle devam edecek toplantýnýn baþarýlý geçmesini diliyor ve yabancý ülkelerden gelen misafirlerimize de güzel Cape Town'umuzda iyi günler geçirmelerini temenni ediyorum.''

 

 

 

 

'' Bütün konuþmacýlarý dinledim ,hepsinin konþmasýnda Nursi ile ilgili ortak olan altýn bir þerit gördüm.O da Ýslamý ayaða kaldýrma azmi ve cehdi'' þeklinde özet olarak kanaatlerini ifade etti.

 

 

Açýlýþ oturumundan sonra dört tebliðin sunulduðu ve baþkanlýðýný Uluslararasý Barýþ Üniversitesi Rektörü Prof Dr Salie Abrahams'ýn yaptýðý 1. Oturumda Prof Dr Faris Kaya '' Modern Türkiye'de Ýslam ve Said Nursi'' konulu tebliðini sundu. Ýkinci olarak Kanada Mc Gill Üniversitesinden Prof Dr Bilal Kuþpýnar ''Gençliðin Korunmasýnda ve iyi Yetiþtirilmesinde Ýmanýn Rolü : Risale-i Nur'un Ahlaki Eðitim Modeli'' konulu tebliðini sundu. Profesör Kuþpýnar, kendisini gençlerin yerine koyarak tebliðini yazdýðýný söyledi. ''Said Nursi'nin eserlerinde dile getirmiþ olduðu gibi hayata, çevreye ve dünyaya imanla bakýnca her þeyin bir anlamýnýn olduðunu görüyorum. Ýmansýz gözle bakýnca ise her þey anlamýný yitirip abesiyete dönüþmüþ oluyor. Gençlik geliþen teknolojik aletlerle yalnýzlaþmakta ve ümitsizliðe düþmekte. Ýþte Nursi tam bu noktada gençlere her þeye mana-i harfi ile bakmasýný öðretmek istemiþtir. Ta ki onlarda imanla hayatlarýna mana katsýnlar ve niçin yaþadýklarýný bilsinler. Günümüzde gençlik bir çok nimete mazhar olduðu için hayata anlam verememekte, yalnýzlýða ve ümitsizliðe düþmekte. Ýþte tam bu noktada Nursi hayatýn esas gayesinin ebediyet olduðunu, ebedi deðerler için çalýþmak gerektiðini, imanýn esaslarýný isbat ederek kainata mana-i harfi nazariyle bakmasýný öðretmektedir. Nursi'de yeis yoktur, ümit vardýr '' þeklinde konuþmasýný sürdürdü.

 

 

 

Ýlk oturumun son konuþmacýsý Nevada (ABD) Üniversitesi Profesörlerinden Prof Dr Yunus Çengel'in sunduðu ''Gençliðin Yetiþtirilmesinde Risale-i Nur Yaklaþýmý: Türkiye Deneyimi'' konulu teblið de dinleyiciler tarafýndan büyük ilgi ile karþýlandý.

 

 

 

Ýlk oturum Johanesburg Üniversitesinden Prof Dr Yusuf Dado'nun ''Güney Afrika Milli Gençlik Komitesi ve Risale-i Nur baþlýklý tebliði ile devam etti ve Stellenbosch Üniversitesi'nden Prof Dr Yusuf Waghid: ''Eðitim, Sorumluluk ve Adalet: Ahlakýn Ýkamesinde ve Adaletin Yerli Yerince Oturtulmasýnda Said Nursi'nin Düþünceleri'' konulu tebliði dinleyiciler trafýndan büyük ilgi ile sona erdi. Genç bir akademisyen olan Professor Waghid(Vahid) tebliðinde ADALET ile EÐÝTÝM arasýnda güzel bir iliþki kurarak ADALETÝN saðlanmasý için Nursi'nin niçin EÐÝTÝM üzerinde bu kadar durduðunu anlattý.daha sonra konuyu AFRÝKA kýtasýna getirerek dünyada en üyük adaletsizliðin yaþandýðý AFRÝKA kýtasýnýn çözümünün de Nursi'nin dediði gibi eðitimden geçtiðini ifade etti.Yine EÐÝTÝM ile SORUMLULUK duygusu arasýnda benzer bað kurdu ve AFRÝKA 'nýn bu nemelazýmcýlýktan kurtulmasý için yine Nursi'nin dediði gibi EÐÝTÝM e büyük ihtiyaç olduðunu vurguladý. Tebliðini þu cümle ile bitirdi ''NURSÝ'NÝN ÝÞARET ETTÝÐÝ GÝBÝ EN BÜYÜK DÜ! ÞMAN CEHALETTÝR. AFRÝKA'NIN KURTULUÞUNU HEDEFLEYEN EÝÐÝTÝME DAYALI OLMAYAN HÝÇ BÝR PROJE BAÞARILI OLAMAZ. BÝZÝM ÜÇ DÜÞMANIMIZ VAR: CEHALET, ZARURET VE ÝHTÝLAF. ÇARELER ÝSE EÐÝTÝM, BÝRLÝK VE ÇALIÞMAKTIR.''

 

Ýkinci oturumda sýrasýyla Ingiltere Canterbury Christ Chrch Üniversitesinden Prof Dr Gareth Jones'un '' Tarihin Telafisi: Risale-i Nur Üzerine Notlar ve Cape Town'un 6. Mahallesi'' konulu duygu yüklü tebliði.Ardýndan Kwa Zulu Üniversitesinden Suleman Dangor'un ''Risale-i Nur'un Günümüz Gençliðinin Problemlerinin Çözümüne Katkýsý'' konulu tebliði. ABD VTS'den Prof Dr Barney Howkins'in ''Dinin Gençliðin Yetiþtirilmesinde ki Yeri ve Rolü: Risale-i Nur Örneði'' konulu tebliði, Prof Dr Salie Abrehams in ''Çok Kültürlü Bir Toplumda Gençlik Eðitimi: Risale- i Nur Yaklaþýmý'' konulu tebliði.Son olarak da Johanesburg Universitesinden Prof Dr Eþref Dokrat'ýn ''Nursi'ye Göre Havf ve Reca Kavramlarý'' kolunulu tebliði tartýþýldý.

 

Sempozyumun bittiði günün akþamý 100'e yakýn seçkin bir misafir grubuna yemek verildi.Orada da birbirinden güzel konuþmalar yapýldý.güney Afrika'da herkesin sevip saydýðý önemli bir dini lider ÖMER HABÝR 'de toplantýya katýlýp kýsa bir konuþma yaptý. Konuþmasýnda þu tesbitlerde bulundu :''Bu dünyada herkes bir yarýþ içinde. Fakat yarýþlar farklý farklý. Atletler kendi aralarýnda koþarak yarýþýrlar ve biri þampiyon olur. Güreþçiler yarýþýr birisi yener ve þampiyon olur, madalya alýr. Eserlerinden okuyup gördüðüm kadarýyla Said Nursi'nin de bir yarýþ içinde olduðunu söylemek mümkün. Fakat o farklý bir yarýþta; tevazu ve mahviyet yarýþýnda.''

 

 

Toplantýnýn ikinci günü ise akademisyenlerin katýmýyla halka yönelik olarak bir lise salonunda yapýldý.

 

 

Her iki toplantýda da Risale toplantýlarýnýn bir klasiði olan kitap satýþý gerçekleþtirildi. Toplantýya katýlan dinleyiciler sergilenen Risalelerden satýn aldýlar.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...