Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Park kavgasýný bile 'tayt kavgasý'

diye çarpýttýlar

 

Sakarya Valisi Hüseyin Atak, ''Kimsenin ilimizi ve Sapanca'yý farklý göstermeye hakký yoktur'' dedi. Atak, Büyükler Türkiye Kürek Þampiyonasý'nýn ikinci günü akþamý yaþanan olaylarla ilgili olarak basýn toplantýsý düzenledi.

 

 

 

Bazý ulusal ve yerel basýn organlarýnda ''milli kürekçilere tayt dayaðý'' baþlýðýyla haberler yer aldýðýný kaydeden Atak, þunlarý söyledi:

 

''Sapanca ilçesi Kýrkpýnar beldesinde 3 gün süren kürek yarýþmalarý yapýlmýþ ve yarýþmalar baþarýyla sonuçlandýrýlmýþtýr. Bu yarýþmalara 24 kafile katýlmýþ ve bu kafilede 240 sporcu yer almýþtýr. Bunlarýn hepsi de Sapanca'da ikamet etmiþlerdir. 31 Mayýs akþamý Ankara Üniversitesi'nin sporcu kafilesinin baþkaný karakolumuza müracaat ederek, lise bahçesinde park halinde bulunan araçlarýnýn lastiklerinin indirildiðini ve sporcularýna bazý gençler tarafýndan hakaret ve darp edildiðini beyan etmesi üzerine, ekiplerimiz süratle olay yerine intikal etmiþtir. Ankara Üniversitesi'ne baðlý kürek takýmýndan bir öðrencinin yaralandýðý görülmüþ ve Toyota Hastanesi'ne sevk edilmiþtir.''

 

''ÝLÝMÝZÝ FARKLI GÖSTERMEK MÜMKÜN DEÐÝLDÝR''

 

Olayda yaralanan genç sporcunun tedavi edildikten sonra taburcu edildiðini belirten Atak, araþtýrmalar sonucunda olaya karýþan 5 kiþinin yakalandýðýný bildirdi.

 

Olayýn iddia edildiði gibi tayt nedeniyle çýkmadýðýný ifade eden Atak, sözlerine þöyle devam etti:

 

''Usulsüz bir þekilde park parasý istenmesi nedeniyle tartýþmanýn kavgaya dönüþmesiyle karþýlýklý darp vakasý olmuþ. Olay tamamen usulsüz park parasý istenmesinden kaynaklanan bir olaydýr. Bunu baþka yöne çekmek, ilimizi farklý göstermek mümkün deðildir. Sapanca'da 5 yýldýr kürek yarýþmalarý yapýlmaktadýr ve en ufak bir þey de olmamýþtýr'' diye konuþtu.

 

Atak, kafile baþkaný Ankara Üniversitesi Su Sporlarý Öðrenci Eðitim Merkezi Baþkaný Prof. Dr Yýlmaz Akça ve sporcularýn basýn mensuplarýna farklý beyanlarda bulunduklarýný kaydetti.

 

Sapanca'nýn turizm bölgesi olduðunu belirten Atak, ''Ýlçemizi ve ilimizi farklý göstermenin hiçbir faydasý yoktur. Tamamen usulsüz park parasý almak ve lastiklerinin inmesinden kaynaklanan hakaret olayýdýr. Bunu baþka yöne çekmek ilimize ve ilçemize zarar verir. Kimsenin ilimizi ve Sapanca'yý farklý göstermeye hakký yoktur. Sakarya turizmi, tarýmý ve sanayisiyle ülkemizin yýldýzý parlayan bir ilidir. Burada hizmet etmekten gurur duyuyoruz'' diye konuþtu.

 

Ýþte çarpýtma haberler

 

Türkiye Büyükler Kürek Þampiyonasý'na katýlan Ankara Üniversitesi Kürek Takýmý'nýn sporcularýnýn Sapanca'da darp edilmesi olayýnýn 'tayt, þort giymeleri sebebiyle' deðil usulsüz park parasý talebinden kaynaklandýðý ortaya çýktý. Ancak bir kýsým medya haberi "Tayt, þort kavgasý' diye verdi.

 

Posta Gazetesi

 

"Allahsýz deyip vurdular"

 

Sapanca'da þortla geziyorlar diye saldýrýya uðrayan Ankara Üniversitesi Kürek Takýmýnýn Kafile Baþkaný Prof.Dr. yýlmaz Akça "Saldýrganlar "Burada þortla gezemezsiniz Allahsýzlar" diye baðýrarak vurdular" dedi.

 

Hürriyet Gazetesi

 

"Allahsýzlar" deyip sopayla saldýrdýlar "

 

Ankara Üniversitesi Kürek Takýmýnýn Kafile Baþkaný Prof.Dr. Yýlmaz Akça"Burada þortla gezemezsiniz Allahsýzlar diye saldýrdýlar"

 

Milliyet gazetesi

 

"Þort mu park mý"

 

Prof.Dr. Yýlmaz Akça"Burada þortla gezemezsiniz Allahsýzlar" diye baðýrýp sopalarla saldýrdýlar.

 

aa

02 Haziran 2008, Pazartesi

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...