Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Vatan'ýn haberi yine YALAN çýktý

 

Malatya'da iç çamaþýrý satan esnafýn vitrinde sergilenen ürünler nedeniyle imzasýz mektuplarla tehdit edildiði iddiasýnýn asýlsýz olduðu ortaya çýktý.

 

Bazý gazete ve internet sitelerinde yer alan "Ýç çamaþýrlarý için iffetimizi zedeliyor bildirisi" baþlýklý haberlerde iþyeri ismi verilmemesine raðmen haberde dükkanlarýnýn fotoðraflarý kullanýlan esnaf olaya tepki gösterdi.

 

Zaman'a konuþan esnaflar, bahsedildiði gibi bir tehdit mektubu almadýklarýný söyledi. Malatya'nýn en iþlek caddesinde faaliyet gösteren iþyeri sahipleri hafta sonu kapýlarýnýn altýndan atýlan herhangi bir mektup olmadýðýný, her kesimden müþterileri olduðunu, yýllardýr hiçbir tepki veya tehditle karþýlaþmadýklarýný dile getirdiler. Ýþyeri fotoðraflarý yayýnlanan esnaflar, gerçeði yansýtmayan haberler nedeniyle yasal yollara baþvuracaklarýný da vurguladýlar.

 

Söz konusu haberlerde, iç çamaþýrý vitrinde sergileyen iþyerlerine 'Duyarlý Malatyalý Kadýnlar' adýna yazýlmýþ "Haya ve iffet zedeleniyor. Toplumun ahlakýnýn daha da bozulmasýna vesile olan bu tür davranýþlardan sizi de vazgeçmeye çaðýrýyoruz" yazýsý ile karþýlaþtýklarý iddia ediliyor. Habere konu fotoðraftaki Öz Gürbüz isimli iþyerinin sahibi Ýhsan Gürbüz, iþyerine herhangi bir mektup atýlmadýðýný belirtiyor. Gürbüz, "Maðazalarýmýzýn vitrin fotoðraflarýnýn çekilerek oluþturulan bu haberin gerçekle uzaktan yakýndan ilgisi yok. Hassas ve bilinçli halkýmýzýn kafasýný karýþtýrmak için yapýlan bu haberi esefle kýnýyorum. Mütedeyyin müþterilerimizin maðazadan çýkarken çekilen fotoðraflarý ile böyle bir hava verilmeye çalýþýlmýþ." ifadelerini kullanýyor. Gürbüz, iddiasýný ispatlamadan, olmayan bir þeyi varmýþ gibi gösteren medya ile yargý önünde hesaplaþacaklarýný aktardý.

 

Ayný haberde fotoðrafý gösterilen Sera Ýç Giyim'in sahibi Metehan Özgül, 3 yýldýr iþletmeciliðini yaptýðý iþyerinde bugüne kadar hiçbir þekilde baský veya tehdit almadýðýný kaydediyor. Özgül, internet sitelerinde iþyerinin fotoðraflarýný görünce çok þaþýrdýðýný ifade ederek, "Bizim kapýmýzýn altýndan mektup atýlmadýðý gibi, bize bu konunun doðruluðu ile ilgili hiçbir þey sorulmadý. Dükkanýmýz her kesime hitap ediyor ve kimsenin birþey dediði yok. Bu haber yalandýr ve iþyerimizin prestijini zedelediðini düþünerek hukuki yoldan her türlü hakkýmýzý arayacaðýmýzý bildirmek istiyorum." dedi. Ayný yerde çalýþan Esma Yýlmaz ise iþyerlerine kapalý ve açýk her türlü müþterinin geldiðini, bugüne kadar hiçbir sorun olmadýðýný, tepki veya tehdit almadýklarýný belirtti.

 

Fotoðrafta yer alan Patik Alýþ Veriþ Merkezi'nin sahibi Muhammed Ayhan da haberin yalan olduðunu aktardý. 5 yýldýr ayný cadde üzerinde esnaflýk yaptýðýný anlatan Ayhan, "Bizim dýþýmýzda da bir iki esnafýn maðazasýnýn fotoðraflarýný çekmiþler, yazýk günah diyorum. Esnaflarla uðraþmasýnlar böyle bir þeyin Malatya'da olacaðýný zannetmiyorum. Biz toplumun yüzde 90'ýna hitap ediyoruz." þeklinde konuþtu.

 

Haber yapýlýrken en azýndan kendilerine konunun sorulmasý gerektiðini dile getiren Ayhan ekmekle oynamanýn vebalinin büyük olduðunu belirtip haberi kýnadý.

 

 

03.Haziran.2008 16:21:01

 

samanyoluhaber

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...