Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bu belge CHP'yi de Baykal'ý da yakar!

 

3 Haziran 2008 Salý : 10:02

CHP'nin Týncay Öakan döeneminde Kanaltürk'e akardýðý 3.5 milyon dolar karþýlýðnda koyduðu aðýr þartlarla kanalý fiilen satýn aldýðý belgelendi.

 

 

 

Þamil TAYYAR'ýn yazýsý...

 

Ahlaksýz sözleþme

 

CHP ile Tuncay Özkan’ýn imzaladýðý sözleþme, siyaset-medya iliþkisinin çirkin yüzünü gözler önüne serdi. Þamil Tayyar o sözleþmeyi yazdý.

 

CHP, 3.5 milyon dolar karþýlýðýnda Kanaltürk’ün yüzde 40’na rehin koyup, yönetici atamýþ. Hangi þarkýcýnýn hangi programa çýkacaðýna bile karar vermiþ

 

 

CHP’DEN Tuncay Özkan’ýn sahibi olduðu dönemde Kanaltürk televizyonuna aktarýlan 3.5 milyon dolarýn (2004 kuruna göre 5.7 milyon YTL) sýrrý çözüldü. CHP’nin ‘13 bölümlük Atatürk’ün Kurduðu Partinin Öyküsü Belgeseli’ karþýlýðý olarak ödediðini açýkladýðý paranýn aslýnda Kanaltürk’ün CHP’ye rehin edilmesi karþýlýðýnda verildiðinin belgesi ortaya çýktý. star’ýn ele geçirdiði CHP Genel Sekreteri Önder Sav ile Kanaltürk’ün sahibi Tuncay Özkan’ýn da imzasýnýn yer aldýðý ‘Ahlaksýz Sözleþme’ ile Kanaltürk’ü tüm siyasi parti ve kiþilere kapatan CHP, spordan müziðe kadar tüm yayýnlara da ipotek koydu. Kanaltürk yönetimi de kendini parti kanalý haline getiren bu sözleþmede, CHP görüþ ve programýna uygun davranmayý taahhüt etti.

 

YA CHP YA DA YÝNE CHP ÞARTI

 

TOPLAM 10 maddelik prodüksiyon sözleþmesinin ilk maddesinde sözleþmenin konusu, ‘CHP’nin tanýtýmý, belirlenecek diðer faaliyetler için prodüksiyon ve benzeri hizmetlerin yayýmlanmasý’ olarak tarif edilirken, þu özel not düþüldü: ‘Yayýmcý (Kanaltürk) iþ bu sözleþme süresince baþka bir siyasi parti, siyasi kiþi veya oluþumla ayrý bir yayýn sözleþmesi yapmayacaðýný taahhüt eder.’

 

Sözleþmenin ikinci maddesinde prodüksiyon hizmetlerinin bedeli 3.5 milyon dolar belirlenirken, 3 taksitte ödenmesi kararlaþtýrýldý. Ýkinci madde aynen þöyle: ‘CHP, yayýmcýnýn Digitürk, kablolu, uydu ve karasal yayýn hakkýný elde etmiþ olmak kaydýyla, 24 Aralýk 2004’de iki milyon dolar, 1 Nisan 2005’de bir milyon dolar, 1 Nisan 2006’da 500 bin dolar olmak üzere toplam 3.5 milyon dolarý bedel olarak ödeyecektir. Yayýmcý bu meblað karþýsýnda 4 yýl için prodüksiyon ve yayýn hizmetlerini verecektir.’

 

KANALIN YÜZDE 40’I CHP’YE REHÝN

 

PRODÜKSÝYON hizmetlerinin yaný sýra CHP’nin göstereceði bir ismin Kanaltürk’te icra kurulu üyesi olarak görev yapmasý hükme baðlandý. CHP, yayýn kontrolü karþýlýðý ödediði 3.5 milyon dolar karþýlýðýnda Kanaltürk’ün yüzde 40’ýný rehin aldý. Rehin hükmü sözleþmenin 6. maddesinde þöyle yer aldý:

 

Þirket hisselerinin yüzde 40’ýný oluþturan bölümüne ait hisse senetlerini/geçici ilmühaberini, bu hisselerin sahibi gerçek kiþiler, sözleþmeyi imza sýrasýnda teminat cirosu ile CHP’ye rehin eder. Geçici ilmühaber verilmiþse, bunlar sözleþme imza tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde basýlý hisse senetleriyle deðiþtirilir.

 

Sözleþmenin ikinci maddesinde belirtilen toplam sözleþme bedeli (3.5 milyon dolar) kadar bir tutar için 9. maddede belirtilen sözleþmeyi imzalayanlar tarafýndan imzalanacak ve imzalarý noterden tasdik edilecek bir borç senedi CHP’ye teslim edilir.

 

Sözleþmenin iptali halinde ise geçen ve kalan sürelerin hesaplanarak paranýn bölüþtürülmesi kayýt altýna alýndý. CHP kendi feshederse, kalan miktarýn sözleþmede imzasý olanlar tarafýndan derhal iadesini þart koþtu.

 

 

3.5 milyon dolarýn diyeti

 

 

AHLAKSIZ Sözleþme’nin üçüncü maddesinde Kanaltürk’ün yükümlülükleri sýralandý. Kanaltürk, 3.5 milyon dolar karþýlýðýnda CHP’ye þu taahhütlerde bulundu:

 

CHP’nin gönderdiði tanýtým ve reklam filmlerinin izlenme oraný yüksek yayýn kuþaðýnda 4 yýl boyunca bedelsiz yayýmlanmasý.

