Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Yaptýðý yanlý-yanlýþ haberlerden dolayý vatandaþýn tepkisini çeken Hürriyet Gazetesi'nin internet sitesinde bugün yine dolaylý bir saptýrma örneðine rastlandý.

 

CHP'nin tarihi bir fiyaskoyla sonuçlanan dinleme iddiasýna iliþkin Turkcell raporunu yayýnlayan www.hurriyet.com.tr önemli bir bilgiyi eksik yazarak dezenformasyon (eksik bilgilendirme) yaptý.

 

EKSÝK BÝLGÝLENDÝRME

 

Hürriyet Ýnternet sitesinde "CHP Genel Sekreteri Önder Sav’ýn “Telefonum dinlendi” iddiasýyla baþlayan muamma çözüldü." ifadeleriyle baþlayan haberin son bölümünde;

 

Þimdi Ankara’da þu konuþuluyor:

 

”CHP, Ýçiþleri Bakaný’nýn istifasýný istemiþti. Þimdi bu durumda Sav’ýn istifasý gerekmez mi?” (Hürriyet Ýnternet)

 

sorusu yer aldý.

 

Oysa sözde 'telekulak' iddiasýný þok bir biçimde gündeme getiren CHP Genel Baþkaný Baykal, Ýçiþleri Bakaný'nýn deðil bizzat Baþbakan Erdoðan'ýn istifasýný istediklerini söylüyordu. Hürriyet internet, bu tavrýyla 'yaþanan depremi Önder Sav'la sýnýrlý tutmaya çabalýyor' izlenimi verdi.

 

BAYKAL NE DEMÝÞTÝ?

 

Deniz Baykal Antalya'da kendisine sorulan bir soru üzerine Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay'ýn deðil bizzat Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn istifasýný istedi:

 

"Biz zaten onunla meþgul deðiliz. Onu oraya tayin edenle meþgulüz. Onun istifa etmesi gerektiðini düþünüyoruz, onun oradan uzaklaþtýrýlmasý gerektiðini düþünüyoruz. Biz onunla bu tartýþmayý yürütüyoruz. Bizim muhatabýmýz Ýçiþleri Bakaný falan deðil. Onu oraya tayin eden, onu oraya getiren, kullanan zihniyettir. Onunla uðraþýyoruz." DENÝZ BAYKAL - 30 Mayýs / Antalya

 

BAYKAL'I KURTARMA ÇABASI MI?

 

Hürriyet'in internet sitesinin baþlattýðý "Sizce Önder Sav ne yapmalý?" þeklindeki anketin de yine tepkileri Önder Sav üzerine odaklayarak, CHP Genel Baþkaný'ný bu þiddetli sarsýntýdan korumak amaçlý olduðu görüldü.

 

moralhaber.net

 

Samanyoluhaber

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...