Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bir Türk yýlda kaç kitap okur?

 

Bu soruya cevap verebilir misiniz? Bence hayýr. Nedeni için aþaðýdaki haberi okuyun, derim.

 

Türkiye'de ihtiyaç maddeleri sýralamasýnda kitabýn 235. sýrada yer aldýðý bildirildi.

 

Baðýmsýz Eðitimciler Sendikasýndan (BES) yapýlan yazýlý açýklamada, sendikanýn AR-GE biriminin

"Türkiye'nin Okuma Alýþkanlýðý" adlý bir rapor hazýrladýðý belirtildi. Rapora göre, Türkiye'de okunan kitaplar, genellikle "siyaset, aþk, cinsellik" konularýný iþliyor. Günde ortalama 5 saat televizyon seyreden Türk halký, kitap okumaya yýlda yalnýzca 6 saat vakit ayýrýyor.

Türkiye, kitap okuma konusunda çoðu Afrika ülkelerinin gerisinde kalmýþ durumda. Japonya'da toplumun yüzde 14'ü, Amerika'da yüzde 12'si, Ýngiltere ve Fransa'da yüzde 21'i düzenli kitap okurken, Türkiye'de yalnýzca on binde 1 kiþi kitap okuyor.

 

Nüfusu 7 milyon olan Azerbaycan'da kitaplar ortalama 100 bin tirajla basýlýrken, 71 milyon nüfuslu Türkiye'de bu rakam 2-3 bin civarýnda kalýyor. Birleþmiþ Milletler Ýnsani Geliþim Raporu'nda kitap okuma sýralamasýnda, Türkiye 86. sýrada yer alýyor.

 

Bir Japon bir yýlda ortalama 25, bir Ýsviçreli 10, bir Fransýz 7, bir Türk ise 10 yýlda ancak 1 kitap okuyor. Türkiye'de, okuma alýþkanlýðýna sahip 70 bin kiþi bulunuyor.

 

Rapora göre, Türkiye'de bir kiþinin kitap okumaya ayýrdýðý zamanýn; bir Norveçli 300, Amerikalý 210, Ýngiliz ve Japon 87 katýný ayýrýyor. Dünya ortalamasý da Türklerin ayýrdýðý zamandan 3 kat fazla.

 

Birleþmiþ Milletlerin yaptýrdýðý bir araþtýrmaya göre, kitap için Norveçli 137, Alman 122, Belçikalý ve Avustralyalý 100 dolar, Güney Koreli 39 dolar ayýrýyor. Dünya ortalamasý 1,3 dolar iken, Türkiye'de bir kiþi kitaba yýlda ancak 0,45 dolar harcýyor. ABD'de yýlda 72 bin kitap basýlýrken, Rusya'da 58 bin, Japonya'da 42 bin, Fransa'da 27 bin, Türkiye'de ise 7 bin kitap basýlýyor. Türkiye'de dergi okuma oraný ise yüzde 4 olarak belirlendi.

Ýngiltere'de ortalama bir gazete olan günlük The Sun gazetesi Türkiye'deki gazetelerin toplam tirajý kadar satýyor. Türkiye'deki gazete okurlarýnýn yüzde 85'i yalnýzca spor ve magazin sayfalarýný okuyor.

Türkiye'de bin 412 kütüphane olmasýna raðmen, sadece 400'ü uluslar arasý kütüphane standartlarýný taþýyor. Kütüphanelerdeki kitap sayýsý 12 milyon 221 bin 192, kütüphanelere kayýtlý üye sayýsý 254 bin 7 ve satýn alýnan kitap sayýsý ise 13 bin 862.

Türkiye'de öðrencilerin sadece yüzde 19'u, 25'ten fazla kitaba sahip.

Türkiye'de en çok basýlan yerli kitaplar Keloðlan masallarý, Nasrettin Hoca fýkralarý, cinsel içerikli kitaplar, Karadeniz fýkralarý ve dini bilgiler ilmihal kitaplarý, en çok basýlan yabancý kitaplar ise La Fontaine fabllarý, Ezop masallarý, Andersen masallarý, Çocuk Kalbi ve cinsel konulu kitaplar oluyor.

 

BES AR-GE UZMANLARININ AÝLELERE ÖNERÝLERÝ

Açýklamaya göre, BES AR-GE uzmanlarý ailelere, çocuklarýnýn kitap okuma alýþkanlýðýnýn kazanýlmasý için önerilerde de bulundu.

Çocuklara, bebeklik çaðýndan itibaren kitap okunmasýný ve önemli günlerde kitap hediye edilmesini öneren uzmanlar, çocuklarýn, okuduðu ve aileleriyle paylaþtýðý her kitap için onu ödüllendirilmesi gerektiðini belirttiler. Kitap okuma alýþkanlýðýnýn çocuklarýn bilinçsel ve dil geliþiminde oldukça önemli olduðunu vurgulayan AR-GE uzmanlarý, öðrencilerin de kitap okumadýðýný hatta ders kitaplarýný dahi okumadýklarýný kaydettiler.

 

 

genc yaklasim

Link to comment
Share on other sites

aslinda bu istatistige pek güvenmedim cünkü bu tarz istatistiklerde özellikle islami kesimi dikkate almiyorlar. mesela diyorki 70.000 insan düzenli kitap okuyor. Sadece Risalei Nur okuyan kesimi alsak bile en az 10 kati eder. ama tabiiki yinede yetersiz. O kesin
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...