Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Cumhuriyet'ten bir yalan haber daha

 

Cumhuriyet gazetesinin, Hasanoðlan'daki Atatürk Anadolu Öðretmen Lisesi'nde bulunan lokalin kapatýlýp, mescit açýldýðý yönündeki haberi yalanlandý.

 

Elmadað Kaymakamý Osman Kaymak, habere konu olan çay bahçesinin ve açýk alanýn, okul aile birliði kararý ile masa oyunlarýnýn oynanmamasý þartýyla kiraya verildiðini belirterek, "Ancak okul içinde bulunan bu yerde kaðýt ve okey oyunu oynandýðý tespit edildiðinden, öðrencilere kötü örnek teþkil edeceði düþüncesiyle kaldýrýlmýþtýr. Çay bahçesinin salonu kapatýlmamýþ olup, diðer sosyal etkinlikler için hizmet vermeye devam etmektedir" dedi.

 

Cumhuriyet Gazetesi'nin, 31 Mayýs 2008 tarihli haberinde, Hasanoðlan'daki Atatürk Anadolu Öðretmen Lisesi'nde bir mescid açýldýðý, diðer yandan mevcut lokalin kapatýldýðý iddasýna yer verilmiþti.

 

Elmadað Kaymakamlýðý, Ýlçe Milli Eðitim ve Hasanoðlan Öðretmen Lisesi Müdürü ise yapýlan haberin tamamen asýlsýz olduðunu belirtti. Söz konusu haberde, lokalin amacýnýn dýþýnda kullanýldýðý, okul aile birliði kararýnýn görmezden gelindiði, 1960 yýlýndan beri açýk olan mescidin sanki yeni açýlmýþ gibi gösterildiði ortaya çýktý.

 

Elmadað Kaymakamý Osman Kaymak, konu ile ilgili açýklamasýnda þunlarý dile getirdi: "Adý geçen okulda bulunan mescid 1960 yýlýndan beri personelin ibadet ihtiyacýný karþýlamak için açýlmýþ ve 1985 yýlýnda da bakanlýkça uygunluk onayý verilmiþtir. Ayrýca, lokal statüsünde bir yerimiz bulunmamaktadýr. Habere konu olan yer çay bahçesi ve açýk alan olarak okul aile birliði tarafýndan mevzuata uygun olmayan masa oyunlarýnýn oynanmamasý þartýyla müstecire kiraya verilmiþtir. Ancak okul içinde bulunan bu yerde kaðýt ve okey oyunu oynandýðý tespit edildiðinden hem sözleþmeye aykýrý olmasý, hem de öðrencilere kötü örnek teþkil edeceði düþüncesiyle kaldýrýlmýþtýr. Ayrýca, çay bahçesinin salonu kapatýlmamýþ olup, diðer sosyal etkinlikler için hizmet vermeye devam etmektedir."

 

Elmadað Kaymakamý Osman Kaymak, söz konusu iddia ile ilgili gazeteye tekzip metni gönderdiklerini de sözlerine ekledi.

 

CÝHAN

 

 

 

03.Haziran.2008 12:58:05

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...