 

CHP tarafýndan belirlenecek partili uzmanlarýn televizyonda spordan müziðe kadar her alanda yayýnlanan programlarda konuk edilmesi ve konuþmalarýnýn yayýnlanmasý.

 

Parti tarafýndan önerilen kiþi veya kiþilerin haftada 7 saatten az olmamak kaydýyla televizyon ve radyo programlarýna konuk olmalarýnýn saðlanmasý, haber bültenlerinde konuk edilmesi ve görüþlerinin yayýnlanmasý.

 

Parti liderinin veya CHP’nin yetkili kýldýðý yöneticilerin haftada en az bir kez olmak üzere programlarda konuk edilmesi ve görüþlerinin duyurulmasý. Ayrýca gündemdeki konularla ilgili olarak karþýlýklý görüþmelerle olaylarýn ve olgularýn halka aktarýmý için programlarýn yapýlmasý.

 

Parti liderinin yurtiçi gezilerinin izlenmesi ve yayýnlanmasý taahhüt edilir.

 

Yayýmcý ayrýca prodüksiyon ve yayýmlarda yasalara aykýrý olmayacak þekilde parti görüþ ve programýna uygun davranmayý taahhüt eder.

 

 

Belgesiz para transferi Anayasa Mahkemesi’nde

 

 

CHP’nin Kanaltürk’e belgesiz aktardýðý milyonlarca dolarlýk transferi Maliye belirledi. Dosya Anayasa Mahkemesi’ne iletildi

 

 

MALÝYE Bakanlýðý Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý, CHP’nin Kanaltürk’e aktardýðý 4 milyon YTL’lik paranýn ile ilgili baþlattýðý incelemede yaklaþýk 3 milyon YTL’lik bölümününün faturalandýrýlamadýðýný tespit etti. Bakanlýk durumu Anayasa’nýn 69 ve Siyasi Partiler Yasasý’nýn 67. ve 70. maddelerine aykýrýlýk gördüðü için konuyu konuyu Yargýtay Baþsavcýlýðý’na iletti. Konuya iliþkin haberlerin basýnda çýkmasý üzerine Baþsavcýlýk da raporu apar topar Anayasa Mahkemesi’ne iletti. Anayasa Mahkemesi da raporu raportöre teslim etti.

 

HAZÝNE’YE GELÝR KAYDEDÝLECEK

 

BAÞKANLIK belirleyeceði bir gündemle konuyu görüþecek. Yasadýþý bir unsura rastlarsa yetkililer hakkýnda suç duyurusunda bulunacak ve yaklaþýk 3 milyon YTL’yi de hazineye gelir olarak aktaracak. Maliye’nin Yargýtay Baþsavcýlýðý’na sunduðu denetleme raporunda, CHP’nin Finansbank aracýlýðýyla 08.01.2007’de Kanaltürk’ün þirketi Yaþam Televizyon Yayýn Hizmetleri’ne 5 ayrý EFT ile toplam 2 milyon 922 bin YTL aktardýðý ve bu paranýn þirket kayýtlarýnda sadece avans olarak gösterildiði belirtilmiþti. Yine söz konusu raporda, ‘Belgesel’ adý altýnda alýnan 1 milyon 180 bin YTL’nin CHP’den Kanaltürk’e aktarýldýðý ve muhasebeleþtirildiði kaydedilmiþti.

 

ÝBRA EDÝLMEDÝ

 

ANAYASA Mahkemesi yetkilileri, CHP’nin 2005 yýlýna iliþkin mali denetiminin henüz yapýlmadýðýný ve hesaplarýn ibra edilmediðini belirtti. Ancak konuyla ilgili görevlendirilen raportörün çalýþmalarýný sürdürdüðünü kaydetti. Yoðun iþ yükü nedeniyle parti hesaplarýný denetleyemeyen Anayasa Mahkemesi en son 2003 ve 2004 yýlýna ait parti hesaplarýný inceledi. Yüksek Mahkeme, önümüzdeki dönemde de CHP’nin usulsüz iþlemlerinin bulunduðu 2005 yýlý ve sonrasý hesaplarýný denetime alacak.

 

 

‘CHP medyasý’ rahatsýz etti!..

 

 

DOÐAN Grubu dýþýndaki gazete, dergi televizyon ve radyolara ‘Biat Medyasý, AK Parti medyasý’ isimler takan Milliyet ve Hürriyet gazeteleri CHP Genel Sekreteri Önder Sav’ýn temelsiz çýkan iddialarýný manþet yapan gazetelere yakýþtýrýlan ‘CHP medyasý’ sözünden rahatsýz oldu. Milliyet rahatsýzlýðýný birinci sayfasýndan yayýmladýðý yazýyla dile getirdi: ‘...skandalý haberleþtiren gazeteleri ‘CHP medyasý’ olarak nitelendirmek büyük bir haksýzlýktýr...’

 

Benzer bir yazýyý da Hürriyet’ten Ahmet Hakan kaleme aldý. Hakan dünkü yazýsýnda þunlarý yazdý: ‘En son Önder Sav olayýnda çuvalladýk ya... Onlar AKP’nin fedailiðini yapýyormuþ. Buna mukabil, biz de CHP’ye fedai yazýlmýþýz. Onlar ‘Tayyip’in adamlarý’ imiþ, biz de ‘Deniz’in askerleri’ imiþiz...’

 

http://www.moralhaber.net/40938_Bu-belge-CHP-yi-de-Baykal-i-da-yakar!.htm

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...