Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Hürriyet'ten YILIN YALANI

 

Doðan medyasýnýn son günlerde ortaya attýðý “1 milyon 800 bin kiþilik aileyiz” safsatasý büyük bir balon çýktý.

 

Alýnan bilgilere göre, kartel gazetelerinin internet siteleri “Zombie’cilik” denilen bir yöntemle þiþiriliyor. Nasýl mý? Ýþte tüm zamanlarýn en büyük skandallarýndan biri...

 

BU HÝLEYÝ SADECE DOÐAN MEDYASI YAPABÝLÝR

 

Ak Parti hükümeti baþta olmak üzere, mütedeyyin kesimlere yönelik saldýrýlarýný arttýran kartel gazetelerinin, çok okunduklarýný göstermek için inanýlmaz oyunlara baþvurduðu ortaya çýktý. Her geçen gün kan kaybeden kartel gazetelerinin son taktiði ise, “Bu hileyi sadece Aydýn Doðan medyasý yapar” dedirtecek türden.

 

AÝLE BAHANE ZOMBÝE’CÝLÝK ÞAHANE

 

Ýnternet uzmanlarýnýn “Zombie’cilik” olarak nitelendirdikleri bu hile sayesinde Hürriyet ve Milliyet gazetelerinin internet sitelerinin ziyaretçi sayýlarý astronomik rakamlara ulaþabiliyor. Türkiye gündemini sarsacak bu hile, Hürriyet ve Milliyet’in internet sitelerinin, Türkçe ile uzaktan yakýndan alakasý olmayan 1 buçuk milyar nüfusluk Çin’de, yaklaþýk 200 bin kiþi tarafýndan ziyaret ettiðinin kayýtlara iþlenmesiyle ortaya çýktý.

 

ÇÝNLÝLER TÜRKÇE BÝLÝYOR MU?

 

Daha önce Gazeteport tarafýndan da iþlenen skandala göre, “Çin’in en çok okunan gazeteleri: Hürriyet ve Milliyet.” Dünyanýn en kalabalýk ülkesi Çin’de medya pazarýnýn önemli bir bölümünü eline geçirmiþ gibi görünen Milliyet ve Hürriyet gazetelerinin, Çin’in en büyük gazetelerini de sollamýþ olmasý, yapýlan hilenin büyüklüðünü de gözler önüne serdi.

 

ÇÝN’ÝN EN ÇOK OKUNAN GAZETELERÝNE BAK

 

Gazeteport’un haberine göre Çin’de basýnýn durumu ve kartel gazetelerinin medya hakimiyeti þöyle özetlenmiþti: “Bu ülkede 150 binin üzerinde tiraja sahip olan iki Türk gazetesi var. Hürriyet ve Milliyet. Çin'de günlük ortalama gazete satýþý 2 milyon civarýnda. Ülkenin en etkili gazetelerinden United Daily News'un tirajý yaklaþýk 200 bin. Oysa hem Hürriyet hem de Milliyet toplamda 200 binin üzerinde Çinli tarafýndan günlük olarak düzenli þekilde takip ediliyor.”

 

ASRIN HÝLESÝNÝN KAYITLARI ALEXA’DA

 

“Peki nasýl olur da günde ortalama 200 bin Çinli Hürriyet ve Milliyet okuyor?” sorusunun cevabý ise þöyle: “Hürriyet ve Milliyet'in tüm reklamverenlere ölçümleme aracý olarak sunduðu Alexa rakamlarý bu gerçeði tüm çýplaklýðý ile gözler önüne seriyor. Alexa, baþlangýç amacý anket olsa da, bugün kullanýcýlara birer program yüklenmesi sayesinde hangi sitelerin daha fazla takip etmek için kullanýlýyor. Hangi ülkede hangi site ne kadar insan tarafýndan takip ediliyor, bazý reklam verenler hala Alexa'ya bakarak öðrenmeye çalýþýyor. Önce Milliyet sonra Hürriyet Alexa sýralamasýnda 1 numara olmak ile övünüp bunu reklamveren ile paylaþýyorlar. Ýþte bu Alexa'ya Hürriyet ve Milliyet'in trafikleri için bakýldýðýnda ortaya çýkýyor inanýlmasý güç sonuç... Her iki sitenin trafiðinin yüzde 7'si Çin'den geliyor. Milliyet'in Taksim meydanýna gururla astýðý numaratöre göre günde 47 milyon sayfa açýlýyor bu sitede.”

 

 

MÝLLÝYET’Ý 110 BÝN ÇÝNLÝ OKUYOR

 

“Bu durumda Çin'den günde açýlan milliyet.com.tr sayfa sayýsý 3 milyon 300 bin. Bir haber sitesinde ortalama sayfa açma sayýsý 7'dir. Milliyet gibi foto galeri aðýrlýklý siteler için bu iþleri öðrenmiþ olan reklamverenler bu katsayýyý 30 üzerinden hesaplýyor. Bu durumda milliyet.com.tr'nin günlük okur sayýsý 1 milyon 566 bin. Bu trafiðin yüzde 7'sinin Çin'den geldiðini düþünürsek, Milliyet gazetesini her gün tam 110 bin Çinli okuyor. Üstelik Türkçe...”

 

ÇEKÝRGE KAÇ KERE ZIPLAR?

