Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ö.Sav'a 'en aðýr' tepki Livaneli'den!

 

Hac ibadetini alaya almasý ve cep telefonu skandalý ile son zamanlarýn tepki çeken isimlerinden Önder Sav'a en anlamlý tepki eski CHP milletvekili Zülfü Livaneli'den geldi...

 

Hac ibadetini alaya almasý ve cep telefonu skandalý ile son zamanlarýn en tepki çeken isimlerinden CHP Genel Sekreteri Önder Sav'a en anlamlý eleþtiri, eski CHP milletvekili Zülfü Livaneli'den geldi.

 

Vatan Gazetesi'ndeki köþesinde "Genel Sekreter" baþlýklý bir yazý kaleme alan Livaneli, "Ölmeden önce hacca gitmek için yalvaran yaþlý bir adamýn peygamberiyle alay etmek nasýl bir ruh halinin iþaretidir?" diye sordu. Sav'ýn hac ibadeti ve Hz. Peygamber'le ilgili sözlerine iþaret ederek, "Ben hayatýmda, býrakýn siyasetçi olmayý, o yaþa gelmiþ hiçbir insanýn kendi halkýnýn deðerlerine karþý böyle bir münasebetsizlik yaptýðýný görmedim. Bir insan Peygamber'e karþý bu kadar mý saygýsýz olabilir!" þeklinde sert tepki gösterid. CHP Genel Sekreteri'ne yönelik ilginç benzetmeler yapan Livaneli, sadece Sav'ýn deðil tüm CHP üst yönetiminin halkýn deðerlerine yabancý olduðunu yazdý. Ayrýca Baykal ile Sav arasýnda da çekiþme olduðunu öne sürerek, CHP liderini 'kaplanýn sýrtýna binmiþ bir insana' benzetti. "Oradan inemez çünkü indiði anda kaplanýn kendisini parçalayacaðýný bilir." ifadesini kullandý.

 

Sav için "Karanlýklar prensi" nitelemesini yapan Livaneli, "Bir romanda genel sekreteri anlatmam gerekse herhalde þu sözleri seçerdim. Zayýf bir gövde üzerinde vahþi kuþlarý andýran bir kafa, gri gözlere yerleþmiþ zalim bakýþlar ve ince dudaklarda alaycý bir gülümseme." þeklinde bir tarif yaptý. Bu kadar yýl içinde, Önder Sav'ýn insan sýcaklýðý taþýyan bir tek davranýþýný, bir tek bakýþýný görememekten yakýndý. Sav'ýn Genel Merkez'in üst katlarýndaki buzdan sarayýnda yaþadýðýný anlatarak, "Kapalý iliþkilerin, hesaplarýn, kitaplarýn adamýdýr. En büyük baþarýsý, kiþiliðini bunca yýl gözlerden uzak tutmayý baþarmýþ olmasýdýr. Karanlýkta gezdiði için yakalanmamýþtýr. Ta ki hacca gitmek isteyen partiliye verdiði cevaba kadar. Ben hayatýmda, býrakýn siyasetçi olmayý, o yaþa gelmiþ hiçbir insanýn kendi halkýnýn deðerlerine karþý böyle bir münasebetsizlik yaptýðýný görmedim." cümlelerini sarfetti. Meclis'te kanlý býçaklý olanlarýn bile birbirine ''Sayýn' diye hitap ettiðini hatýrlatan Yazar, "Bir insan Peygamber'e karþý bu kadar mý saygýsýz olabilir!" tepkisini gösterdi.

 

Livaneli'nin eleþtirileri Sav'la sýnýrlý deðildi. "Genel Sekreter tek baþýna bir vaka olsa bu kadar üstünde durulmayabilirdi ama bu zat ne yazýk ki CHP yönetiminin yüzüdür." dedikten sonra CHP yüzünü þöyle tarif etti: "Halka tepeden bakan, alay eden, delegeyi kuyruðundan kýstýrýp yakalayan, solla ilgili bütün heyecanlarý çocuksu bulan, parti içi iktidarý býrakmamaya yemin etmiþ ama iktidara da gelmek istemeyen bir komitacý grup. Genel Merkez'e yakýn olmaya çalýþanlarýn büyük bölümü yukarýda saydýðým tiplerdir. Soðuk, halktan kopuk, hesap kitapçý ve komplocu olanlar. Halk hiç önemli deðildir onlar için. Çünkü her seçimde 'Atatürk'ün partisine oy vermek zorunda olduðunu' düþündükleri bir kitlenin oyunu alýrlar." Sav'ý da o grubun temsilcisi olmakla suçladý.

Zaman

 

Link to comment
Share on other sites

arkadaslar birsey diyeyimmi. Eger hala müslümanlarin icinden iktidara gelince hala iktidar olunabilecegini düsünen arkadaslar varsa derhal bu yanlis düsünceden vazgecsinler. Yüzde 40 degil yüzde 99la bile iktidara gelsen adamlar en kritik köseleri kaptiktan sonra seni kim takar. Yasa cikariyorsun, ya uygulatmiyorlar yada iptal ediyorlar. Ekonomiyi düzeltiyorsun istrikrari bozuyorlar. Piyasayi karistiriyorlar.

 

Ama hala siyasetcilerden medet bekliyor, iktidara gelip birseyler degistirilecbilecegini düsünüyoruz. Sasiyorum dogrusu.

 

Üstad hazretleri bunu 80 yil önce demis. Sen saglam nesiller yetistirmedikten sonra hicbir zaman kendi ülkende yabanci olmaktan kurtulamazsin. Örnekleri görülsü, görülmeye devam ediyor. Umarin göremeyenlerde artik görmeye baslarlar...

 

 

Vesselam

 

Adem

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...