Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Derste namaz kýlmamýþlar !

 

Ders saatinde namaz iddiasý yalanlandý. Olayý basýna bir öðretmen ile bir eðitim sendikasýnýn sýzdýrdýðý ortaya çýktý.

 

Adana Fatih Terim Lisesi'nin terasýnda bazý öðrencilerin ders saatinde namaz kýldýklarý yönünde çýkan haberler üzerine açýklama yapan Okul Müdürü Ahmet Nacar, öðrencilerin teneffüste namaz kýldýklarýný söyledi. 750 öðrencisi bulunan Fatih Terim Lisesi'nde bazý öðrencilerin ders saatinde namaz kýldýðý iddialarý ve bu ibadeti yerine getirenlerin 'gerici, yobaz, örümcek kafalý' þeklinde nitelendirilmesi öðrenciler ve aileleri tarafýndan büyük tepki çekti.

 

Haberde öðrencilerin 12.30'da derse girdikten sonra bir grubun derse girmeyip okulun terasýnda toplu namaz kýldýðý belirtildi. Oysa öðrencilerin birinci dersin bitimindeki 7 dakikalýk teneffüste ibadetlerini yerine getirdiði ortaya çýktý. Söz konusu haber, birlikte verilen fotoðraflarla da çeliþti. Ders saatinde namaz kýlýndýðý iddia edilmesine raðmen, fotoðraflarda bir kýsým öðrencilerin okul bahçesinde gezinti halinde olmasý, bazý öðrencilerin camdan çevreyi seyretmesi 'ders saatinde namaz kýlýndýðý' yönündeki iddialarý da çürüttü.

 

 

Öðrencilerin cami uzak olduðu için ve okulda ibadet yapacak baþka bir boþ oda veya sýnýf bulamadýklarý için zaman zaman açýk tutulan çatý kapýsýndan terasa çýktýklarý ve burada namaz kýldýklarý öðrenildi.

 

OKUL MÜDÜRÜ YALANLADI

 

Okul Müdürü Nacar, öðrencilerin ders saatinde namaz kýldýðý yönündeki iddialarýn tamamen asýlsýz olduðunu belirterek, okulu, okul dýþýndan bazý çevrelerin hedef aldýðýný dile getirdi. rencilerin namaz kýldýðý terasa açýlan kapýlarýn genellikle kilitli tutulduðunu kaydeden Nacar, "Ancak okulda bazý sýra ve masalar fazlalýk geliyor. Kullanýlmayanlarý bazen çatýya koyuyoruz. Bu sýrada kapý açýldýðýnda öðrenciler namaz kýlmýþ. Beþ yýldýr bu okulda görev yapýyorum. Þimdiye kadar böyle bir þey olmuþ deðil. Bu çevre muhafazakâr eðilimli bir çevre. Öðrencilerin ibadetini yerine getirmesi doðal bir durum. Kimsenin ibadetine karýþmayýz. Zorla kýlacaksýn, kýlmayacaksýn da diyemeyiz." diye konuþtu.

 

Nacar, öðrencilerin ders saatinde namaz kýldýklarý iddiasýný da kesin bir dille yalanladý. Nacar, "Dersi býrakýp da kimse namaz kýlmaz. Dersteki öðretmenin 'gidin namaz kýlýn' deme yetkisi yok. Böyle bir zorlama da yok, onu yapan da yok. Özel bir namaz kýlma yeri ayarlama imkanýmýz da yok." dedi.

 

ÖÐRENCÝLER TEPKÝLÝ

 

Habere konu olan öðrenciler ise, küçük yaþlardan beri namaz kýldýklarýný belirtti. Öðrenciler, okula 1 kilometre mesafedeki camiye gidemedikleri için evde abdest alarak okula geldiklerini; öðle namazýný birinci ile ikinci ders arasýndaki teneffüste uygun bulduklarý yerde kýldýklarýný söyledi.

 

Bir eðitim sendikasýnýn bazý yayýn organlarýný arayarak yönlendirmesinden þikayet eden öðrenciler, kendilerinin 'terör suçu' iþlemiþ gibi gösterilmesine bir mana veremediklerini ifade ettiler. Liseli öðrenciler, "Biz içki, uyuþturucu kullanmadýk, hýrsýzlýk yapmadýk, terörist muamelesini hak etmedik." dediler.

 

Namaz kýlan öðrenciler arasýnda yer alan A.D., anne ve babasýnýn da namaz kýldýðýný; aslen Mardinli olduðunu belirterek, "Ailemden küçük yaþtan beri namaz kýlmayý öðrenmiþ, ergenlik yaþýna gelmiþ bir öðrenciyim. Kimsenin yönlendirmesi ile namaz kýlmýyoruz. Namaz kýlanlar da farklý farklý sýnýflardan öðrenciler. Okula evden abdestli gelip ders arasýnda namaz kýldýk. Bunda ne çevreye, ne okul yönetimine zararýmýz var. Namaz kýlýnmasýný gericilik olarak görenler, dolaylý yoldan din, namaz, Allah düþmanlýðý yapýyor. Namaz kýlmayýp elimize uyuþturucu, eroin, hap alsak herhalde bu çevreler memnun olacaktý." dedi.

 

Namaz kýlan öðrencilerden bir diðeri olan Ü.S. de, okulda ibadet yapmanýn suç gibi gösterilmesini anlayamadýklarýný; namazýn karþýsýnda olan kiþilerin art niyetli olduðunu kaydetti.

 

ÝNCELEME BAÞLATILDI

 

Bu arada, Adana Milli Eðitim Müdürlüðü'nden bir müdür yardýmcýsý ve bir müfettiþ olayýn internet sitelerinde haber olarak yer almasýnýn ardýndan okula gelerek inceleme yaptý. Okulun baþka bölümlerinde mescit veya namaz kýlmak için ayrýlmýþ oda olup olmadýðýný kontrol eden görevliler, tutanak tutarak Milli Eðitim Müdürlüðü'ne sundu.

 

SENDÝKA ÝHBAR ETMÝÞ

 

Öte yandan, namaz kýldýklarý görüntülenen öðrencilerin çevrede oturanlar tarafýndan ihbar edildiði haberleri yalanlandý. Gazetecileri bir öðretmen ile bir eðitim sendikasýnýn yönlendirdiði öðrenildi. Haberdeki demecinde namaz kýlýnmasýný 'gericilik' olarak niteleyen Eðitim-Sen Adana Þube Baþkaný Güven Boða ile ayný sendikaya üye baþka bir öðretmen tarafýndan habercilerin yönlendirildiði iddia edildi.

 

CÝHAN

 

 

04.Haziran.2008 12:57:57

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...