 

Peki Hürriyet’in durumu ne? Fatih Çekirge, yazýlarýnda hürriyet.com.tr'nin 1 milyon 800 bin kiþilik bir aile olduðunu iddia ediyor. Ancak, ortaya çýkan rakamlar, þiþirilen ailenin ulusal deðil, çok uluslu bir aile olduðunu gösteriyor. Çünkü, Hürriyet günde ortalama 162 bin Çinli tarafýndan okunuyor. Alexa rakamlarýna göre Hürriyet trafiðinin yüzde 9'u da Çin’den geliyor.

 

 

YILIN ÞÝÞÝRMESÝNÝ ÇEKÝRGE ÖZETLEDÝ

 

Fatih Çekirge, “1 milyon 800 bin kiþi” baþlýklý bugünkü yazýsýnda, “Yýlýn hilesi” olarak nitelendiren þiþirmeyi þöyle özetledi: “Ýþte yine sizin gücünüzle, sizin sevginiz ve bize duyduðunuz güvenle bir rekora daha imza atýyoruz… Evet, Hurriyet.com tr’yi okuyanlarýn günlük sayýsý tam 1 milyon 800 bin kiþiye ulaþtý… Her gün 1 milyon 800 bin ayrý kiþi, okuyor, anketlere katýlýyor, yorumluyor… Bu dünya çapýnda bir baþarýdýr… Dünyanýn en büyük gazetelerinin internet bölümleriyle baþa baþ giden bu yükseliþ bize gurur veriyor…”

 

“BASINDA GÜVEN”ÝN ZOMBÝE’CESÝ

 

Ýþte tam da burada devreye giren uzmanlar, “Nasýl oluyor bu?” sorusunun cevabýný “Zombie” olarak açýklýyor. Bu yolla trafiklerini daha dolgun gösteriyorlar. Bu durumda “Basýnda güven” sloganýný kullanan Milliyet, güvenilirliðini yitirmiþ olurken, “Türkiye Türklerindir” diyen Hürriyet’in yüzde 9’u da Çinlilerin oluyor.

 

ASRIN HÝLESÝ: ZOMBÝE

 

Konu ile ilgili görüþlerine baþvurulan biliþim uzmaný Osman Berberoðlu, “Zombie” yi þöyle açýkladý: “Bu tip durumlarda genelde kendi IP’lerinin yerine kurbanlarýnýn bilgisayarlarýný bir araya getiriyor ve binlerce bilgisayarla kendi sitelerine giriþ yapýyorlar. Buna ‘Zombie’ deniyor.” Berberoðlu, “Hürriyet ve Milliyet gazetelerinin Çin’de çok okunmasýnýn altýnda yatan hile de buradan kaynaklanýyor. Nasýl oluyor da, Çinliler kendi gazetelerinden çok dilini hiç bilmedikleri Hürriyet ve Milliyet gazetelerini takip ediyor?” diye sordu.

 

HÝLELÝ YOLLARA BAÞVURARAK ALEXA DEÐERLERÝYLE OYNUYORLAR

 

Biliþim Uzmaný Önder Aydoðdu’nun verdiði bilgiler ise skandalýn boyutlarýný daha da net gözler önüne serdi: “Alexa, sitelerin deðerini belirleme konusunda önemli rol oynamaya baþladýðýndan beri bazý site sahipleri hileli yollarla Alexa deðerlerini yükseltme konusunda uðraþ vermektedirler, bu yöntemlerden ilki site sahipleri arasýnda çeþitli programlar indirmek suretiyle, birbirlerinin sitesini ziyaret ederek, sanki gerçek ziyaretçiler siteye giriyormuþ gibi göstererek Alexa deðerini yükseltmek, diðeri ise kiþilerin bilgisayarýna illegal olarak sokulmuþ zararlý programlar aracýlýðýyla, kiþinin bilgisayarýnda arka planda siteleri ziyaret ettirmektir” diye konuþtu.

 

RUSYA VE ÇÝN BAÞI ÇEKÝYOR

 

Ýnternetteki illegal uygulamalar konusunda Rusya ve Çin’in baþý çektiðini belirten Aydoðdu’nun verdiði þok bilgiler þöyle: “Özellikle Çinli internet kullanýcýsý dünya internet reklamcýlýðý piyasasýnda oldukça önemsiz bir yere sahiptir, dolayýsýyla Çinli illegal yazýlým sahipleri ellerinde tuttuklarý kullanýcýlarý yani ‘zombie’leri’ yabancý ülkelerdeki uyanýk internet sitesi sahiplerine pazarlamaktadýr. Hürriyet büyük ihtimalle bu yöntemi kullanmakta ve savunma gereði duyarsa muhtemelen Çin'deki Müslüman Uygur Türklerinin sitelerini ziyaret ettiðini iddia edecektir ama Uygurlarýn kullandýðý Türkçe ile Türkiye Türkçe’si arasýnda çok ufak benzerlikler olduðundan bu iddia da çürütülmüþ olacaktýr.”

 

HÜRRÝYETÝ KÝM NE ÝÇÝN ZÝYARET ETSÝN?

 

“Bir diðer ihtimal ise Hürriyet'in haber okunmak yerine bazen çýplaklýða varan foto galerilerini Çinli ziyaretçiler tarafýndan kullanýlmýþ olabileceðidir. Hürriyet'in fotogaleri.hurriyet.com.tr adresi yüzde 17, kelebekgaleri.hurriyet.com.tr adresi ise yüzde 21 ziyaretçi almaktadýr, yani sitenin toplam ziyaret oranýnýn yüzde 38'idir, ki bu bile Hürriyet'in haber mi yoksa nü resimler görmek için mi ziyaret edildiðini açýkça göstermektedir.”

 

HABERVAKTÝM

 

 

05.Haziran.2008 09:26:29

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...