Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Önder Sav, sanal âlemde espri konusu oldu! Ýþte Facebook'taki geyikler...

 

Dinlendiði yönündeki iddialarý boþ çýkan CHP Genel Sekreteri Önder Sav, sanal alemde alay konusu oldu.

Ýnternet kullanýcýlarýnýn Sav ve CHP'yle ilgili ürettiði birbirinden ilginç esp-riler, büyük ilgi görüyor. Sosyal paylaþým sitesi Facebook'ta, 'Önder Sav'a cep telefonu kullanmayý öðretmek isteyenler' adý altýnda bir grup oluþturuldu. Ýnternetteki haberlere yapýlan yorumlarýn büyük çoðunluðu ise Sav'a yönelik alaylý ifadelerden oluþuyor.

 

Yapýlan yorumlardan bazýlarý þöyle:

 

* Sav, kýrdýðý her pot sonrasý kayýplara karýþýyor. Zavallý, bir türlü siyasete ýsýnamadý.

 

* CHP'nin Aselsan'a ahizeli cep telefonu sipariþi vermesi lazým. Alýrsýn ahizeyi, koyarsýn telefonun üstüne, iþte kapandý gitti. Tek sorun cebe nasýl sýðacak bu alet...

 

* Bu olayýn akabinde CHP'nin Meclis'teki ilk grup toplantýsý 'cep telefonu kullanýmý', 'cep telefonlarýný kapatmada no'nun yeri ve önemi' konularýnda olacak.

 

* Ýtinayla cep telefonu nasýl kullanýlýr dersi verilir. Para falan istemez, yeter ki ülkemi rahat býrakýn.

 

* Ortalýðý velveleye veren þahýs telefonu açýk unutmuþ ve 42 dakika boyunca konuþmalarý dinlenmiþ. Tabii kesin AKP'nin suçudur, kesin AKP bu adamýn suyuna unutkanlýk hapý falan atmýþtýr.

 

* Daha telefonunu idare edemiyor, ülkemi nasýl idare edecek?

 

* Bundan sonra seçimlerde milletvekili seçilme þartlarý arasýna telefon kullanmayý bilme þartý eklensin.

 

* Önder Sav'la ilgili en ilginç deðerlendirmeler ise internetteki Ekþisözlük'te yapýldý. Sözlükte Sav'la ilgili tanýmlamalar þöyle:

 

* Kendisinin yaþý epey var. Eskiden CHP il baþkanlarýnýn ayný zamanda o ilin valisi olduðunu unutamamýþ olsa gerek, muhabbetin dibine vurmuþtur.

 

* Önder Sav, 'Türkiye solunun içler acýsý halinin nedenleri nedir?' sorusunun cevaplarýndan biridir.

 

* Bankamatik kuyruðunda arkasýna girmek istediðim adam. Bakarsýn kartý martý unutur, bir milletvekili maaþý ikramiye kazanýrýz.

 

* Bu gidiþle Türk Telekom reklamlarýnda Cem Yýlmaz ile oynar. 'Partide parti telefonu kullanýlýr', temalý bir reklamda görebiliriz kendisini.

 

* Sav'ýn Elmadaðlý 80 yaþýndaki bir vatandaþýn hacca gitmek isteðine yönelik aþaðýlamasý da þu ifadelerle eleþtirildi:

 

* Ne kadar ciddiyetsiz, ne kadar laubali bir tavýr.

 

* Dünyanýn hangi ülkesinde bir siyasetçi seçmenle dinî inancýný tahkir ederek dalga geçebilir; ve hangi ülkede bu yanýna kalýr?

 

* Atatürk'ün dinlediði insanlarla çekilmiþ fotoðraflarýna bir kere baksa Önder Sav, önce bir oturuþunu düzeltir zaten.

 

* Hindistan'a gidip de 'geri zekalýya bak ineðe saygý duyuyor', Arabistan'a gidip 'ne eðilip kalkýyorsun' deme hakkýnýz var mýdýr? Size ne kadar yanlýþ gelse de inanca saygý tüm modern yazýtlarda temel deðil midir?

 

Zor duruma düþen yazarlar, Önder Sav'ýn istifasýný istiyor

 

Telekulak iddiasýyla güvenlik güçlerini ve masum kiþileri zan altýnda býrakan CHP, gerçeðin ortaya çýkmasýyla tam anlamýyla sessizliðe büründü. CHP lideri Deniz Baykal, hafta sonunu evine kapanarak geçirdi. Olayla ilgili ilk özeleþtiri ise gazetecilerden geldi. Ýlk gün hükümete ve Vakit gazetesine sert tepki gösteren yazarlarýn bir kýsmý özür dilerken, büyük çoðunluðu Sav'ýn istifasýný istedi. Ýþte yorumlar:

 

Ahmet Hakan (Hürriyet): Çuvalladýk ey halkým. Bütün sütunlarda Önder Sav'ýn dinlenmesi olayýyla ilgili yazýp çizdiklerimden dolayý özür diliyorum. Deniz Baykal'ýn 'Kükremiþ sel gibi bendini çiðneyip aþmasý' karþýsýnda, 'Yarým asýrlýk deneyime sahip koskoca siyasetçi. Herhalde elinde saðlam veri olmadan böyle aþýp taþmaz' diye düþünerek hata yaptým. Teknoloji özürlü, bankamatiðe kartýný kaptýrma potansiyeli taþýyan, telefonun 'No' tuþuna basmaktan aciz birinin 'CHP genel sekreterliði' makamýný iþgal edebileceðine zerre kadar prim vermeyerek hata yaptým.

 

Oktay Ekþi (Hürriyet): "Sav, ikinci ve vahim bir kusurun daha faili oldu." yorumunu yaptý. CHP, Sav'a bir operasyon yapabilir. Kaldý ki sadece bu yüzden deðil, partinin yeni politikalar üretememesinin, iyice hantallaþmasýnýn, halkla hemen hiç baðý kalmamasýnýn, parti içi iktidar kavgalarýna boðulmasýnýn, CHP'ye ait rolleri -örneðin sosyal devlet konularýný- AKP'ye kaptýrmasýnýn sorumlusu sýfatýyla da Önder Sav bir deðerlendirme yapmalý ve genel sekreterliði yeni bir isme býrakmalýdýr.

 

Taha Akyol (Milliyet): Sav kendi dalgýnlýðýný örtmek ve bundan siyasi rant elde etmek için 'kulak skandalý' diye kamuoyunu yanýltmýþsa bu bir skandaldýr. O vakit kimin istifasý gerekir? Sanýrým Önder Sav'ýn...

 

Reha Muhtar (Vatan): CHP Genel Sekreteri'nin bu konuþmasý, devlet içindeki merkezlerin gizli ve yasadýþý bir telefon dinlemesi deðil de açýk býrakýlan cep telefonundan kaydedilen konuþmaysa Genel Sekreter, bu görevden istifa etmelidir.

 

Haluk Þahin (Radikal): Sav'a açýk tek kapý kalýyor: Ýstifa.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...