Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Jandarmanýn ülkeyi dinleme yetkisi var mý

 

 

Jandarman'ýn gayr-ý nizami bir harp uyguladýðýný somut bir þekilde anladýk. Kurumlarýn nasýl gayr-ý nizami iþler yapabildiklerini ise bir türlü anlamayadýk.

 

Taraf gazetesinde yayýnlanan belgeyle beraber Jandarman'ýn gayr-ý nizami bir harp uyguladýðýný somut bir þekilde anlamýþ olduk. Fakat nizami kurumlarýn nasýl gayr-ý nizami iþler yapabildiklerini ise bir türlü anlamayadýk. Mahir Kaynak bize durumu açýkladý.

 

Jandarmanýn bütün ülkeyi dinleme yetkisi aldýðýna dair haberler çýktý. Hatta Taraf gazetesinde gayr-ý nizami harpten bahseden bir de belge mevcut. Sizce Genelkurmay bugünlerde yeni bir düþman tanýmý mý yapýyor?

 

Jandarma dinleme deðil izleme yetkisi almýþtýr. Bu ikisi birbirinden farklý þeyler. Dinlemeyle kimin kimle ne zaman konuþtuðu tespit ediliyor ve bir yere kaydediliyor. Yani ilerde bu kiþi suçlu duruma düþerse, bilinmesi gereken iliþkilerini tetkik etmek içindir.

 

Yani siz Jandarmanýn ‘dinleme’ yapmadýðýndan eminsiniz..

 

Evet, yani þunu söylüyorum: Dinleme izne baðlýdýr. Bir izin alýndýðý zaman dinleme yapýlýr, aksi takdirde kanunsuz bir iþ yapýlmýþ olur.

 

Peki, bütün ülke genelini de kapsayacak þekilde geniþletilen bir ‘izleme’ operasyonu yeni bir þey mi?

 

O zaman teknoloji böyle müsait deðildi. Ülke genelindeki konuþmalarýn tespit edilmesi mümkün deðildi. Þimdi bu mümkün hale geldi.

 

Dinlemenin ya da ‘izleme’nin gerekçesi olarak belirtilen gayr-ý nizami harbin düþmaný kim?

 

Ben böyle bir savaþ bilmiyorum, düþmanlarýný da bilmiyorum.

 

Fakat Taraf gazetesinde böyle bir harbin yapýldýðýna dair bir belge yayýnlandý…

 

Tanýmý yapýlmýþ somut bir düþman söz konusu deðil. Bu ibareler bir deðerlendirmedir nihayette. Yani kimsenin düþman olarak tanýmlayarak ortaya koyduðu birisi yok. Bir deðerlendirme yapýlýyor o kadar..

 

Yani istihbarat teþkilatlarý kendilerini yurt-içi bir harbin içinde görmüyorlar deðil mi? Böyle bir alýþkanlýklarý yoktur herhalde.

 

Hayýr, yok ama olabilir diye bir takým önlemler alabiliyorlar. Mesela telefonlarýn kimler tarafýndan dinlendiðinin tespiti edilmesi gibi… Þayet dinlenildiðine dair bir þüphe varsa mahkemeden bir dinleme karar alýnýr.

 

Bir tarafta gayr-ý nizami bir harpten bahsediliyor, bir tarata da mahkeme emirlerinden: Þayet mahkemeden Jandarma’ya dinleme yasaðý gelirse Jandarma nizami davranacaðýna güvenebilir miyiz?

 

Efendim þimdi gayr-ý kanuni olan bir þeyden kimse emin olamaz. Bir kiþinin suç iþlemesini engelleyebilir misiniz?..

 

Bu kanuna aykýrýdýr. Kanuna aykýrýysa yapabilir. Ne yapalým yani, onu engelleyecek bir þey yok.

 

Gayr-ý nizamilik gayr-ý kanunilik manasýna mý gelir?

 

Evet, bir hakimden dinleme izni almadan dinleme yapýyorsanýz gayr-ý hukuki bir iþ yapýyorsunuz demektir.

 

Tek kutuplu dünyanýn kendisine has konjonktürü, Rusya ile enerji merkezli kurulan iliþkiler ve Irak iþgali Genelkurmay’ýn tehdit algýsýnda belli bir deðiþikliðe sebep olmuþ mudur?

 

Genelkurmay’da bir görevcilik anlayýþý var tabi. Fakat bu kabil istihbaratý kim toplar belli deðil. Asker mi toplar yoksa MÝTmi toplar, yani bu konuda bu tarz bir belirsizlik var.

 

Askerle MÝT arasýnda bir koordinasyon var mý?

 

Olabilirler de olmayabilirler de..

 

Ýyibilgi

 

 

 

Moral Haber

2 Haziran 2008

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...