Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bir Subay terfi ettirilmiyorsa, bir memur liyakati olduðu halde yükselmesi eþinin baþörtüsü nedeniyle engelleniyorsa bu özgürlük sorunu deðil mi?

 

02/06/2008

 

 

 

Nevzat TARHAN'ýn yazýsý...

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/40918.jpg

 

 

 

Namaz kýlan memurun akibeti ne olur?

 

 

 

Bu soruyu devam ettirelim...

 

 

 

Namaz kýlan generalin akýbeti ne olur?

 

 

 

Namaz kýlan öðretim üyesinin akýbeti ne olur?

 

 

 

Namaz kýlan futbolcunun akýbeti ne olur?

 

 

 

Namaz kýlan valinin akýbeti ne olur?

 

 

 

Namaz kýlan bir siyasetçinin akýbeti ne olur?

 

 

 

Namaz kýlan medya mensubunun akýbeti ne olur?

 

 

 

Bu sorularý siyasi bir üyeliði olmadýðý halde baþýný örten bayanlar içinde soralým....

 

 

 

Elini vicdanýna koyanlar bir çok engellerle karþýlaþacaklarýný,etiketleneceklerini ,yargýsýz infaza maruz kalacaklarýný ve tasfiye edileceklerini söyleyecektir.Ama kapýcý,odacý,hizmetli olmakla yetinirse hiç bir þekilde karýþýlmayacaðý söylenecektir.

 

 

 

Dini duyarlýlýðý olan çoðunluk çalýþmalý ve üretmeli ,üretmeden tüketen mutlu elitist azýnlýk yemeli.Bu imtiyazlý yapýlanmanýn devam etmesi eþyanýn tabiatýna aykýrýdýr.”Sen çalýþ ben yiyeyim aç gözlülüðü” Fransýz ihtilali ve Bolþevik devriminin ana sebebi deðil mi?

 

 

 

Silahlý kuvvetlerden yargý yolu kapalý bir þekilde yani YAÞ kararý ile tasfiye edilenler “Ben disiplinsiz deðilim”isimli bir kitap yazdýlar hangi yayýnevine gittilerse yayýnlatamadýlar.Kendi imkanlarý ile kitabý zorlukla bastýrdýlar.

 

 

 

Þimdi Dýþiþleri Bakaný sayýn Babacan ýn “Türkiyede çoðunluðunda din özgürlüðü sorunu vardýr” dedi diyerek medya terörü baþlatýldý.Camiler açýkmýþ,Hac serbestmiþ.

 

 

 

Bir Subay liyakatý olduðu halde terfi ettirilmiyorsa,Bir memur liyakati olduðu halde yükselmesi eþinin baþörtüsü nedeniyle engelleniyorsa bu özgürlük sorunu deðil mi?

 

 

 

Lütfen ‘Ama onlar tarikatçý’ demeyin yasalarda olmayan bir suçla bir insanýn önü týkanýyorsa bu davranýþ en basit ifade ile zalimliktir.Yasa dýþý iþler yapanlarý saptayamayan devlet aczini niyet okuyarak hüküm verme adaletsizliði ve hukuksuzluðu ile giderebilir mi?

 

 

 

Niyetler mahkum edilebilir mi?

 

 

 

Niyet okuyarak bir insana irticacý deniyorsa bunun adý Ýrtica Paranoyasýdýr.

 

 

 

Niyet okuyarak bir insana bölücü deniyorsa bunun adý Bölücülük Paranoyasýdýr.

 

 

 

Niyet okuyarak gazete küpürleri ile Parti kapatýlýrsa bunun adý Yargý Paranoyasýdýr.

 

 

 

Niyet okuyarak bir subayýn terfisi engellenirse bunun adý Askeri Paranoyadýr.

 

 

 

Hitler,Stalin paranoid kiþilerdi dünyayý kana buladýlar ve korktuklarýný kendilerine çektiler.

 

 

 

Bu ülkede subayýn,öðretmenin,doktorun,mühendisin dindar olma hakký resmen engellenmiyor.

 

 

 

Ancak sistemin ikiyüzlü iþleyen þekli nedeniyle kürt kökenli ve dindar kiþilerin çaktýrmadan önü týkanýyor.

 

 

 

’Özgürlük sorunu’ var mýdýr? Maalesef vardýr.Son on yýlda din ve inançlarý engellendiði için Depresyona giren hastalarýmýzýn hikayeleri 12 Eylül hikayeleri gibi yakýnda vizyonda olacaktýr.

 

 

 

Abdülhamid döneminde namaz kýlmayanlar paþa olamýyormuþ þimdi yazýlý olmayan kurallar tersine iþledi diyenlerin elinde pekçok kanýt var.

 

 

 

”Benim Dedemde müftü idi” muhabbeti hiç inandýrýcý deðil.

 

 

 

Dindar insan görünce 220 volt elektriðe tutulmuþ gibi olanlar saðlýklý düþünemezler.

 

 

 

Kendi din anlayýþlarýný temel alarak yapýlan yorumlar empatiden yoksundur.

 

 

 

Dört tane polisin ortasýnda baþörtüsü çekiþtirilen kýz öðrenci resmi 28 þubat utancýnýn simgesi oldu.

 

 

 

Bir dine inanma ve inanmama özgürlüðü,

 

 

 

Ýnançlarýndan dolayý kýnamaya maruz kalmama özgürlüðü,

 

 

 

Ýnandýðý dinin esaslarýný öðrenme özgürlüðü,

 

 

 

Ýnandýðý dinin ibadetlerini yapma özgürlüðü,

 

 

 

Ýnandýðý dinin deðerlerini baþkalarýna anlatma,çocuklarýna öðretme özgürlüðü gibi her bir maddede özgürlükler incelenirse çok sabýkalý olduðumuz anlaþýlýr.

 

 

 

Lütfen özgürlük rolü oynamayalým dürüst olalým.

 

 

 

Dindarlýða siyasi anlam yükleme biçimindeki psikolojik savaþ taktiklerine raðmen toplumun çoðunluðu ve Diyanet kurullarý baþörtmeyi dini vecibe olarak kabul ediyor.

 

 

 

Dini vicdana hapsetme talebi dindar bir insan için psikolojik taciz anlamýna gelir.Türkiyede resmi uygulamalarla “Mobbing” e maruz kalan dini duyarlýlýðý olan insanlar artýk demokratik tepkilerini ve sivil itaatsizliklerini göstermeliler.

 

 

 

Demokrasi çaðýnda yaþýyoruz “Mehdi gelecek kurtaracak”diyenlere geçmiþ olsun demek durumundayýz.Bu konu demokratik duruþlarla çözüme kavuþmalý,tartýþýlmalý,özeleþtiri ve derin düþünme kültürü ile kaygýlý olanlarýnda endiþeleri göz önüne alýnmalý.

 

 

 

Aksi takdirde zaman ve enerjimizi tüketmeye devam ederiz.

 

 

 

Siyasetçilerin þapkasýný alýp gitmesini bekleyenlerin oyunu ancak böyle bozulur.

 

 

 

ntarhan@gmail.com

 

moralhaber.net

 

http://www.moralhaber.net/40918_Namaz-kilan-bir-memurun-akibeti-ne-olur-.htm

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...